2022-01-21 21:30:00 CET

2022-01-21 21:30:14 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 21.01.2022


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
21.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 21.01.2022 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XSTO     1 107  10,27               11 383 084,76
       955
XHEL     829   10,28               8 534 941,28
       892
CEUX     913   10,31               9 413 161,06
       109
AQEU     155   10,25               1 590 759,15
       185
TQEX     88 129 10,22               900 906,28
XCSE     130   10,30               1 343 100,24
       356
Summa     3 224  10,29               33 165 952,77
       626

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4249 och DKK till EUR 7,4435
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom
offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 8 995 300 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com