2024-04-18 15:00:00 CEST

2024-04-18 15:00:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Rapala VMC - Yhtiökokouksen päätökset

Rapala VMC Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


RAPALA VMC OYJ, Yhtiökokouksen päätökset, 18.4.2023 klo 16.00 EET

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 18.4.2024 vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2023 ja palkitsemispolitiikan 2024–2027.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2023 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Emmanuel Viellard, Julia Aubertin, Vesa Luhtanen ja Alexander Rosenlew sekä uusina jäseninä Pascal Lebard ja Johan Berg. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi 25 000 euroa ja puheenjohtajalle 70 000 euroa vuodessa. Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024 ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 3.900.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelyihin yhtiön johdolle sekä avainhenkilöstölle, mihin tarkoitukseen osakkeita voidaan kuitenkin antaa yhteensä enintään 900.000 kappaletta.  Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista, ja osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla osakkeita tai optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia myös muussa kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa (suunnattu osakeanti). Yhtiön hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakkeiden ja optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,13 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön palkitsemisjärjestelmien tai kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa eli suunnattuna hankkimisena hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi tai muuten markkinoilla hankintahetkellä muodostuvaan hintaan. Valtuutus on voimassa 30.6.2025 asti.

Helsingissä, 18.4.2024

RAPALA VMC OYJ

Lars Ollberg
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti
Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 222 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.