2022-01-25 21:30:00 CET

2022-01-25 21:30:23 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 25.01.2022


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
25.01.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 25.01.2022 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XSTO     1 191  10,08               12 009 909,37
       924
XHEL     949   10,08               9 568 250,90
       316
CEUX     1 041  10,08               10 501 047,12
       903
AQEU     189   10,12               1 921 069,35
       919
TQEX     111   10,14               1 133 737,96
       804
XCSE     148   10,08               1 492 796,89
       162
Summa     3 633  10,08               36 626 811,60
       028

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4930 och DKK till EUR 7,4433
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom
offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 16 011 031 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com