2007-08-17 10:45:00 CEST

2007-08-17 10:45:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Turvatiimi - Neljännesvuosikatsaus

TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007


Turvatiimi Oyj   Pörssitiedote   17.8.2007 kello 11.45     1 (11)    
                                        

TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007                

TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA TULOS PARANI VIIME VUOTEEN VERRATTUNA     

Katsauskauden päätapahtumat:                          
- liikevaihto 13,524 Meur (12,915), kasvua 4,7 %                
- liiketulos ennen poistoja 0,312 Meur (-1,039)                 
- Care-liiketoiminnan pilotointi on käynnistetty                
- vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 27 Meur ja liiketuloksen ennen 
poistoja (EBITDA) oleellisesti viime vuotta parempi, noin 1 miljoonaa euroa   


TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI TOISEN VUOSINELJÄNNEKSEN TULOKSESTA         

”Turvatiimin liikevaihto kasvoi ja tulos parani merkittävästi toisen      
vuosineljänneksen aikana viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muutos 
toiminnassamme on ollut oikeansuuntainen ja jatkamme tehostamista edelleen.   

Olemme saaneet aikaan merkittävän ja pysyvän positiivisen muutoksen       
toiminnassamme. Jatkamme Tuloskunto 2007-ohjelmaa ja kiinnitämme erityistä   
huomiota henkilöstön käytön tehokkuuden lisäämiseen sekä kustannusten entistä  
parempaan hallintaan.                              

Olemme vahvistaneet katsauskaudella teknologiaosaamistamme strategiamme     
mukaisesti. Tuotamme kattavia, yhä älykkäämpiä ja ihmisläheisempiä       
turvallisuusratkaisuja. Ratkaisut toteutetaan asiakkaiden tarpeisiin      
sovitettavilla kokonaispalvelukonsepteilla, joissa hyödynnetään parasta     
käytettävissä olevaa tekniikkaa.                        

Vuoden 2007 aikana panostamme henkilöstömme jatkuvaan kehittämiseen pitkän   
aikavälin tuottavuuden parantamisen ohella”, sanoo toimitusjohtaja Ismo     
Heikkonen.                                   


TULOS JA TASE                                  

Turvatiimi-konsernin liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli 6,727     
miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla kaudella 6,443 miljoonaa euroa),   
kasvua 4,4 %, ja liiketulos ennen poistoja (EBITDA) 0,002 miljoonaa euroa    
(-0,787 miljoonaa euroa).                            

Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 13,524 miljoonaa euroa   
(12,915 miljoonaa euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -0,586 
miljoonaa euroa (-1,640 miljoonaa euroa). Tulos/osake oli katsauskaudella -0,01 
euroa (-0,03 euroa).                              

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.6.2007 oli 6,169 miljoonaa euroa,      
omavaraisuusaste oli 30,2 % ja nettovelkaantumisaste oli 129,7 %. Konsernin   
likvidit varat 30.6.2007 olivat 0,234 miljoonaa euroa.             

Rahoitusasemaa paransi 0,310 miljoonan euron suunnattu osakeanti        
Care-liiketoiminnan kehittämiseksi. Osakeanti kirjattiin SVOP -rahastoon.    


Turvatiimi-konsernin                              

1 000 EUR      Liikevaihto Liikevaihto  Liiketulos  Liiketulos     
                           ennen    ennen     
                         poistoja   poistoja     
            1.1.-    1.1.-    1.1.-    1.1.-       
            30.6.2007  30.6.2006  30.6.2007  30.6.2006     
Turvapalvelut      12 666,7   11 889,9   1 141,8     94,0     
Turvatekniikka       844,7   1 013,6     95,4    -128,5     
Kohdistamattomat      12,9     11,0    -925,5   -1 004,2     
erät                                      
Yhteensä        13 524,3   12 914,5    311,8   -1 038,7     
    	                                    

TURVAPALVELUT                                  

Turvapalveluiden liikevaihto oli 12,667 miljoonaa euroa katsauskaudella, eli  
kasvua oli 6,5 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Turvapalveluiden  
liiketulos ennen poistoja (EBIDTA) oli 1,142 miljoonaa euroa eli 9,0 %     
liikevaihdosta. Kasvua oli 1 114,7 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 
Asiakaskohteiden määrä on kasvanut yli 10 000:een.               

Turvatiimi-konsernin markkinaosuus Suomen turvapalvelumarkkinoista on noin 12 %.


Turvapalvelut 1 000 EUR    1.1. - 30.6.2007    1.1. - 30.6.2006     
                                        
Liikevaihto, EUR           12 666,7        11 889,9     
Liiketulos ennen poistoja, EUR     1 141,8          94,0     
Liiketulos ennen poistoja, %       9,0%          0,8%     
Henkilöstö                 786           829     
                                        


TURVATEKNIIKKA                                 

Turvatekniikan liikevaihto ei kehittynyt odotusten mukaisesti katsauskaudella ja
oli 0,845 miljoonaa euroa. Turvatekniikan liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli
0,095 miljoonaa euroa eli 11,3 % liikevaihdosta.                

Turvatekniikan johto, organisaatiorakenne ja toimintamalli uudistettiin     
katsauskauden aikana. Turvatiimi Tekniikka keskittyy turvaratkaisujen      
suunnitteluun, asentamiseen ja huoltoon.                    


Turvatekniikka, 1 000 EUR   1.1. - 30.6.2007    1.1. - 30.6.2006      
                                        
Liikevaihto, EUR             844,7        1 013,6      
Liiketulos ennen poistoja, EUR      95,4         -128,5      
Liiketulos ennen poistoja, %       11,3%         -12,7%      
Henkilöstö                 26           23      
                                        


CARE                                      

Care-liiketoiminnan suunnittelu ja pilotointi on käynnistetty katsauskauden   
aikana. Liiketoiminta alkaa omana tulosyksikkönä Turvatiimissä vuoden loppuun  
mennessä. Vuoden 2007 aikana liiketoiminnan arvioidaan aiheuttavan yhteensä 0,3 
miljoonan euron kulut.                             


PANAVE TURVATIIMI OY:N JA PORIN TURVATIIMI OY:N SULAUTUMINEN EMOYHTIÖÖN     

Turvatiimi Oyj:n, Panave Turvatiimi Oy:n ja Porin Turvatiimi Oy:n hallitukset  
päättivät sulauttaa Panave Turvatiimi Oy:n ja Porin Turvatiimi Oy:n       
tytäryhtiösulautumisella Turvatiimi Oyj:hin 5.6.2007 allekirjoitetun      
sulautumissuunnitelman mukaisesti. Sulautumisen syy on konsernirakenteen    
selkeyttäminen. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta 
on 1.10.2007.                                  


TURVATIIMI-BALTIKA                               

Aiempien pörssitiedotteiden mukaisesti Turvatiimi Oyj on alaskirjannut     
täysimääräisesti Venäjän sijoituksensa vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Näiden   
sijoitusten selvittämisestä vuonna 2007 aiheutuneet kulut, noin 105 Teur, on  
kirjattu rahoituskuluihin.                           
Osuudet osakkuusyhtiöissä     Lainat     Kirja-arvo Omistusosuus %  
1 000 EUR             yhtiöille    osakkeilla          
                 30.6.2007    30.6.2007           
                                        
Turvatiimi Growth Capital Oy        0        0       34%  
Muut sijoitukset         Lainat     Kirja-arvo Omistusosuus %  
1 000 EUR             yhtiöille    osakkeilla          
                 30.6.2007    30.6.2007           

ArgoSec Finland Oy           100        60       12%  


HENKILÖSTÖ                                   

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 819 (vuoden 2006   
lopussa 816).                                  


INVESTOINNIT                                  

Katsauskauden investoinneista 0,043 Meur liittyi uuden             
toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen sekä verkkoratkaisuihin.       


HALLINNOINTI                                  

Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa Helsingin Pörssin,
Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton asettaman  
corporate governance -työryhmän suosituksia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin   
pääpiirteet on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.                 


NÄKYMÄT                                     

Turvatiimi Oyj:n koko vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan olevan yli 27     
miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketuloksen ennen poistoja (EBITDA) arvioidaan  
olevan viime vuotta oleellisesti parempi ja olevan noin 1 miljoona euroa.    

Yhtiön keskipitkän tähtäimen kannattavuustavoite on yli 7 %:n liiketulos ennen 
poistoja(EBITDA).                                

Esitetyt arviot perustuvat katsauskauden tulokseen, päivitettyihin lähiajan   
tulosennusteisiin ja niihin liittyviin toimenpideohjelmiin sekä keskipitkän   
tähtäimen liiketoimintasuunnitelmiin.                      


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                   

OPERATIIVISET, STRATEGISET, RAHOITUS- JA VAHINKORISKIT             

Turvapalvelut, -tekniikka ja ikääntyville suunnattu Care-palvelut ovat     
toimialoina kasvavia Suomessa. Toimialojen oletettu kasvu perustuu       
liiketoiminnan yleiseen kasvuun, varallisuustason nousuun sekä väestön     
ikärakenteen muutokseen.                            

Turvatiimin liiketoiminnan kannalta kasvuun liittyvät riskit liittyvät työvoiman
saantiin, erityisesti kasvukeskuksissa. Tähän riskiin Turvatiimi varautuu    
olemalla houkutteleva työnantaja ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja  
jaksamiseen työssä.                               

Mahdolliset yrityshankinnat ovat osa Turvatiimin kasvustrategiaa.        
Yrityshankintoihin liittyviä riskejä ovat erityisesti hankittujen yritysten   
haltuunotto ja toiminnan integroituminen Turvatiimiin. Näihin riskeihin     
varaudutaan huolellisella valmistautumisella sekä riittävällä resursoinnilla  
yrityshankinnan eri vaiheissa.                         

Kannattavuuteen liittyvät riskit tulevat erityisesti pienten, paikallisesti   
toimivien turvapalveluyritysten aggressiivisesta hintakilpailusta. Tähän    
kilpailuun Turvatiimi vastaa luotettavuudella sekä tekniikan ja palvelujen   
optimaalisella yhdistämisellä. Onnistuminen ammattitaitoisen henkilökunnan   
rekrytoinnissa, henkilöstön käytön tehokkuudessa sekä kustannustenhallinnassa  
ovat myös kannattavuuteen liittyviä riskejä. Näihin riskeihin varaudutaan    
aktiivisella seurannalla, pitkäjänteisellä kehittämisellä ja tarvittaessa    
nopeilla toimenpiteillä.                            

Strategiset riskit liittyvät erityisesti pitemmän aikavälin kasvu- ja      
kannattavuustavoitteiden saavuttamiseen. Tähän riskiin varaudutaan panostamalla 
strategian mukaisiin kasvusegmentteihin sekä toimimalla kumppanuusverkostoissa 
erityisesti ulkomaisilla markkinoilla.                     

Rahoituksen riskit liittyvät rahoituksen saatavuuteen ja riittävyyteen.     
Rahoitukseen saatavuuteen liittyviä riskejä on pienennetty pitkäaikaisilla   
rahoitussopimuksilla. Rahoituksen riittävyyteen liittyviä riskejä on vähennetty 
lyhytaikaisilla rahoitusjärjestelyillä.                     

Korkoriskit liittyvät Turvatiimin kannalta erityisesti korkotason nousuun,   
jolloin rahoituksen kustannukset nousevat. Korkoriskiä on vähennetty      
pitkäaikaisella rahoitussopimuksella. Korkoriskin vähentämiseksi harkitaan myös 
suojaustoimia.                                 

Sijoitusriskit liittyvät Turvatiimin sijoitukseen ja pääomalainaan ArgoSec   
Oy:lle. Riskin arvioimiseksi Turvatiimi on pyytänyt lääninhallitukselta lupaa  
erityisen tilintarkastuksen suorittamiseen ArgoSec Oy:ssä.           

Vahinkoriskien osalta yhtiön toiminta on olennaisilta osin katettu vakuutuksin 
onnettomuus-, vahinko- ja vastuuriskien osalta.                 

Liiketoiminnan riskien hallinta                         

Päivittäisten liiketoimintariskien hallinnasta vastaavat ensisijaisesti     
tulosyksiköiden johtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat yhdessä emoyhtiön 
toimitusjohtajan kanssa.                            


YMPÄRISTÖTEKIJÄT                                

Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä.   
Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa        
ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii    
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin esimerkiksi kierrätyksellä.         


LAADINTAPERIAATTEET                               

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotetun IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen    
laatimisessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006.    
Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.         


TULOSLASKELMA                                  

KONSERNIN TULOSLASKELMA,  1-6/07   1-6/06   1-12/06   4-6/07   4-6/06	
1 000 EUR                                    

JATKUVAT TOIMINNOT                               

LIIKEVAIHTO        13 524,3  12 914,5  26 739,6  6 727,6  6 442,8 
Liiketoiminnan muut tuotot  53,8   149,8    190,9    39,3    64,1 
Materiaalit ja palvelut   -973,9   -842,4  -1 841,1   -526,2   -413,2 
Henkilöstökulut     -10 108,4 -11 119,0  -22 370,3  -5 092,3  -5 798,2 
Liiketoiminnan muut kulut -2 184,0  -2 141,6  -4 432,8  -1 146,1  -1 082,4 
Poistot ja arvonalentumiset -537,9   -453,3  -1 228,0   -249,4   -237,3 
LIIKETULOS         -226,2  -1 492,1  -2 941,7   -247,1  -1 024,2 

Rahoitustuotot ja -kulut  -359,7   -116,0  -1 812,2   -138,1   -37,1 
Osuus osakkuusyhtiöiden    0,0   -24,1     0,0    0,0   -24,1 
tuloksesta                                   
JATKUVAN TOIMINNAN TULOS  -585,9  -1 632,2  -4 753,9   -385,2  -1 085,4 
ENNEN VEROJA                                  

Verot             -5,8   -29,6    -22,1    6,8    -2,0 

KATSAUSKAUDEN TULOS JATKUVISTA                         
TOIMINNOISTA        -591,7  -1 661,8  -4 776,0   -378,4  -1 087,4 

LOPETETUT TOIMINNOT                               
Katsauskauden tulos      0,0    -8,0    -8,0    0,0    0,0 
lopetetuista toiminnoista                            

KATSAUSKAUDEN TULOS     -591,7  -1 669,8  -4 784,0   -378,4  -1 087,4 
                                        

Tulos / osake, EUR      -0,01   -0,03    -0,08            
Tulos / osake, jatkuvasta  -0,01   -0,03    -0,08            
toiminnasta, EUR                                


TASE                                      

1 000 EUR                                    
VARAT                30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006     

Pitkäaikaiset varat                               
Aineelliset              1 430,2   1 007,7   1 643,5     
käyttöomaisuushyödykkeet                            
Liikearvo              13 325,1  13 217,3   13 322,5     
Muut aineettomat hyödykkeet      2 604,8   2 938,4   2 789,3     
Sijoitukset                175,4    780,1    303,5     
Saamiset                 4,6    980,2     37,7     
          	                              
Yhteensä               17 540,0  18 923,7   18 096,5     
                                        

Lyhytaikaiset varat			                             
Vaihto-omaisuus             296,2    484,5    305,9     
Myyntisaamiset ja muut saamiset    2 392,3   2 211,0   2 338,9     
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit    234,1    406,5    279,8    	 
                                        
Yhteensä               2 922,6   3 102,0   2 924,6     

VARAT YHTEENSÄ            20 462,6  22 025,7   21 021,1     
                                        


1 000 EUR                                    
OMA PÄÄOMA JA VELAT         30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006     

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma                        
pääoma                                     
Osakepääoma             12 565,7  11 942,6   12 565,7     
Ylikurssirahasto             0,0    487,5    549,5     
Svop-rahasto              310,0     0,0     0,0     
Kertyneet voittovarat        -6 707,1  -3 726,5   -6 663,3     
Yhteensä               6 168,6   8 703,5   6 451,8     
                                        

Oma pääoma yhteensä          6 168,6   8 703,5   6 451,8     


Pitkäaikaiset velat                               
Laskennallinen verovelka         48,4    47,3     48,6     
Varaukset                67,2     0,0     67,2     
Korolliset velat           6 864,7   6 879,3   6 559,8     
Korottomat velat             11,2    11,2     11,2	 	    
Yhteensä               6 991,6   6 937,8   6 686,9     
                                        

Lyhytaikaiset velat                               
Ostovelat ja muut velat        5 926,8   5 856,2   5 818,5     
Varaukset                 8,4     0,0     16,8     
Lyhytaikaiset korolliset velat    1 367,2    528,1   2 047,1     
Yhteensä               7 302,4   6 384,3   7 882,4     
                                        

Velat yhteensä            14 294,0  13 322,1   14 569,3     

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     20 462,6  22 025,7   21 021,1     


SEGMENTTIRAPORTOINTI                              

Segmenttiraportointi,                              
1 000 EUR                                    

Liikevaihto             1.1.-    1.1.-    1.1.-        
                  30.6.2007  30.6.2006  31.12.2006     
Turvapalvelut             12 667   11 890    24 607     
Turvatekniikka              845    1 014    2 076     
Kohdistamattomat              13     11      57     
Konserni yhteensä           13 524   12 915    26 740     
                                        

Liikevoitto ja tulos rahoituserien	                       
jälkeen					                                  
Turvapalvelut               830     -270     338     
Turvatekniikka               72     -149    -260     
Kohdistamattomat erät         -1 129    -1 073   -3 020     
     	                                   
Liikevoitto/tappio yhteensä       -226    -1 492   -2 942     
Rahoitustuotot ja -kulut         -360     -116   -1 812     
Osuus osakkuusyhtiöiden           0     -24      0     
tuloksesta, sijoitukset                             
Katsauskauden tulos jatkuvista      -586    -1 632   -4 754     
toiminnoista                                  
Verot                   -6     -30     -22     
Katsauskauden tulos lopetetuista      0      -8     -8     
Katsauskauden tulos           -592    -1 670   -4 784 		   


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA                        

Laskelma oman	Osakepääoma  Ylikurssi-  Svop  Kertyneet  Oma pääoma     
pääoman             rahasto       voittovarat yhteensä 
muutoksesta                                   
                                        
1 000 EUR                                    

Oma pääoma       12 566     550        -6 664    6 452   
31.12.2006                                   
Osakeperusteisten                      4      4   
maksujen kustannus                               
Osakeantikulut                       -4     -4   
Muut muutokset                       -1     -1   
Tilikauden voitto                     -592    -592   

Suunnattu osakeanti              310           310   
18.5.2007                                    
Käytetty               -550         550      0   
ylikurssirahastoa                                
tappioiden                                   
kattamiseksi                                  
Oma pääoma       12 566      0   310   -6 707    6 169   
30.06.2007                                   

Laskelma oman	Osakepääoma   Ylikurssi-   Kertyneet   Oma pääoma     
pääoman               rahasto     voittovarat  yhteensä 
muutoksesta                                   
                                        
1 000 EUR                                    
 				                                      
Oma pääoma       11 568     1 846     -3 920     9 494   
31.12.2005                                   
Osakeperusteisten                     68       68   
maksujen kustannus                               
Tilikauden voitto                   -1 670     -1 670   

Osingonjako                       -50      -50   
Osakeanti         375                      375   
22.2.2006                                    
Siirretty                488                488   
ylikurssirahastoon                               
Käytetty               -1 846      1 846       0   
ylikurssirahastoa                                
tappioiden                                   
kattamiseksi                                  
Oma pääoma       11 943      488      -3 726     8 704   
30.6.2006                                    


Laskelma oman	Osakepääoma   Ylikurssi-   Kertyneet   Oma pääoma     
pääoman               rahasto     voittovarat  yhteensä 
muutoksesta                                   
                                        
1 000 EUR                                    

Oma pääoma                                   
31.12.2005       11 568    1 846      -3 920      9 494   
Osakeperusteisten                    206       206   
maksujen kustannus                               
Muut muutokset                     -12       -12   
Tilikauden voitto                  -4 784     -4 784   
		                                       
Osakeanti        375      488               863   
22.2.2006                                    
Osakeanti         124       62               186   
22.12.2006                                   
Osakeannit        499                      499   
28.12.2006                                   
Käytetty              -1 846      1 846        0   
ylikurssirahastoa                                
tappioiden                                   
kattamiseksi                                  
Oma pääoma      12 566      550     -6 664      6 452	  
31.12.2006                                   


RAHAVIRTALASKELMA                                

Konsernin rahavirtalaskelma                           

Liiketoiminnan rahavirrat            1.1.-      1.1.-     
                        30.6.2007    30.6.2006   
                                        
Tilikauden voitto                 -591,7     -1 669,8   
                                        
Oikaisut:                                    
 Liiketoimet, joihin ei liity           371,1      471,6   
 maksutapahtumaa                                
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         0,0       24,1   
 Rahoitustuotot ja -kulut, netto          342,4       91,8   
 Käyttöpääoman muutokset:                           
 Myynti- ja muiden saamisten muutos        -19,7      -494,0   
 Vaihto-omaisuuden muutos              9,7       34,5   
 Osto- ja muiden velkojen muutos          99,9      -314,9   
Maksetut korot                   -347,7      -181,4   
Saadut korot ja muut rahoitustuotot          5,2       65,4   
Liiketoiminnan nettorahavirta           -130,8     -1 972,6   
                                        

Investointien rahavirrat                            

Tytäryritysten hankinta vähennettynä         0,0      -380,3   
hankintahetken rahavaroilla                           
Luovutustulot muista sijoituksista          128,2     1 462,4   
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuus-      -83,9       12,0   
hyödykkeisiin                                  
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin       -56,6      -135,6   
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys         0,0      -100,0   
Investointien nettorahavirta            -12,3      858,4   
                                        

Rahoituksen rahavirrat                             
                                        
Osakeannista saadut maksut             310,0       0,0   
Lainojen nostot                   500,0     1 198,2   
Maksetut osingot                   0,0      -50,0   
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut       -650,6       0,0   
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut       -62,1       0,0   
Rahoituksen nettorahavirta              97,3     1 148,2   
                                        

Yhteensä                      -45,7       34,1   
                                        

Rahavarojen muutos                               
Rahavarat katsauskauden alussa           279,8      372,4   
Rahavarat katsauskauden lopussa           234,1      406,5   
Muutos                       -45,7       34,1   
                                        


LIITETIEDOT                                   


TULOVEROT                                    

Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia    
verosaamisia. Verotuksessa vahvistettujen tappioiden määrä on 46,087 Meur.   


TUNNUSLUVUT                                   
						                                     
                        1.1.-      1.1.-      
                        30.6.2007    30.6.2006    

Liikevaihto, 1 000 EUR              13 524,3    12 914,5    
Liiketulos, 1 000 EUR               -226,2    -1 492,1    
Tilikauden tulos, 1 000 EUR            -591,7    -1 669,8    
                                        

Tulos / osake, EUR                 -0,01      -0,03    
Tulos / osake, jatkuvasta              -0,01      -0,03    
toiminnasta, EUR                                
Oma pääoma / Osake, EUR               0,10      0,15    
Oma pääoma / Osake laimennettu, EUR         0,09      0,14    
 	                                       
Oman pääoman tuotto, %               -18,7%     -36,2%    
Sijoitetun pääoman tuotto, %            -3,0%     -18,3%    
Omavaraisuusaste, %                 30,2%      39,5%    
Nettovelkaantumisaste, %              129,7%      80,5%    
                                        

Taseen loppusumma, 1 000 EUR           20 462,6    22 025,7    
                                        


Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla         
laskentaperusteilla kuin vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on    
esitetty vuosikertomuksessa 2006 sivulla 112. Tuottotunnusluvut on muutettu   
vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla.          


EHDOLLISET VELAT                                
1 000 EUR                    30.6.2007    30.6.2006    
	                                        
Pantit                         0       22    
Kiinnitykset                    7 542      6 700    

SITOUMUKSET                                   
1 000 EUR                                    

Leasingvastuut                     384      1 257    
Vuokravastuut                     383        0    
Muut vastuut                      10        0    
                                         
Yhteensä                      8 319      7 979    
                                        

Turvatiimi on ottanut käyttöön 1.1.2007 alkaen seuraavat uudet/uudistetut    
standardit ja IFRIC -tulkinnat:                         

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit                           
IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen                        
IFRIC 8 ”IFRS 2:n soveltamisalat”                        
IFRIC 9 ”Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi”             
IFRIC 10 ”Interim Financial Reporting and Impairment”              
IFRIC 11 ”IFRS 2 - Group and Treasury Transactions”               
IFRIC 12 ”Service Concession Arrangements”                   

Uusilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Turvatiimin 
osavuosikatsaukseen.                              


KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET                         
1 000 EUR                    1-6/2007    1-6/2006    

Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1.        6 559,8     3 057,2    
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos     304,9     3 822,1    
Pitkäaikaiset korolliset velat 30.6.       6 864,7     6 879,3    

Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1.        2 047,1     3 092,8    
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos     -679,9    -2 564,7    
Lyhytaikaiset korolliset velat 30.6.       1 367,2      528,1    

Lyhytaikaisia lainanlyhennyksistä 0,167 miljoonaa euroa on siirretty myöhemmin 
maksettavaksi.                                 


VARAUSTEN MUUTOS                                
1 000 EUR                    1-6/2007    1-6/2006    

Varaukset yhteensä 1.1.               84,0       0,0    
Varausten muutos                   -8,4       0,0    
Varaukset yhteensä 30.6.               75,6       0,0    


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET                           
1 000 EUR                    1-6/2007    1-6/2006    

Aineettomat hyödykkeet                             
Kirjanpitoarvo 1.1.               16 111,8    15 292,5    
Investoinnit                     59,2     1 133,9    
Vähennykset                      0,0      -4,4    
Poistot ja arvonalentumiset            -241,0     -266,4    
Kirjanpitoarvo 30.6.               15 929,9    16 155,7    

Aineelliset hyödykkeet                             
Kirjanpitoarvo 1.1.                1 643,5     1 167,5    
Investoinnit                     83,6      39,2    
Vähennykset                      0,0      -12,1    
Poistot ja arvonalentumiset            -296,9     -187,0    
Kirjanpitoarvo 30.6.               1 430,2     1 007,7    

Sitoumuksia aineellisen käyttöomaisuuden hankkimiseksi ei ole.         


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT                               
1 000 EUR                    30.6.2007    30.6.2006		   

Työsuhde-etuudet:                                
Palkat ja muut lyhytaikaiset            399,3      208,6    
työsuhde-etuudet                                
Osakeperusteiset maksut                3,9      66,5    
Yhteensä                      403,2      275,1    
                                        
Korolliset velat                  500,0       0,0    
omistajayritykseltä                               

Turvatiimin lähipiiriin kuuluvat toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet sekä   
konsernin johtoryhmän jäsenet.                         Turvatiimi Oyj julkistaa tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 5.11.2007.      

TURVATIIMI OYJ                                 


Ismo Heikkonen                                 
toimitusjohtaja                                 

Lisätietoja:                                  
Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200                        
ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi