2022-08-12 20:10:00 CEST

2022-08-12 20:10:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID - Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas


 LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. rugsėjo 5 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. rugsėjo 5 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. rugsėjo 5 d. 9.55 val.

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. rugpjūčio 29 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18)

Siūlomas sprendimas

1.1.        Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV skirstyklos Mūša statybos projektavimo ir rangos darbų sutartį su Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;

1.2.        Patvirtinti esmines 330 kV skirstyklos Mūša statybos projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:

1.2.1.Sutarties šalys - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;

1.2.2. Sutarties objektas: 330 kV skirstyklos Mūša statybos projektavimo ir rangos darbai (pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m.);

1.2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-11-30. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo; 

1.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:

1.2.4.1. Sutarties kaina – 15 177 000 Eur be PVM;

1.2.4.2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra;

1.2.4.3. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų - Rangovui mokėtinos sumos už Darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 5 % per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;

1.2.4.4. Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 3 mėnesius po paskutinio perskaičiavimo;

1.2.4.5. Rezervas – netaikomas; 

1.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:

1.2.5.1.Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – 10 % nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą.

1.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas:

1.2.5.2.1. pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (be PVM)

1.2.5.2.2. antrus ir trečius metus po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (be PVM)

1.2.6. Kitos sąlygos:

1.2.6.1. Esamos 330 kV oro linijos Viskali-Šiauliai atš. Telšiai atjungimas dėl pastatytos 330 kV skirstyklos „Mūša“ bei dalies 330 kV OL trasų nuo 330 kV skirstyklos „Mūša“ iki susikirtimo su esamos OL trasomis, prišynavimui, bei darbų kitose transformatorių pastotėse, kurie gali būti atlikti tik su esamos minėtos 330 kV oro linijos atjungimu, galimas maksimaliai iki 3 mėn. laikotarpiui. Šis atjungimas yra planuojamas suteikti 2025.07-2025.09 periodui, tačiau gali keistis atsižvelgiant į toliau šiame punkte nurodytas aplinkybes, nepriklausančias/ne visiškai priklausančias nuo Užsakovo valios

1.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 1 517 700 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.

1.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 1.3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18)

Siūlomas sprendimas

2.1.        Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;

2.2.        Patvirtinti esmines 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:

2.2.1.   Sutarties šalys - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir Žilinskis ir Co, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;

2.2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbai (pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m.).

2.2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-11-03. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodyta tvarka.

2.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:

2.2.4.1. Sutarties kaina – 48 900 000,00 € be PVM

2.2.4.2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. 

2.2.4.3. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio – Rangovui mokėtinos sumos už statybos Darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ reikšmė pakinta daugiau kaip 3% per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu galutinių pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutinio atliktų Darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena. Pirmosios Sutarties kainos peržiūros terminas netaikomas. Po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 3 mėnesius;

2.2.4.4. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo – kai Įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridedant Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant atsisakomų darbų kainą.

2.2.4.5. Rezervas – netaikomas. 

2.2.4.6. Išankstinis mokėjimas (avansas) - Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – iki 40 proc. nuo Priimtos sutarties sumos be PVM. Avansinis mokėjimas išskiriamas į du mokėjimus: ​

2.2.4.6.1. 10 proc. (išmokėjimo sąlygos – pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita per 30 dienų nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos, išankstinis mokėjimas neatliekamas).

2.2.4.6.2. iki 30 proc.* (išmokėjimo sąlygos - pateikta išankstinio mokėjimo sąskaita ir išankstinio mokėjimo banko garantija ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Sutarties sudarymo dienos, laiku nepateikus šios sąskaitos ir banko garantijos, išankstinis mokėjimas neatliekamas). ​

*Rangovas turi teisę pasirinkti, dėl kokio dydžio išankstinio mokėjimo kreiptis į Užsakovą.

2.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:

2.2.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – 10 % nuo Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą.

2.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas:

2.2.5.2.1. pirmus metus po Statybos užbaigimo akto datos – 10 % nuo Sutarties kainos (be PVM)

2.2.5.2.2. antrus ir trečius metus po Statybos užbaigimo akto datos – 5 % nuo Sutarties kainos (be PVM).

2.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y.  4 890 000, 00 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.

2.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 2.3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

2.5. Nustatyti, jog šis sprendimas įsigalioja, jeigu Centrinė projektų valdymo agentūra suderins atliktą Viešojo pirkimo procedūrą ir pirkimo dokumentaciją.

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. rugpjūčio 12 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 18)

Siūlomas sprendimas

3.1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant „330/110/10 kV Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų sutartį su Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas; 

3.2. Patvirtinti esmines „330/110/10 kV Kruonio HAE 330 kV skirstyklos rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:

3.2.1. Sutarties šalys - LITGRID AB (toliau – „Užsakovas Nr. 1“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, AB „Ignitis gamyba“ (toliau – „Užsakovas Nr. 2“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302648707, kurios registruota buveinė yra Elektrinės g. 21, LT-26108 Elektrėnai ir Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, buveinė Ateities pl. 46, Kaunas (toliau – Rangovas).

3.2.2. Sutarties objektas: „330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimas (Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Vaiguvos k. 1)“ statybos projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2021 m. gruodžio 1 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 21IS-223);

3.2.3. Sutarties galiojimo terminas: Užsakovo Nr. 1 iki 2026 m. gruodžio 31 d.. Užsakovo Nr. 2 iki 2023 m. kovo 31 d.. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

3.2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:

3.2.4.1.               Sutarties kaina - 51 898 900 € be PVM (Sutarties kaina susideda iš Užsakovo Nr. 1 ir Užsakovo Nr. 2 atskirų dalių: Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalis - 51 861 000,00 € be PVM; Užsakovo Nr. 2 Sutarties kainos dalis - 37 900,00 € be PVM).

3.2.4.2.               10% pradinės Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies (be PVM) dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.

3.2.4.3.               Kainodara - Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Visi statiniai“ (toliau „Indeksas“) reikšmė per 3 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama pakinta 1,25 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.

3.2.4.4.               Rezervas – netaikomas. 

3.2.5. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės: 

3.2.5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija) – Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo atskiros Užsakovo Nr. 1 mokėtinos pradinės Sutarties kainos dalies (be PVM).

3.2.5.2. Garantinio laikotarpio užtikrinimas - Rangovas po visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui Nr. 1 dienos arba po Sutarties nutraukimo turi Užsakovui Nr. 1 pateikti trejų metų Banko garantiją, kuria užtikrinami Rangovo garantiniai ir kiti įsipareigojimai, kurie galioja nuo visų Darbų pagal Sutartį perdavimo Užsakovui Nr. 1, tarp jų ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju, užtikrinantys dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui Nr. 1. Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo dydis 5 proc. nuo Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies (be PVM).

3.3. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 5 186 100,00 EUR be PVM) nuo Užsakovo Nr. 1 Sutarties kainos dalies.

3.4. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3.3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.

LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 14 d.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. rugsėjo 5 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 30 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 2 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).

Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.

Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

Pridedama:

  1. Bendrasis balsavimo biuletenis.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė

Komunikacijos projektų vadovė

Mob. +370 613 19977

el. paštas jurga.eivaite@litgrid.euPriedas