2024-02-23 13:00:00 CET

2024-02-23 13:00:23 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Tilinpäätös ja toimintakertomus

Solteq Oyj:n hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2023 on julkaistu


Pörssitiedote
Tilinpäätös ja toimintakertomus
23.2.2024 klo 14.00
Solteq Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 on julkaistu suomeksi ja
englanniksi. Julkaistut raportit löytyvät tämän tiedotteen liitteistä ja ne ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF)
raportointivaatimusten mukaisesti. Raportin formaatti on Extensible Hypertext
Markup Language (XHTML). ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen
päälaskelmat ja liitetiedot sekä yhtiön tunnistetiedot on merkitty XBRL-merkein.
Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen
varmuuden antavan varmennusraportin koskien Solteqin ESEF-tilinpäätöstä.
Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin
mukaisesti.

KPMG Oy Ab:n antama tilintarkastuskertomus sisältää lisätiedon Solteq Oyj:n
toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä olennaisesta epävarmuudesta, joka liittyy
yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyyn.

Yhtiö julkaisee vuosikertomuksensa viimeistään 5.3.2024. Vuosikertomus sisältää
selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin, hallituksen
toimintakertomuksen, konsernin tunnusluvut, tilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen muista kuin taloudellisista
tiedoista.
Toiminnan jatkuvuuden periaate
Tilinpäätös tilikaudelta 2023 on laadittu perustuen toiminnan jatkuvuuteen.
Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomioinut
yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen
keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä tili- ja
maksuvalmiuslimiitit.
Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron
suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan.
Tilinpäätöstiedotteen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan
23,0 miljoonaan euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa.
Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Tili- ja
maksuvalmiuslimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät
taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.
Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat
taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että
yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate
(käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset
nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jakoa ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen
mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty tilikauden 2023 perusteella.
Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12
kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten
kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan
välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin
joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.
Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi.
Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja
maksuvalmiuslimiittien uusimisesta.
Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomioinut tilikauden 2023
aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen,
taloudelliset ennusteet sekä rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit. Näihin
seikkoihin perustuen johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen
riittämättömyydestä olevan pieni. Yhtiö uskoo suunniteltujen
rahoitusjärjestelyiden johtavan suotuisaan lopputulokseen. Mikäli yhtiö
kuitenkin epäonnistuisi rahoituksen uudelleenjärjestelyssä, johtaisi tämä yhtiön
toiminnan jatkuvuuden edellytyksien vaarantumiseen. Tilinpäätös 2023 on siten
laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatetta noudattaen.

Liitteet
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.1.
-31.12.2023
ESEF-raportti: Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023

Lisätietoja antavat
Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com
Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com
Solteq lyhyesti
Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille
ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500
IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa
sekä Iso-Britanniassa.