2023-12-08 21:30:00 CET

2023-12-08 21:30:10 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 08.12.2023


Nordea Bank Ab
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier 08.12.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 08.12.2023 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Handelsplats|Antal aktier|Viktad snittkurs/aktie, euro*, **|Kostnad, euro*, **|
| (MIC-kod) |      |                 |         |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XHEL    |51 851   |10,70              |554 873,11    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|CEUX    |73 028   |10,69              |780 899,68    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XSTO    |57 365   |10,67              |612 164,91    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XCSE    |9 547    |10,70              |102 146,93    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Summa    |191 791   |10,69              |2 050 084,63   |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,2727 och DKK till EUR 7,4558
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 1,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom
offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 6 231 343 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 4787315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller press@nordea.com