2023-06-07 21:30:00 CEST

2023-06-07 21:30:08 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 07.06.2023


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
07.06.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 07.06.2023 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Handelsplats|Antal aktier|Viktad snittkurs/aktie, euro*, **|Kostnad, euro*, **|
| (MIC-kod) |      |                 |         |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XHEL    |44 043   |9,67               |425 917,83    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|CEUX    |90 921   |9,66               |878 666,58    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XSTO    |46 641   |9,65               |450 198,37    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XCSE    |9 547    |9,66               |92 258,49     |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Summa    |191 152   |9,66               |1 847 041,27   |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,6562 och DKK till EUR 7,4497
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 1,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom
offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 470 592 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 4787315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller press@nordea.com