2022-05-25 13:00:00 CEST

2022-05-25 13:00:09 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Biohit Oyj - Yhtiökokouskutsu

Biohit Oyj:n yhtiökokouskutsu


Biohit Oyj Pörssitiedote 25.5.2022 klo 14:00 paikallista aikaa (EEST)

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.6.2022 klo 14:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden
asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia
vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä
ennakkoon tämän kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet
osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta ”C Ohjeita kokoukseen
osallistuville”. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 7.5.2021
osakeyhtiölaista poikkeamisesta annetun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.
COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiö on päättänyt järjestää
kokouksen ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa
kokouspaikalla, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla
huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien
turvallisuus.

Yhtiön johto ei osallistu kokoukseen paikan päällä. Hallituksen ja johdon
esityksiä ei pidetä kokouksessa eikä kokoukseen järjestetä videoyhteyttä.
Toimitusjohtajan ja talousjohtajan etukäteen tallennetut katsaukset julkaistaan
yhtiön internetsivuilla yhtiökokouspäivänä
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Markku Korvenmaa. Mikäli Markku
Korvenmaalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia
puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja
Jussi Hahtela. Mikäli Jussi Hahtelalla ei painavasta syystä johtuen ole
mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana,
hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi
katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat,
jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on
osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.
Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen
perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, yhtiön 30.3.2022
julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön
internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön
tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen /
Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tulos
kirjataan voitto- ja tappiotilille.

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat (vapaa oma pääoma) 31.12.2021 ovat
4195824,36 euroa, josta tilikauden tappio on 1592724,36 euroa. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5). Edellä mainitut
osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat kokouspalkkiot pysyvät
ennallaan: puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille hallituksen jäsenille 1 500
euroa.

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että seuraavat henkilöt
valitaan hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka:
professori Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja Franco Aiolfi, filosofian tohtori
Lea Paloheimo, toimitusjohtaja Liu Feng ja toimitusjohtaja Kalle Härkönen.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisätietoja
jäsenehdokkaista löytyy 25.5.2022 yhtiön internet-sivuilta osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.

12. Palkitsemisraportti

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut
yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tiina Puukkoniemi.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 2 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 16,6 prosenttia yhtiön
nykyisistä kaikista B-osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Tämä
valtuutus korvaa 16.9.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen, mutta ei 9.3.2022 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa
valtuutusta.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/. Biohit Oyj:n tilinpäätös,
konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja
palkitsemisraportti ovat osakkeenomistajien nähtävillä Biohit Oyj:n internet
-sivuilla osoitteessa https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.
Jäljennökset dokumenteista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä
osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internetsivuilla
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/ viimeistään 20.6.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten,
että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle.
Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään
reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja ja tämän
asiamies saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain
äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä
ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä perjantaina 3.6.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä
tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä
kuvatulla tavalla.

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 30.5.2022 klo 12.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja
äänestää ennakkoon viimeistään 8.6.2022 klo 16.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien
osalta 30.5.2022 klo 12.00 - 8.6.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla
tavoilla:

  · internet-sivuilla: https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen
edellyttää vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka tapahtuu suomalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöomistajien osalta sähköiseen
ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan puolestaan osakkeenomistajan
arvo-osuustilin numero. Vahva sähköinen tunnistautuminen ei ole käytössä
yhteisöomistajien osalta. Sähköisen äänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat
ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/

•          postilla tai sähköpostitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse
osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous BiohitOyj, PL 1110, 00101
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Äänestyslomake
on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.5.2022 alkaen.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen
tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
perjantaina 3.6.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaina 10.6.2022 klo 10:00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä
osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa. Lisätietoa asioista on
saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä
ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/ viimeistään 30.5.2022, kun
määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@euroclear.eu 8.6.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on
oltava perillä.

Valtakirjan toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee
edellä kohdassa C.1. mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

4. Muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen
asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on
toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@biohit.fi
viimeistään 27.5.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava
perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä
vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus
otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja
omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön
kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi
yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta
huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset
yhtiön internetsivuilla https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/
viimeistään 30.5.2022 klo 12.00.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen
yhtiokokous@biohit.fi 3.6.2022 asti. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset,
yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut
vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/ viimeistään 6.6.2022.
Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja
esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla osoitteessa
https://www.biohithealthcare.com/fi/yhtiokokous-2022/

Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 25.5.2022 yhteensä
15045593 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2975500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59510000 ääntä ja B
-sarjan osakkeita 12 070093 kpl, jotka edustavat yhteensä 12 070093 ääntä.

Helsingissä 25. toukokuuta 2022

Biohit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Eero Lehti Biohit Oyj
puh. +358 9 773861
investor.relations@biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PwLdjOY0
0JDDDIZWV3-Lmeo6BH0fdQLM9yb1zBCDsvvX-r0uSzYg-yFcIS4McyMqrexc2-b46w6N
-T2KR80k2vhsJRrNh8QYbGyzEMovjieSxhRK_IlxSQtgzqqqLIMv)
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=c5rWyQltbzVNETEAzPUZ5V5
P28BlbjsqHU8yYzA4G7utxndHN0uhz7--QXorafAcibRMjzoynLtac5BbE-kt-Q==)

Biohit Oyj lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen bioteknologiayritys.
Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme innovatiivisia tuotteita
ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista diagnostiikkaa. Biohitin
pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat Italiassa ja Iso
-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan Nasdaq Helsingin
Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä.
www.biohit.fi (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=c5rWyQltbzVNETEAzPUZ5c7
vGyml-j_2849zCH9N-HE1w6ex-NJh4phxzbVCunLjbJUooiGJgCcO8NJRordYYw==)05250358.pdf