2022-12-05 16:00:00 CET

2022-12-05 16:00:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Endomines Finland Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Endomines Finland Oyj on saanut hyväksynnän yhtiön listaamiseksi Nasdaq Helsingissä


Endomines Finland Oyj, pörssitiedote 5.12.2022 kello 16.00 CET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA,
JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines Finland Oyj (”Endomines Finland”) on saanut hyväksynnän yhtiön
listaamiseksi Nasdaq Helsingissä. Hyväksyntä on ehdollinen Endomines AB (publ):n
ja Endomines Finlandin välisen sulautumisen rekisteröinnille.

Listautumiseen liittyen, Endomines Finlandin laatima esite käynnissä olevaan
osakeantiin liittyen on saatavilla osoitteessa
https://listautumisanti.endomines.com/.

Kuten aiemmin tiedotettu, ensimmäisen kaupankäyntipäivän Endomines Finlandin
osakkeella odotetaan olevan arviolta 20.12.2022.


Lisätietoja

Kari Vyhtinen, toimitusjohtaja, kari.vyhtinen@endomines.com, +358 40 585 0050Endomines

Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, joka keskittyy pääasiassa kultaan.
Endomines harjoittaa kaivostoimintaa Pampalon kaivoksella Ilomantsissa ja
malminetsintätoimintaa Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Endomines omistaa
myös oikeudet useisiin kultaesiintymiin Idahossa ja Montanassa Yhdysvalloissa,
missä Endominesin tavoitteena on jatkaa kehitystyötä kumppanuussopimusten
kautta.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta tai tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi
tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Singaporeen tai muuhunkaan maahan, jossa julkaiseminen tai
levittäminen olisi lainvastaista. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta
tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain
vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.
Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta
tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai
myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä
rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai ACF eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä
hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai
tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai
myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka
rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden
arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä
tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän
tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen
jäsenvaltiossa kuin Suomessa tai Ruotsissa. Lukuun ottamatta Suomea tai Ruotsia,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa,
joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle
siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa.
Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa
ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien
edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa
Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä
tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan
riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta
sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai
merkitsemisestä. Ilmaisu "Esiteasetus" tarkoittaa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on
ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial
Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla
tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille

yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka
muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki
edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden
saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa.
Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan
perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan
esitteeseen, jonka Yhtiö laatii suunnitellun Listautumisannin yhteydessä.
Suomenkielinen esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
endomines.com.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
tekemää esitteen hyväksymistä ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

TULEVAISUUTEEN SUUNTAUTUVAT LAUSUNNOT

Tietyt tämän tiedonannon lausunnot ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia
lausuntoja". Tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin sisältyvät lausunnot
suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista,
pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai
suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai
aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin
vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai
tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen
liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin toimialan
poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, jossa se toimii, sekä muut
tiedot, jotka eivät ole historiallisia tietoja. Joissakin tapauksissa ne voidaan
tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, mukaan lukien
termit "uskoo", "aikoo", "saattaa", "tahtoo" tai "pitäisi" tai kussakin
tapauksessa niiden kieltomuodot tai vastaavan terminologian muunnelmat.

Tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat oletuksiin.
Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät olennaisia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa
riski, että ennusteita, ennakkoarvioita, arvioita, suunnitelmia ja muita
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ei saavuteta. Ottaen huomioon nämä
riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan nojautumatta
liiallisesti tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin. Kaikki
tulevaisuuteen suuntautuvat, tässä sisällytetyt lausunnot on kirjoitettu
tiedotteen julkaisupäivän mukaisten tietojen valossa. Yhtiö ei aio, eikä omaksu
velvollisuutta, päivittää tai korjata mitään tiedotteeseen sisältyviä
tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja.12054903.pdf