2023-09-22 09:15:00 CEST

2023-09-22 09:14:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2023 m. spalio 24 d. sprendimų projektai


Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. spalio 24 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba:

1. Dėl Lietuvos banko išduotos elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos atsisakymo ir grąžinimo.

2016 m. spalį Bendrovė gavo elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas. Licencijos gavimo tikslas buvo „Omnitel“ mokėjimo paslaugų teikimo veiklos perėmimas po „Omnitel“ prijungimo prie Bendrovės ir momentinių mokėjimų paslaugų teikimas. 2017 m. gruodį Bendrovė kartu su „Bitė Lietuva“ ir „Tele2“ lygiomis dalimis (po 33,3 proc.) įsigijo UAB „Mobilieji mokėjimai“ akcijų. Įmonė iki 2020 m. gegužės teikė mobiliųjų mokėjimų paslaugas su MoQ prekės ženklu. Pasikeitus mokėjimų rinką reglamentuojantiems įstatymams, Bendrovės teikiamoms ar ateityje planuojamoms teikti su mokėjimu susijusioms paslaugoms Lietuvos banko licencija nereikalinga.

Sprendimo projektas:
Atsisakyti ir grąžinti 2016 m. spalio 13 d. Lietuvos banko Bendrovei išduotą elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją Nr. 6.

2. Dėl sprendimo vykdymo.

Sprendimo projektas:
Pavesti Bendrovės vadovui pasirašyti visus su šiuo sprendimu susijusius dokumentus ir/ar pranešimus, taip pat pateikti juos Lietuvos bankui bei atlikti bet kuriuos kitus veiksmus tam, kad sprendimas būtų įvykdytas. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

Su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo sprendimų projektus, galima susipažinti atvykus į „Telia Lietuva“, adresu Saltoniškių g. 7A, Vilnius, arba Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


PRIDEDAMA:
- Bendrasis balsavimo biuletenis.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedas