2024-04-18 13:55:00 CEST

2024-04-18 13:55:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Investors House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Investors House Oyj

Pörssitiedote, julkaistavissa 18.4.2024 klo 14.55

 

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023.

Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2023 osinkoa yhteensä 0,33 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 22.4.2024 ja osinko maksetaan 29.4.2024 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 18.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiota 15.000 euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut. Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen nojalla.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikko Larvalan, Vesa Lipsasen, Tapani Rautiaisen, Joonas Rautiaisen ja Petri Roinisen.

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Nummi.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien tai luovutettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 5.000.000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat tai luovutettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 600.000 oman osakkeen hankkimisesta, yhdessä tai useammassa erässä, Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Yhtiön omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 2.5.2024 nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi

Helsingissä 18.4.2024

Investors House Oyj

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu: Nasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi