2007-03-29 10:09:44 CEST

2007-03-29 10:09:44 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu


TIIMARI OYJ ABP                                 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2007 klo 9.00 alkaen Pörssitalon      
Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa     
käsitellään seuraavat asiat:                          

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat  
asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.  

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin     
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10   
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko 
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.    
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,3% yhtiön kaikista     
osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään   
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen       
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan    
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja     
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa   
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien      
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään   
30.6.2008 saakka.                                

3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                      

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen    
valittaisiin 7 jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth,
Arja Hautanen, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson 
jatkaisivat hallituksessa ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Erik
Helin. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40% yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle kannattavansa nimitystä.  
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.400 euroa ja    
hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa.              

4. Tilintarkastajan valinta                           

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.                      
5. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta           

Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi tilikaudelta 2006 on 0,15 euroa/osake 
eli 1.477.162,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä  
20.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön         
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.04.2007.     

ASIAKIRJAT                                   

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa    
käsiteltävät hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat 
ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vanha    
Porvoontie 229, 01380 Vantaa sekä internet-kotisivuilla osoitteessa       
www.tiimari.com viikon ajan ennen yhtiökokousta. Jäljennökset mainituista    
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.           

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN             

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 5.4.2007 on   
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa   
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä         
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan  
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 5.4.2007. 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.4.2007 kello 16.00 kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 17.4.2007, Vanha  
Porvoontie 229, 01380 VANTAA, puhelimitse numeroon 040 544 8748, faxilla    
numeroon 03 812 9237 / Mia Wathén tai sähköpostilla osoitteeseen        
mia.wathen@tiimari.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava 
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                  

Helsingissä, maaliskuun 28. päivänä 2007                    

TIIMARI OYJ ABP                                 
HALLITUS