2022-08-17 07:30:00 CEST

2022-08-17 07:30:20 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Sitowise Group Plc - Puolivuosikatsaus

Sitowisen puolivuosikatsaus tammi - kesäkuu 2022: Liikevaihdon kaksinumeroinen kasvu jatkui


Sitowise Group Oyj, Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022, 17.8.2022 klo 08.30

Q2: Liikevaihdon kaksinumeroinen kasvu jatkui

Huhti-kesäkuu lyhyesti (Q2)

 · Liikevaihto kasvoi 11 % ja oli 51,7 (46,5) miljoonaa euroa.
 · Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 4 (-5) %.
 · Oikaistu EBITA oli 4,9 (5,9) miljoonaa euroa, eli 9,5 (12,7) %
liikevaihdosta
 · Tilauskanta kasvoi 21 % ja oli 169 (140) miljoonaa euroa.
 · Velkaantuminen (nettovelka/oikaistu EBITDA) nousi tehtyjen yrityskauppojen
myötä ja oli 2,7x (1,5x).
 · Sitowise teki kolme yrityskauppaa. Kesäkuussa Suomessa konserniin liittyi
metsä- ja luonnonvara-alan SaaS-ratkaisuihin keskittynyt IT-osaaja Bitcomp Oy ja
korjausrakentamiseen erikoistunut Rakennuttajakaari Oy sekä Ruotsissa
sähkösuunnittelutoimisto E60 Elkonsult AB.
 · Toukokuussa toteutetussa henkilöstötutkimuksessa nousivat esiin edelleen
kasvanut työnantajan suositteluhalukkuus sekä erittäin vahva tyytyväisyys
esihenkilötyöhön.

Tammi-kesäkuu lyhyesti (H1)

 · Liikevaihto kasvoi 13 % ja oli 100,9 (89,3) miljoonaa euroa.
 · Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 5 (-3) %.
 · Oikaistu EBITA oli 10,1 (10,6) miljoonaa euroa, eli 10,1 (11,9) %
liikevaihdosta.
 · Alkuvuodesta toteutetussa asiakastutkimuksessa suositteluhalukkuus pysyi
hyvällä tasolla, minkä lisäksi 94 % vastaajista valitsisi Sitowisen
kumppanikseen myös jatkossa.
 · Yhteensä Sitowise teki viisi yrityskauppaa. Yllä mainittujen lisäksi
tammikuussa Sitowise osti ruotsalaisen infrasuunnittelutoimisto Mavacon AB:n
sekä viimeisteli kaupan VRT Finland Oy:n 3D-kuntotutkimuksiin keskittyvästä
liiketoiminnasta.

Tämän katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden
vastaavan ajankohdan vertailuluvut. Tämä katsaus on julkaistu suomeksi ja
englanniksi. Jos englanninkielisen käännöksen ja suomenkielisen
alkuperäisversion välillä on eroja, suomenkielinen katsaus on ensisijainen.

TOIMITUSJOHTAJA HEIKKI HAASMAA:

Vuoden toisella neljänneksellä Sitowisen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia ja
orgaaninen kasvu oli 4 prosenttia. Kokonaiskasvua tukivat vertailukauden jälkeen
ostetut yritykset, joiden liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti myös oston
jälkeen. Ukrainan sodan jatkuminen ja markkinoita koskeva yleinen epävarmuus
jatkui toisella neljänneksellä, mutta teknisen suunnittelun markkina on
osoittanut vakautensa muutostilanteissa ja suorat vaikutukset Sitowiseen ovat
pysyneet toistaiseksi rajallisina. Tilauskantamme on kasvanut merkittävästi
viimeisen puolentoista vuoden aikana ja olen tyytyväinen siihen, että myös
toisella neljänneksellä tilauskanta pysyi edelleen korkealla tasolla.

Panostimme neljänneksen aikana poikkeuksellisen merkittävästi
henkilöstötilaisuuksiin ja -koulutuksiin sekä asiakastapaamisiin, mikä vaikutti
niin suorien kustannusten kuin alemman laskutusasteen kautta selvästi
kannattavuuteemme. Oikaistu EBITA laski toisella neljänneksellä 4,9 (5,9)
miljoonaan euroon ja oli 9,5 (12,7) % liikevaihdosta. Alhaisemman laskutusasteen
lisäksi kannattavuutta rasittivat yhä korkealla olevat, koronasta johtuvat
sairaspoissaolot, jotka tosin tasaantuivat huhtikuun jälkeen. Loppuvuonna
keskitymme kannattavuuden nostamiseen panostamalla hinnoitteluun ja kustannusten
hallintaan. Odotamme ohjeistuksemme mukaisesti toisen vuosipuoliskon
kannattavuuden parantuvan verrattuna ensimmäiseen puoliskoon.

Julkistimme kesäkuussa kolme strategisesti merkittävää yrityskauppaa, joiden
myötä konserni kasvoi yhteensä 135 uudella asiantuntijalla. Digitaalisten
ratkaisuiden liiketoiminnassamme otimme merkittävän kasvupyrähdyksen ja
kaksinkertaistimme jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin perustuvan SaaS
-liiketoimintamme liikevaihdon ostamalla metsä- ja luonnonvara-alan Suomen
johtavan edelläkävijän, Bitcomp Oy:n. Talo-liiketoiminnassa loimme Suomen
suurimman korjausrakentamiseen erikoistuneen asiantuntijaorganisaation ostamalla
Rakennuttajakaari Oy:n. Ruotsissa jatkoimme palveluvalikoimamme laajentamista
ostamalla sähkösuunnitteluun erikoistuneella E60 Elkonsult AB:n. Yrityskaupat
ovat strategiamme keskiössä myös jatkossa. Etsimme kasvuhakuisia ja
taloudellisesti hyvin kannattavia yrityksiä, jotka sopivat strategiaamme ja
kulttuuriimme. Näin voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja kasvaa
kannattavasti.

Kahden koronavuoden jälkeen on ollut tärkeää tukea työntekijöiden kohtaamisia
sekä asiakastyötä. Tästä syystä neljänneksen aikana tehdyt suuret sisäiset
panostukset ovat olleet henkilöstötyytyväisyyden ja kasvun tukemisen kannalta
tärkeä ja tarpeellinen investointi. Vaikka viimeiset kaksi vuotta ovat olleet
henkilöstölle haastavia, on henkilöstötyytyväisyys säilynyt korkeana.
Henkilöstömme halukkuus suositella Sitowiseä työnantajana kasvoi neljättä vuotta
peräkkäin, ja tänä keväänä tehdyssä henkilöstötutkimuksessa eNPS-lukumme oli 30
(28). Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstötyytyväisyyteen tulee kiinnittää
erityistä huomiota ja on ilo havaita, että henkilöstöön viime vuosina tekemämme
panostukset näkyvät.

AVAINLUVUT

EUR miljoonaa       4-6/2022 4-6/2021 1-6/2022 1-6/2021 1-12/2021
Liikevaihto          51,7   46,5   100,9   89,3   179,3
EBITA, oikaistu        4,9    5,9   10,1   10,6    21,1
% liikevaihdosta       9,5 %  12,7 %  10,1 %  11,9 %   11,8 %
EBITA             3,3    4,7    6,8    8,7    18,5
Katsauskauden tulos      1,6    3,4    2,7    2,6    7,9
Liiketoiminnan rahavirta    2,1    3,1    9,0    8,4    22,8
ennen rahoituseriä ja
veroja
Nettovelka                    58,2   29,9    30,9
Nettovelka/EBITDA,                2,7x   1,5x    1,4x
oikaistu
Omavaraisuusaste, %               42,9 %  47,8 %   46,0 %
Osakekohtainen tulos     0,04   0,10   0,07   0,07    0,22
(EPS), EUR
Henkilöstö keskimäärin    2 115   1 960   2 080   1 935   1 969

NÄKYMÄT, OHJEISTUS JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Markkinanäkymät

Kestävien yhteiskuntien suunnittelupalveluiden kysynnän vakaata kasvua tukevat
vahvat megatrendit kuten kaupungistuminen, korjausvelka, vastuullisuus ja
digitalisaatio.

Vuoden toisella neljänneksellä kysyntä kaikilla liiketoiminta-alueillamme säilyi
hyvällä tasolla. Ukrainan sodan, materiaalien saatavuusongelmien, energian
saatavuushaasteiden ja inflaatiopaineiden tuoma epävarmuus markkinoille voi
kuitenkin mahdollisesti vaikuttaa Sitowisen asiakkaiden lyhyen aikavälin
päätöksentekoon.

Ohjeistus (muuttumaton)

Sitowise-konserni arvioi sekä liikevaihdon että oikaistun EBITA:n euroissa
kasvavan verrattuna vuoteen 2021.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (muuttumaton)

Sitowise-konsernin hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin
taloudelliset tavoitteet:

 · Kasvu: Vuotuinen liikevaihdon kasvu yli 10 % yritysostot mukaan lukien;
 · Kannattavuus: Oikaistu EBITA -marginaali vähintään 12 %;
 · Velkaantuminen: Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen enintään 2,5
-kertainen, paitsi väliaikaisesti yritysostojen yhteydessä; ja
 · Osinkopolitiikka: Sitowise pyrkii jakamaan osinkona 30-50 %
nettotuloksestaan.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

Ei ole ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

TALOUDELLINEN KALENTERI

Sitowise Group Oyj julkaisee Q3-osavuosikatsauksen 2.11.2022.

WEBCAST

Tiedotustilaisuuden webcast-lähetystä voi seurata
osoitteessa https://sitowise.videosync.fi/q2-2022-interimreport. Webcastin
kautta on mahdollista esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esitysmateriaali ja
tilaisuuden tallenne ovat jälkikäteen saatavilla osoitteessa
www.sitowise.com/fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Puhelinkonferenssi

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös soittamalla 5-10 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon 0800 523 163 ja syöttämällä PIN-koodin 67943791#.
Mikäli sinulla on ongelmia puhelinkonferenssiin kirjautumisessa tai soitat
muualta kuin Suomesta, katso tarkemmat ohjeet (https://events
-ftp.arkadin.com/ev/docs/NE_W2_TF_Events_International_Access_List.pdf).

LISÄTIEDOT

Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja, heikki.haasmaa@sitowise.com, puh. 050 304 7765
Heidi Karlsson, talousjohtaja, heidi.karlsson@sitowise.com, puh. 040 759 3320
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja,
minttu.vilander@sitowise.com, puh. 040 575 6660

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sitowise.com

SITOWISE LYHYESTI:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Tarjoamme suunnittelu- ja konsultointipalveluja vastuullisemman ja älykkäämmän
kaupunkikehityksen ja sujuvamman liikkumisen mahdollistamiseksi. Operoimme
kolmella liiketoiminta-alueella Suomessa ja Ruotsissa: kiinteistöt ja
rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut.

Haluamme nostaa älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiomme on olla
vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Sitowise on
kasvanut viime vuosina nopeasti ja kannattavasti. Konsernin vuoden 2021
liikevaihto oli noin 179 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 2 000
asiantuntijaa. Sitowise Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä
kaupankäyntitunnuksella SITOWS.08171622.pdf