2023-01-27 08:30:00 CET

2023-01-27 08:30:05 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Fortum - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle


FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.1.2023 KLO 9.30

Tiedoteluokka: Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi torstaina 13.4.2023.

Hallituksen jäsenet

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu yhteensä
kymmenestä (10) jäsenestä (aikaisemmin yhdeksän) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen
jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Ralf Christian,
Luisa Delgado,
Essimari Kairisto ja
Teppo Paavola.

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Jonas Gustavsson,
Marita Niemelä,
Mikael Silvennoinen,
Maija Strandberg,
Johan Söderström ja
Vesa-Pekka Takala.

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Mikael Silvennoista ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Essimari Kairistoa. Hallituksesta pois jäävät Veli-Matti
Reinikkala, Anja McAlister, Philipp Rösler, Annette Stube ja Kimmo Viertola.

“Fortum päivittää strategiansa ja palaa juurilleen Venäjän aloittaman
hyökkäyssodan ja Euroopan energiakriisin seurauksena. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta haluaa osaltaan tukea Fortumin uutta alkua ja on tehnyt
kattavan arvioinnin hallituksesta. Näkemyksemme on, että Fortumin hallitukseen
tarvitaan nyt vahva pohjoismainen painotus ja jäseniä hieman erilaisista
taustoista. Puheenjohtajaksi esitämme Mikael Silvennoista, jolla on pitkä
finanssialan kokemus ja vahvat näytöt sekä vaativista johtotehtävistä että
teollisten pörssiyhtiöiden hallitustyöskentelystä”, sanoo osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Maija Strandberg
valtioneuvoston kansliasta.

”Fortumin hallituksen nykyinen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala on toiminut
yhtiön hallituksessa vuodesta 2016. Tänä aikana Fortum on keskittynyt vahvasti
kasvuun ja muutokseen. Reinikkalan pitkä ja menestyksekäs ura globaalin
teknologiateollisuuden palveluksessa sopi hyvin yhteen Fortumin sen aikaisten
strategisten tavoitteiden kanssa. Yhtiön suurimpien osakkeenomistajien puolesta
haluan lämpimästi kiittää Veli-Matti Reinikkalaa ja koko hallitusta heidän
palveluksestaan, erityisesti vaikean viime vuoden aikana. Haluan kiittää myös
Fortumin johtoa hyvästä ja toimivasta yhteistyöstä osakkeenomistajien kanssa.
Yhtiön läpikäymät muutokset ovat olleet mittavia ja uuden hallituksen myötä
toivomme yhtiölle nyt työrauhaa uuden strategian toteuttamiseen”, Maija
Strandberg sanoo.

“Fortumin tulevaisuus rakennetaan vahvan ja puhtaan pohjoismaisen perustan
varaan, ja yhtiöllä on hienot näkymät edessään. Uuden vaiheen käynnistyminen
yhtiön historiassa ja kevään yhtiökokous on minulle luonteva hetki jättäytyä
sivuun. On ollut suuri kunnia palvella Fortumin hallitusta seitsemän viime
vuoden ajan ja haluankin kiittää yhtiön osakkeenomistajia, johtoa ja
kollegoitani hallituksessa hyvästä yhteistyöstä”, sanoo Fortumin hallituksen
puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Maija
Strandbergia, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
(Suomen valtio).

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta esittää, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa hallitusnimityksiin yhtenä kokonaisuutena. Esitys perustuu siihen, että
yhtiössä on hallinnointikoodin ja hyvän hallintotavan mukainen yhtiökokouksen
päättämä osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on
varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi
myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta kattava
osaaminen ja kokemus, että yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat
periaatteet tulevat huomioiduksi, ja että ehdotettu hallituksen kokoonpano
täyttää myös muut lainsäädännön sekä hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat
vaatimukset.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että yhtiön Solidium Oy:n kanssa
6.9.2022 solmiman 2,35 miljardin euron siltarahoituksen ehtojen mukaisesti
yhtiön hallituksen jäsenten palkkioita ei koroteta vuosina 2022 ja 2023
järjestelyn ollessa voimassa. Hallituksen jäsenten vuonna 2021 sovittua
palkkionkorotusohjelmaa tullaan kuitenkin jatkamaan siten, että aiemmin sovitun
mukaisesti hallituspalkkiot saavuttavat markkinatason vuonna 2026.

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa vuoden 2023
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
säilyvät muuttumattomina, eli palkkioita maksetaan tulevalla toimikaudella
seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten
vuosipalkkio:

  · puheenjohtaja: 88 800 euroa vuodessa
  · varapuheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa
  · jäsen: 43 100 euroa vuodessa ja
  · tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 63 300 euroa vuodessa siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi seuraavat kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä:

  · tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen: 3 000 euroa vuodessa
  · nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 5 000 euroa vuodessa
  · nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: 2 000 euroa vuodessa ja
  · hallituksen päätöksellä perustetun mahdollisen muun valiokunnan
puheenjohtajalle 5 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 2 000 euroa vuodessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen
jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen
valiokuntakokouksista, on 800 euroa kultakin kokoukselta tai 1 600 euroa jäsenen
matkustaessa kokoukseen asuinmaansa ulkopuolelle. Jäsenen osallistuessa
kokoukseen etäyhteyden välityksellä tai päätöksistä, jotka vahvistetaan
erillistä kokousta pitämättä, kokouspalkkio on 800 euroa. Jäsenen matkakulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
hallitustyöskentelystä maksettava vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja
rahana siten, että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen
jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loppuosa maksetaan rahana. Yhtiö
vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa
siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2023 on
julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna
ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet
hankitaan myöhemmin tai vuosipalkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Kokouspalkkiot sekä valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ehdotetaan
suoritettavaksi kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii finanssineuvos
Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta. Jäseninä
toimivat toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma,
toimitusjohtaja Jouko Pölönen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä
Fortumin hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala. Maija Strandberg ei
osallistunut itseään koskevaan päätöksentekoon.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Maija Strandberg, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja,
puh. 050 407 8423

Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortum
Fortum on energiayhtiö, joka edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa.
Tehtävämme on huolehtia energian toimitusvarmuudesta ja edesauttaa nopeaa ja
luotettavaa siirtymää hiilineutraaliin talouteen tarjoamalla asiakkaillemme ja
yhteiskunnalle puhdasta energiaa ja kestäviä ratkaisuja. Fortumin
ydinliiketoiminta on Pohjoismaissa ja se koostuu päästöttömästä ja tehokkaasta
sähkön tuotannosta, sähkön myynnistä, kaukolämmöstä sekä kierrätys- ja
jäteliiketoiminnasta. Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
fortum.fi (https://www.fortum.fi)