2023-01-30 16:30:00 CET

2023-01-30 16:30:00 CET


REGULATED INFORMATION

Aktia Bank Oyj - Totalt antal rösträtter och kapital

Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv


Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
30.1.2023 kl. 17.30

Aktia Bank Abp riktar vederlagsfri aktie-emission till bolaget själv

Aktia Bank Abp:s styrelse har idag, med stöd av det av ordinarie bolagsstämman 6.4.2022 beviljade aktie-emissionsbemyndigandet, beslutat att vederlagsfritt emittera 80 000 nya aktier till bolaget själv. De emitterade aktierna kommer att användas för utbetalning av ersättningar i enlighet med bolagets aktiebelöningsprogram.

Efter emissionen är bolagets totala antal aktier 72 465 072 aktier, varav 268 726 aktier är i bolagets besittning.

De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 13.2.2023, varefter bolaget utan dröjsmål kommer att ansöka om att de nya aktierna upptas till offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy:s börslista tillsammans med bolagets befintliga aktier.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tfn 010 247 6350

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.9.2022 till 13,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.