2007-03-29 11:46:10 CEST

2007-03-29 11:46:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Okmetic Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ


OKMETIC OYJ        PÖRSSITIEDOTE       29.3.2007
1 (4)

OKMETIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ, HALLITUKSEN
JÄRJESTÄYTYMINEN JA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖKOKOUKSESSA

Okmetic Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2007 vahvisti vuoden 2006
tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. Vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa. Lisäksi
yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen hallitukselle annettavaksi
antivaltuudeksi ja ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti Okmetic Oyj:n vuoden 2006 tilinpäätöksen, joka
sisältää konsernitilinpäätöksen.

Vastuuvapaus

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 2006.

Voitonjako

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 ei jaeta osinkoa.

Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin
uudelleen Mikko J. Aro, Karri Kaitue, Esa Lager, Pekka Paasikivi ja
Pekka Salmi. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen
järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Mikko J.
Aron ja varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot toimikaudelta
seuraavasti: puheenjohtaja 34 800 euroa, varapuheenjohtaja 26 100
euroa ja muut jäsenet 17 400 euroa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku Marjomaa.

Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan.

Osakepääoman korottaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakepääoman korottamisesta (Liite 1).

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen tekemän ehdotuksen yhtiöjärjestyksen
muuttamisesta (Liite 2).

Toimitusjohtajan katsaus yhtiökokouksessa

Toimitusjohtaja Antti Rasilon esitys on luettavissa yhtiön
kotisivuilla www.okmetic.com Sijoittajasuhteet -osiossa kohdassa
Esitysmateriaalit.
                                 2


OKMETIC OYJ

Antti Rasilo
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Rasilo, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: antti.rasilo@okmetic.com

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LYHYESTI

Okmetic - take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic valmistaa ja jatkojalostaa piikiekkoja anturi-
ja puolijohdeteollisuudelle. Lisäksi yhtiö myy teknologiaa. Okmeticin
kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
vuorovaikutusta ihmisten välillä ja elämän laatua.

Okmeticin tuotteet perustuvat innovatiiviseen tuotekehitykseen,
tehokkaaseen tuotantoprosessiin ja vahvaan partneriverkostoon. Yhtiö
tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka lisäävät heidän
kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticilla on tehtaat Vantaalla Suomessa ja Teksasin Allenissa,
Pohjois-Amerikassa. Okmetic on noteerattu Helsingin Pörssissä
Pohjoismaisen listan Small Cap -ryhmässä tunnuksella OKM1V.
Lisätietoja yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


OKMETIC OYJ                      LIITTEET

LIITE 1

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 29. maaliskuuta 2008 asti.


                                 3


LIITE 2

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön
yhtiöjärjestystä. Ehdotetut muutokset johtuvat pääosin 1.9.2006
voimaan tulleesta uudesta osakeyhtiölaista ja ovat pääosin teknisiä.

Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

- Osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärää koskeva 3. pykälä
poistetaan tarpeettomana.
- Osakkeiden nimellisarvottomuutta koskeva 4. pykälän ensimmäinen
kappale poistetaan tarpeettomana.
- Täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5. pykälä poistetaan tarpeettomana.
- Toiminimenkirjoittamista koskevaa 8. pykälää muutetaan vastaamaan
osakeyhtiölain sanamuotoa.
- Kokouskutsua koskevaa 12. pykälää muutetaan siten, että aikaisin
kutsun toimittamisaika on nykyisen kahden kuukauden sijasta kolme
kuukautta ennen yhtiökokousta.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevaa 13. pykälää muutetaan vastaamaan
muuttunutta lainsäädäntöä.
- Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä esitettyjä
muutoksia vastaavasti.

OKMETIC OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Okmetic Oyj ja kotipaikka Vantaa.

2 Toimiala

Yhtiön toimialana on koti- ja ulkomailla elektroniikkateollisuuden
raaka-aineiden tuotekehitys, valmistus ja kauppa sekä näihin
toimintoihin ja alan materiaalien käyttöön liittyvä konsultti-,
palvelu- ja suunnittelutoiminta. Toimialansa rajoissa yhtiö voi myös
perustaa koti- ja ulkomaisia yhteisöjä, hankkia niiden osakkeita tai
osuuksia, antaa takauksia sekä pantata omaisuuttaan.

3 Osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuusjärjestelmä

Osakkeita on vähintään yhdeksän miljoonaa (9 000 000) ja enintään
kolmekymmentäkuusi miljoonaa (36 000 000) kappaletta.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus

Yhtiön hallinnosta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme
(3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukseen
voidaan lisäksi valita enintään kahdeksan (8) varajäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalin jälkeisen varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.

5 Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan
sijaisen ja päättää heidän palkkaeduistaan.                              4


6 Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen
jäsenen kanssa, toimitusjohtaja yksin, sekä hallituksen siihen
valtuuttamat henkilöt.

7 Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee
olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalin
jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 Varsinaisen yhtiökokouksen aika ja paikka

Osakkeenomistajat kokoontuvat vuosittain yhtiökokoukseen, joka
pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä. Yhtiökokous voidaan pitää
myös Helsingissä tai Espoossa.

10 Kutsu yhtiökokoukseen

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on toimitettava
jokaiselle osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle
aikaisintaan 3 kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä
laajalevikkisessä päivälehdessä tai toimittamalla kutsu kirjatussa
kirjeessä tai luovuttamalla kutsu osakkeenomistajalle kuittausta
vastaan.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen,
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

11 Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1 yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus, ja
2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa
  aihetta sekä päivämäärästä, josta alkaen osinko on osakkaiden
  nostettavissa,
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8 muut kokouskutsussa mainitut asiat,

valittava:
9 hallituksen jäsenet,
10 tilintarkastaja.