2022-05-24 13:01:04 CEST

2022-05-24 13:01:12 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
SRV Yhtiöt Oyj - Sisäpiiritieto

SRV julkistaa joukkovelkakirjojensa ja hybridilainojensa ehtojen muuttamisen hyväksymisen kirjallisissa menettelyissä sekä joukkovelkakirjoja koskevan takaisinostotarjouksen alustavan tuloksen


SRV YHTIÖT OYJ     SISÄPIIRITIETO     24.5.2022     KLO 14.00

SRV julkistaa joukkovelkakirjojensa ja hybridilainojensa ehtojen muuttamisen
hyväksymisen kirjallisissa menettelyissä sekä joukkovelkakirjoja koskevan
takaisinostotarjouksen alustavan tuloksen

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SRV Yhtiöt Oyj (”SRV”) tiedotti 28.4.2022 aloittavansa kirjalliset menettelyt
23.3.2025 erääntyvän 100.000.000 euron vakuudettoman kiinteäkorkoisen
joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on noin 34,9 milj. euroa) (“100
MEUR Velkakirjat“) ja 27.3.2025 erääntyvän 75.000.000 euron vakuudettoman
kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on noin 64,9 milj.
euroa) (“75 MEUR Velkakirjat” ja yhdessä 100 MEUR Velkakirjojen kanssa
“Joukkovelkakirjat“) ehtojen mahdolliseksi muuttamiseksi sekä kutsuvansa kaikki
Joukkovelkakirjojen haltijat tarjoamaan Joukkovelkakirjojaan ostettavaksi
rahavastiketta vastaan hinnalla, joka vastaa 60 %:ia kunkin Joukkovelkakirjan
nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount) (”Takaisinostotarjous”).
Takaisinostotarjouksen ehdot on eritelty erillisessä 28.4.2022 päivätyssä
Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum -asiakirjassa, joka on ollut
saatavilla Joukkovelkakirjojen haltijoille.

Lisäksi SRV tiedotti 28.4.2022 aloittavansa kirjalliset menettelyt 22.3.2016
liikkeeseen lasketun 45.000.000 euron hybridiehtoisen joukkovelkakirjan (jonka
ulkona oleva pääoma on noin 11,8 milj. euroa) (“45 MEUR Velkakirjat“) ja
23.5.2019 liikkeeseen lasketun 58.400.000 euron hybridiehtoisen
joukkovelkakirjan (jonka ulkona oleva pääoma on noin 3,6 milj. euroa) (“58,4
MEUR Velkakirjat” ja yhdessä 45 MEUR Velkakirjojen kanssa “Hybridilainat“)
ehtojen mahdolliseksi muuttamiseksi.

Tänään SRV ilmoittaa, että Joukkovelkakirjoja ja Hybridilainoja koskevat
ehdotetut ehtomuutokset on hyväksytty kaikissa kirjallisissa menettelyissä.
Lisäksi SRV ilmoittaa, että Takaisinostotarjoukseen liittyen 100 MEUR
Velkakirjojen haltijat ovat tarjonneet Joukkovelkakirjojaan SRV:n ostettavaksi
yhteensä vähintään 16.500.000 ja enintään 18.000.000 euron nimellisarvon edestä
ja 75 MEUR Velkakirjojen haltijat ovat tarjonneet Joukkovelkakirjojaan SRV:n
ostettavaksi yhteensä vähintään 27.000.000 ja enintään 29.000.000 euron
nimellisarvon edestä. Määrät täsmentyvät tarkistuslaskennan edetessä, mikä voi
viedä joitakin päiviä. Joukkovelkakirjalainojen takaisinostoon tarvittava
rahamäärä on siten alustavasti 26,1 milj. euron ja 28,2 milj. euron välillä.
Takaisinosto on ehdollinen SRV:n rahoituksen uudelleenjärjestelyn toteutumiselle
ja takaisinostettavien Joukkovelkakirjojen määrä vahvistuu
Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti SRV:n suunnittelemassa noin 35 milj.
euron Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tehtävässä merkintäoikeusannissa
tehtyjen osakemerkintöjen kokonaismerkintöjen selviämisen jälkeen arviolta
27.6.2022. Tarkat tarjotut Joukkovelkakirjojen määrät, lopullinen
takaisinostettava Joukkovelkakirjojen määrä ja takaisinostojen
loppuunsaattamisen aikataulu ilmoitetaan erillisellä pörssitiedotteella.

Lisätietoja kirjallisista menettelyistä on saatavilla SRV:n 28.4.2022
julkistamista pörssitiedotteista koskien Joukkovelkakirjalainojen ja
Hybridilainojen kirjallisia menettelyjä sekä niiden liitteenä olevista 28.4.2022
päivätyistä kirjallista menettelyä koskevista ilmoituksista.

Pareto Securities AB on toiminut taloudellisena neuvonantajana
Joukkovelkakirjoja ja Hybridilainoja koskevissa kirjallisissa menettelyissä.

Lisätietoja:

Jarkko Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, p. 040 674 1949,
jarkko.rantala@srv.fi

Carl-Johan Hugner, Head of Real Estate IB, Pareto Securities AB, tel. +46 70 772
5826, cjh@paretosec.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)   LinkedIn (https://www.linkedin.com/c
ompany/srv)   Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)   Instagram (https://instag
ram.com/srvfinland/)

SRV lyhyesti

SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 932,6 milj. euroa.
Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600 kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. SRV:n aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeanneista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Japanissa tai Yhdysvalloissa,
tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden
maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä
tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi
minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai
oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”),
joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European
Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu-
ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion)
vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan
ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia
korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita
henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt
jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut
arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä,
ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan,
Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule
toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen
sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Joukkovelkakirjojen ja Hybridilainojen muutetut ehdot on sisällytetty
kokonaisuudessaan Joukkovelkakirjoja ja Hybridilainoja koskeviin ilmoituksiin
kirjallisista menettelyistä, jotka SRV on laatinut kirjallisten menettelyiden
yhteydessä. Ilmoitus kirjalliseen menettelyyn on saatavilla SRV:n verkkosivuilla
osoitteessa www.srv.fi/sijoittajat.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan kirjallisista menettelyistä annettuihin
ilmoituksiin ja niissä esitettyihin tietoihin.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään
sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai
hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa
annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä,
täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. SRV tai mikään sen
lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu
taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta)
vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai
muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä
ja analyysiinsä SRV:stä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja
transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Pareto toimii järjestelyssä ainoastaan SRV:n eikä kenenkään muun puolesta.
Pareto ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan järjestelyn yhteydessä. Pareto ei
ole vastuussa kenellekään muulle kuin SRV:lle asiakkailleen antamansa suojan
tarjoamisesta, järjestelyyn liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä
esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut SRV:hen ja
transaktioihin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta
koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa
asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin
eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä
hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua
virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin,
ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa
näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa
sen, että SRV:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. SRV tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista
tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai
vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset
tapahtumat tai olosuhteet.