2023-01-30 13:30:00 CET

2023-01-30 13:30:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto, Lehto Group Oyj: Myyntihintojen alennukset ja kertaluonteiset erät heikensivät Lehdon tulosta ennakoitua enemmän. Toteutuneet myynnit vahvistavat kassavirtaa.


Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
30.1.2023 klo 14.30

Lehto Group Oyj:n vuoden 2022 liiketulos tulee olemaan aikaisempia arvioita
alempi ja muutoksen taustalla on neljä keskeistä syytä:

  · Lehto on parantanut maksuvalmiutta ja kassavirtaa myymällä joitakin
asuntokohteitaan merkittävillä alennuksilla. Myynneistä aiheutuu tuloslaskelmaan
tappiota, mutta ne parantavat kassavirtaa. Kyseiset asuntomyynnit myös
pienentävät merkittävästi yhtiön myymättömien asuntojen kantaa.

  · Tietyt vuodelle 2022 suunnitellut omaisuuden myynnit siirtyivät vuodelle
2023.

  · Luottotappiot ja muut kertaluonteiset erät ovat aikaisempaa arviota
suurempia.

  · Joidenkin toimitila- ja puukerrostaloprojektien kulut ovat kasvaneet

Alustavien tilintarkastamattomien tietojen mukaan Lehdon vuoden 2022 liikevaihto
jatkuvista toiminnoista oli noin 345 miljoonaa euroa (404 miljoonaa euroa vuonna
2021) ja liiketulos jatkuvista toiminoista oli noin -42 miljoonaa euroa (-28
miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon laskun keskeisimpinä tekijöinä ovat toimitilaliiketoiminnan
volyymin lasku ja asuntokohteiden vähäiset aloitukset vuoden 2022 aikana.
Tappiolliset toimitila- ja puukerrostalohankkeet, loppuvuonna toteutettujen
asuntomyyntien hinnanalennukset, kertaluonteiset sopimuksista irtaantumisten
kustannukset ja luottotappiot heikensivät liiketulosta. Betoniasuntohankkeiden
kannattavuudet pysyivät kohtuullisella tasolla.

Vuoden 2022 päättyessä meneillään olevaista asuntohankkeista valtaosa tehdään
sijoittajille, mikä tuo yhtiölle tasaista kassavirtaa ilman myyntiriskiä.
Tulevaa kassavirtaa parantavat myös omaisuuserien myynnit ja useiden hankkeiden
loppuvaiheeseen painottuvat maksupostit.

Aikaisempi vuotta 2022 koskeva näkymä oli:
Lehto arvioi, että vuoden 2022 liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee
edellisvuodesta yli 10 % (404,1 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja että liiketulos
on yli 27 miljoonaa euroa tappiollinen.

Heikentyneen näkymän taustalla olivat erityisesti taseomaisuuserien myynnissä
tapahtuneet viiveet ja niiden ennakoitua alhaisemmat myyntihinnat sekä yleinen
markkinatilanteen heikentyminen.
Lisätietoja:
Juuso Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 050 343 4023
Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja, puh. 0400 944 074