2023-01-30 13:30:00 CET

2023-01-30 13:30:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Musti Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Musti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Musti Group Oyj            Pörssitiedote            Yhtiökokouksen päätökset
         30.1.2023 klo 14.30

Musti Group Oyj:n ("Yhtiö") varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.1.2023
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2021 -
30.9.2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana
tilikauden aikana toimineille sekä päätti hyväksyä Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääomanpalautus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.10.2021
- 30.9.2022 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei
jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi, että osakkeenomistajille jaetaan
pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,50 euroa
osakkeelta, ja että pääomanpalautus maksetaan kahdessa erässä.

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan
osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen ensimmäisen erän
täsmäytyspäivänä 1.2.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
Yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 8.2.2023.

Pääomanpalautuksen toinen erä 0,25 euroa osakkeelta maksetaan elokuussa 2023
osakkeenomistajille, jotka ovat pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä
22.8.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 29.8.2023.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta
täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli
Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat
säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  · Hallituksen puheenjohtaja: 65 000 euroa
  · Hallituksen muut jäsenet: 35 000 euroa

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen
jäsenten vuosipalkkio maksetaan Yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 50
prosentilla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
Yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja
loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon
kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.10.2022 - 31.12.2022 on julkistettu
tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan
on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja
varainsiirtoverosta. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista
säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa Yhtiön osakkeina, palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.

Lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille
maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

  · Valiokunnan puheenjohtaja: 7 500 euroa
  · Valiokunnan muut jäsenet: 5 000 euroa

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Jeffrey David,
Ingrid Jonasson Blank, Ilkka Laurila, Inka Mero ja Johan Dettel valittiin
uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy
toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että KHT Johanna Winqvist
-Ilkka tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle
päätettiin maksaa palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
määrä on yhteensä enintään
3 185 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun
markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai
pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 185 000
kappaletta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa 27.1.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 31.3.2024 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7
§:ään tehdään lisäys hallituksen mahdollisuudesta päättää harkintansa mukaan
yhtiökokouksen järjestämisestä hybridikokouksena. Lisäksi muutoksella
mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen etäkokouksena kokonaan ilman
kokouspaikkaa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu muutoksen jälkeen
seuraavasti:

”7 § Osakkeenomistajat käyttävät yhtiökokouksessa päätösvaltaansa yhtiön
asioissa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo
siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta,
järjestämistavasta ja ajasta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava
osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille
ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internetsivuilla tai ainakin yhdessä
hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. Osakkeenomistajan on
saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10)
päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että
osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten,
että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana
täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen
avulla (etäkokous).”

Helsingissä 30.1.2023

MUSTI GROUP OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Elisa Erkkilä, lakiasiainjohtaja, Musti Group Oyj, puh. 0407544411

Essi Nikitin, johtaja, sijoittajasuhteet ja viestintä, Musti Group Oyj, puh.
0505811455

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.mustigroup.com

Musti Group lyhyesti:

Musti tekee lemmikkien ja niiden omistajien elämästä helpompaa, hauskempaa ja
turvallisempaa. Olemme Pohjoismaiden johtava lemmikkieläintarvikeyhtiö, ja
vastaamme monikanavaisella liiketoimintamallillamme lemmikkieläinten ja niiden
omistajien tarpeisiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tarjoamme laajan ja
tarkkaan valikoidun lemmikkieläintarvikkeiden valikoiman. Lisäksi tarjoamme
valikoiduissa kohteissa lemmikeille myös palveluja kuten turkinhoitoa,
koulutusta ja eläinlääkäripalveluja.

Musti-konsernin liikevaihto oli 391 miljoonaa euroa tilikaudella 2022. Yhtiöllä
oli tilikauden 2022 lopussa 1 587 työntekijää, 1,5 miljoonaa kanta-asiakasta ja
335 myymälää.