2007-04-26 09:02:20 CEST

2007-04-26 09:02:20 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

RAPALA VMC OYJ OSAVUOSIKATSAUS - TAMMI-MAALISKUU 2007Rapala VMC Oyj  Pörssitiedote  26.4.2007  1(11)

Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuus parani

*     Huolimatta siitä, että Yhdysvaltain dollari heikkeni ja
 talviurheilun ja talvikalastuksen sesonki jäi erittäin lyhyeksi,
 ensimmäisen kvartaalin liikevaihto nousi viime vuoden
 ennätystasolle 63,4 MEUR:oon (I/06: 63,4 MEUR). USA:n dollarin ja
 eräiden muiden valuuttojen heikentyminen laski liikevaihtoa 3,2
 MEUR.

*     Liikevoitto parani selvästi viime vuodesta ja oli 12,0 MEUR
 (10,0 MEUR). Liikevoittomarginaali nousi 18,9 %:iin (15,8 %).

*     Ensimmäisen kvartaalin voitto oli 7,7 MEUR (5,7 MEUR) ja
 tulos per osake oli 0,20 EUR (0,15 EUR).

*     Liiketoiminnan nettorahavirta oli vertailujaksoa parempi.
 Korollinen nettovelka nousi 109,1 MEUR:oon (31.12.2006: 99,3 MEUR)
 Terminator-yritysoston ja kalastusvälinesesongista johtuvan
 käyttöpääoman lisäyksen seurauksena. Tästä johtuen myös
 omavaraisuusaste laski 32,9 %:iin (31.12.2006: 33,4 %) ja
 velkaantumisaste (gearing) nousi 123,5 %:iin (31.12.2006: 122,2 %)
 - kummatkin tunnusluvut paranivat viime maaliskuusta.

*     Konserni eteni kannattavaan kasvuun keskittyvän
 strategiansa toteuttamisessa. Tammikuussa ostettiin
 Terminator-uistinliiketoiminta sekä perustettiin uusi jakeluyhtiö
 Etelä-Koreaan. Myös Venäjän uistintehtaan käynnistäminen edistyi.
 Vuosina 2005 ja 2006 tehtyjen yrityskauppojen integraatio on
 saatettu loppuun.

*     Konsernissa on vireillä useita liiketoiminnan
 tehostamishankkeita. Näiden hankkeiden tulokset alkavat näkyä osin
 vuoden lopulla, mutta pääasiassa vasta vuosina 2008 ja 2009.

*     Kuluvan tilikauden liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-10 %
 käyttäen vuoden 2006 keskimääräisiä valuuttakursseja. Käyttäen
 vertailukelpoisia valuuttakursseja myös liikevoiton ja
 liikevoittomarginaalin odotetaan paranevan vuodesta 2006.

Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
osavuosikatsauksen numeroaineisto.

Ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsausta käsittelevä telekonferenssi
järjestetään tänään klo 14 Suomen aikaa (klo 13 CET).
Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen
tilaisuuden alkua numeroon +358 (0) 2069 9121 ja pyytämällä
yhdistämään Rapalan telekonferenssiin. Telekonferenssin voi kuunnella
uudelleen 72 tunnin ajan kokouksen päättymisestä. Numero
uudelleenkuunteluun on +358 (0) 800 177 109 (pin-koodi: 0976).
Rapalan taloudellinen informaatio löytyy myös nettiosoitteesta
www.rapala.com.

Lisätietoja antavat:
Jorma Kasslin, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540
Jouni Grönroos, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Jakelu: Helsingin Pörssi ja päämediat

Katsauskauden toiminta ja myynti

Markkinatilanne oli vakaa Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Australiassa ja Etelä-Afrikassa markkinatilanne säilyi vahvana ja
kesän myyntisesonki on nyt loppumassa. Markkinoiden kasvu jatkui
erityisesti Itä-Euroopassa ja Aasiassa. Pohjoismaiden
poikkeuksellisen leudosta ja lyhyestä talvesta johtuen talvikalastus-
ja talviurheilumarkkina oli heikko.

Ensimmäisen kvartaalin liikevaihto 63,4 MEUR (I/06: 63,4 MEUR) oli
odotusten mukainen ja saavutti viime vuoden ennätystason.
Yhdysvaltain dollarin heikentyminen sekä talviurheilun ja
talvikalastuksen poikkeuksellisen heikko sesonki alensivat
liikevaihtoa. Yhdysvaltain dollarin ja eräiden muiden valuuttojen
heikkeneminen pienensivät liikevaihtoa 3,2 MEUR. Vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla tarkasteltuna kauden orgaaninen kasvu oli 4 %.
Pohjois-Amerikan liikevaihto oli hieman vertailuajanjaksoa heikompi
johtuen Yhdysvaltain dollarin heikkenemisestä. Vertailukelpoisilla
valuuttakursseilla Pohjois-Amerikan myynti kasvoi 8 %. Pohjoismaiden
liikevaihto kärsi lyhyestä talvisesongista. Liikevaihto muualla
maailmassa kasvoi selkeästi vertailuajanjaksoon verrattuna.

Konsernin johto jatkoi katsauskaudella panostustaan liiketoiminnan
kehittämiseen. Erityisesti kehitettiin konsernin tuotevalikoimaa ja
jakeluverkostoa. Jäljempänä kohdassa "Strategian toteuttaminen" on
selvitetty tarkemmin yritysostoja ja orgaanista kasvua.

Taloudellinen tulos ja kannattavuus


                 I  I I-IV
MEUR              2007 2006 2006
Liikevaihto          63,4 63,4 226,6
Voitto ennen poistoja (EBITDA) 12,3 11,6 28,0
Liikevoitto (EBIT)       12,0 10,0 21,7
Voitto ennen veroja      11,0 7,8 14,6
Tilikauden voitto        7,7 5,7 11,0


Tammi-maaliskuun liikevoitto kasvoi yli 20 % vertailuajanjaksosta ja
oli 12,0 MEUR (10,0 MEUR). Liikevoittomarginaali nousi 18,9 %:iin
(15,8 %) ja sidotun pääoman tuotto 25,4 %:iin (21,9 %). Tulosta
paransivat erityisesti hyvä kesäsesonki Australiassa ja
Etelä-Afrikassa, uistinten ja muiden konsernin itse valmistamien
tuotteiden hyvä menekki sekä negatiivisen goodwillin kirjaus
Terminator-yrityskaupasta (1,2 MEUR). Liikevoittoa alensi lyhyeksi
jäänyt Pohjoismaiden talvikalastus- ja talviurheilusesonki sekä
Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen (-0,2 MEUR kaikkien valuuttojen
osalta). Valuuttakurssimuutosten suojauksesta syntynyt voitto (0,3
MEUR) on kirjattu IFRS:n mukaisesti rahoituseriin. Yritysostojen
integrointi-kustannukset ja panostukset liiketoiminnan kehittämiseen
olivat viime vuoden tasolla.

Pohjois-Amerikan liikevoitto kasvoi eniten maantieteellisistä
segmenteistä. Pohjoismaiden liikevoittoa rasitti leuto talvi ja Kiina
kärsi nousseista palkoista ja raaka-ainekustannuksista.

Rahoituskulut laskivat 0,5 MEUR:n valuuttakurssivoittojen (0,9 MEUR
valuuttakurssitappio) johdosta. Katsauskauden korkokulut kohosivat
1,4 MEUR:oon (1,3 MEUR) viitekorkojen nousun seurauksena.
Katsauskauden voitto oli 7,7 MEUR (5,7 MEUR) ja tulos per osake 0,20
EUR (0,15 EUR).

Kassavirta ja taloudellinen asema

Liiketoiminnan nettorahavirta oli vertailuajanjaksoa parempi
kohonneesta tuloksesta ja käyttöpääoman viime vuotista pienemmästä
noususta johtuen. Käyttöpääoma nousi 17,8 MEUR vuodenvaihteesta
varastojen ja erityisesti myyntisaamisten kasvaessa sesongista
johtuen. Uutta varastoa muodostui hankituista Terminator-uistimista,
uudesta jakeluyhtiöstä Koreassa sekä Shimano-tuotteiden myynnin
aloittamisesta Kaakkois-Eurooppaan. Katsauskauden investoinnit olivat
yritysostot mukaan lukien 3,0 MEUR (6,2 MEUR).

Korollinen nettovelka kasvoi 109,1 MEUR:oon (31.12.2006: 99,3 MEUR)
yritysostoista, uusista liiketoiminnoista ja käyttöpääoman
lisäyksestä johtuen. Omavaraisuusaste laski hieman kausiluontoisesta
käyttöpääoman lisäyksestä johtuen 32,9 %:iin (31.12.2006: 33,4 %) ja
velkaantumisaste (gearing) nousi 123,5 %:iin (31.12.2006:122,2 %) -
kummatkin tunnusluvut paranivat viime vuoden maaliskuusta.

Konsernin strategian toteuttaminen

Ensimmäisen kvartaalin aikana jatkettiin konsernin kannattavan kasvun
strategiaa kehittämällä konsernin tuotevalikoimaa ja laajentamalla
konsernin maailmanlaajuista jakeluverkostoa.

Tammikuussa saatettiin loppuun yhdysvaltalaisen haaralippajigejä ja
muita uistimia valmistavan Terminatorin hankinta. Terminator on USA:n
haaralippajigi-markkinan toiseksi suosituin brändi. Terminatorin
liikevaihto oli noin 2 MEUR vuonna 2006. Tällä hetkellä uistimet
teetetään alihankintana meksikolaisella valmistajalla. Tuotanto
siirretään myöhemmin Rapalan Kiinan tehtaalle.

Konsernin maailmanlaajuista jakeluverkostoa laajennettiin tammikuussa
perustamalla uusi jakeluyhtiö Etelä-Koreaan. Jakeluyhtiö toimitti
ensimmäiset konsernin tuotteet asiakkailleen suunnitelmien mukaisesti
helmikuussa.

Venäjän uistintehtaan käynnistäminen etenee. Ensimmäisen kvartaalin
loppuun mennessä saatettiin valmiiksi henkilöstön rekrytointi ja
tuotantotilojen viimeistely. Paikallisviranomaiset myönsivät
tuotannon aloittamiseen tarvittavat luvat huhtikuussa ja tehtaan
tuotanto käynnistyy huhtikuun viimeisellä viikolla.

Rapalan Unkarin jakeluyhtiön kautta aloitettu Shimano-tuotteiden
myynti Kaakkois-Eurooppaan on lähtenyt hyvin käyntiin ja sen
odotetaan lisääntyvän kuluvan vuoden kuluessa.

Vuosina 2005 ja 2006 tehtyjen yrityskauppojen integrointi on saatettu
loppuun.

Lähiajan näkymät

Tilanne maailman kalastusvälinemarkkinoilla vaikuttaa melko vakaalta
myös loppuvuoden osalta. Pohjois-Amerikan ja Euroopan sesonki on
alkanut lupaavasti. Australiassa ja Etelä-Afrikassa kesäsesonki on
loppunut ja liiketoiminnan volyymi näissä maissa laskee muutaman
kuukauden ajaksi.

Konsernin vuoden 2007 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-10 %
käyttäen viime vuoden keskimääräisiä valuuttakursseja. Mahdolliset
uudet yritysostot lisäisivät toteutuessaan konsernin liikevaihtoa
edellä mainitusta.

Konsernin vertailukelpoisen liiketoiminnan kannattavuus on edelleen
hyvä. Useita liiketoiminnan kehittämishankkeita on laitettu vireille
kannattavuuden parantamiseksi edelleen. Lisäksi konsernin tuotteiden
hintoja on korotettu ja uusia hinnankorotuksia on suunnitteilla
viimeaikaisten raaka-ainekustannusten ja palkkojen voimakkaan kasvun
vuoksi. Näiden kustannusten kasvu on ollut suurinta Kiinassa.
Panostus yrityskauppoihin, liiketoiminnan kehittämiseen, hankittujen
yritysten integrointiin sekä uusien liiketoimintojen käynnistämiseen
jatkuu, mutta tästä aiheutuneiden kustannusten ei odoteta ylittävän
viime vuoden vastaavia kustannuksia.

Vuodesta 2005 lähtien tehdyt investoinnit ja liiketoiminnan
kehittämishankkeet alkavat tuottaa tulosta kuluvalla tilikaudella.
Käyttäen vertailukelpoisia valuuttakursseja liikevoiton ja
liikevoittomarginaalin odotetaan paranevan vuodesta 2006.

Konsernin käyttöpääoman ja erityisesti varastojen hallinta sekä
liiketoiminnan kassavirran parantaminen säilyvät johdon erityisen
huomion kohteena myös loppuvuonna. Tavoitteena on alentaa
vertailukelpoisen liiketoiminnan käyttöpääoman määrää samalla kun
uudet hankinnat, käynnistetyt liiketoiminnot ja vahvassa kasvussa
olevat liiketoimintayksiköt sitovat uutta käyttöpääomaa.

Konsernin johto tutkii edelleen yrityskauppakohteita ja strategisia
alliansseja toteuttaakseen konsernin strategiaa.

Vuoden 2008 uutuustuotteet lanseerataan toisen vuosineljänneksen
aikana. Näiden joukossa lanseerataan muun muassa uusia
Ultrabite-feromonia sisältäviä tuotteita.

Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus julkaistaan 26.7.

Helsinki, 26.4.2007

Rapala VMC Oyj:n hallitusKONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)


TULOSLASKELMA                   I  I I-IV
MEUR                      2007 2006 2006
Liikevaihto                  63,4 63,4 226,6
Liiketoiminnan muut tuotot           0,3 0,2  1,5
Liiketoiminnan kulut              32,5 33,4 128,3
Liiketoiminnan muut kulut           18,8 18,6 71,9
Tulos ennen poistoja (EBITDA)         12,3 11,6 28,0
Poistot                     0,3 1,5  6,3
Liikevoitto (EBIT)               12,0 10,0 21,7
Rahoitustuotot ja -kulut            1,0 2,2  7,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       0,0 0,0  0,0
Voitto ennen veroja              11,0 7,8 14,6
Tuloverot                    3,3 2,1  3,6
Tilikauden voitto                7,7 5,7 11,0

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille              7,6 5,7 10,8
Vähemmistölle                  0,1 -0,1  0,2

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,20 0,15 0,28
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA               I   I I-IV
MEUR                        2007 2006 2006
Tilikauden voitto                  7,7  5,7 11,0
Oikaisuerät                     2,8  4,3  7,1
Käyttöpääoman vähennys(+), lisäys (-)       -17,8 -19,6 -8,1
Liiketoiminnan nettorahavirta            -7,3 -9,6 10,0
Investoinnit                    -1,4 -1,1 -7,2
Omaisuuden myynnit                  0,0  0,1  0,6
Lainasaamisten muutos                0,0  0,0  0,2
Tytäryritysten hankinta, rahavaroilla vähennettynä -1,6 -5,2 -8,3
Investointien rahavirta yhteensä          -3,0 -6,2 -14,7
Maksetut osingot                   0,0  0,0 -4,2
Lainojen nostot (+) ja lyhennykset (-), netto    7,8 12,3 14,7
Osakemerkinnöistä saadut maksut           0,0  0,4  0,4
Rahoituksen rahavirta yhteensä            7,8 12,7 10,9
Rahavarojen muutos                 -2,5 -3,1  6,2
Rahavarat tilikauden alussa             24,4 19,2 19,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus         -0,2 -0,2 -1,0
Rahavarat tilikauden lopussa            21,8 15,9 24,4


TASE
MEUR                  31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet           53,4   56,1    53,3
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    29,3   30,0    29,4
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,6    0,6    0,6
 Korottomat                 6,3    5,9    6,3
                      89,6   92,6    89,6
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus               79,9   77,7    73,0
Sijoitukset ja saamiset
 Korolliset                 0,0    0,3    0,2
 Korottomat                77,6   68,8    56,5
Rahavarat                  21,8   15,9    24,4
                      179,3   162,7   154,0

Varat yhteensä               268,8   255,4   243,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma yhteensä
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva
pääoma                   87,8   82,2    80,7
Vähemmistöosuus               0,6    0,3    0,6
                      88,4   82,5    81,3
Pitkäaikaiset velat
 Korolliset                75,4   59,0    64,6
 Korottomat                 6,6    5,9    6,6
                      82,0   64,9    71,1
Lyhytaikaiset velat
 Korolliset                56,1   70,4    59,9
 Korottomat                42,4   37,5    31,3
                      98,5   108,0    91,2

Oma pääoma ja velat yhteensä        268,8   255,4   243,6Lukujen pyöristys

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristetty, jonka vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

               Emoyhtiön omistajille kuuluva
          pääoma
                   Arvon-  Kumula- Kertyneet Vähem-  Oma
          Osake- Ylikurssi- muutos-  tiiviset  voitto- mistö- pääoma
MEUR        pääoma  rahasto rahasto muuntoerot   varat osuus  yht
Oma pääoma
1.1.2006*       3,5    16,3    -    -4,5   60,0  0,2  75,4
Muuntoerot       -     -    -    0,3     -   -  0,3
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät          -     -    -    0,3     -   -  0,3
Tilikauden voitto    -     -    -     -    5,7  -0,1  5,7
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä        -     -    -    0,3    5,7  -0,1  6,0
Osingonjako       -     -    -     -     -   -   -
Optioilla merkityt
osakkeet       0,0    0,4    -     -     -   -  0,4
Osakeoptio-ohjelma   -     -    -     -    0,2   -  0,2
Muut muutokset    0,0     -    -     -    0,3  0,2  0,6
Oma pääoma
31.3.2006*      3,5    16,7    -    -4,2   66,2  0,3  82,5

Oma pääoma
1.1.2007       3,5    16,7   0,1    -7,1   67,6  0,6  81,3
Muuntoerot       -     -    -    -0,8     -   -  -0,8
Nettosijoitukset
ulkomaisiin
tytäryhtiöihin     -     -    -    0,0     -   -  0,0
Myytävissä olevien
sijoitusten
arvonmuutokset,
verovaikutus
huomioituna       -     -    -    0,0     -   -  0,0
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät          -     -    -    -0,8     -   -  -0,8
Tilikauden voitto    -     -    -     -    7,6  0,1  7,7
Kaudella kirjatut
tuotot ja kulut
yhteensä        -     -    -    -0,8    7,6  0,1  6,9
Osingonjako       -     -    -     -     -   -   -
Optioilla merkityt
osakkeet       0,0    0,0    -     -     -   -  0,0
Osakeoptio-ohjelma   -     -    -     -    0,2   -  0,2
Muut muutokset     -     -    -     -    0,0  0,0  0,0
Oma pääoma
31.3.2007       3,5    16,7   0,1    -7,9   75,4  0,6  88,4


* 2005 ja I/2006 vertailutiedot ovat muuttuneet. Tarkemmat tiedot
löytyvät tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista.

KVARTAALIKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA

                 I  II III  IV I-IV  I
MEUR              2006 2006 2006 2006 2006 2007
Liikevaihto          63,4 64,2 49,8 49,2 226,6 63,4
Voitto ennen poistoja (EBITDA) 11,6 9,7 4,4 2,4 28,0 12,3
Liikevoitto (EBIT)       10,0 8,1 2,8 0,7 21,7 12,0
Voitto ennen veroja       7,8 6,1 1,0 -0,3 14,6 11,0
Tilikauden voitto        5,7 4,5 0,4 0,5 11,0 7,7KONSERNIN TUNNUSLUVUT                I    I  I-IV
                         2007  2006  2006
Voitto ennen poistoja, %            19,5 % 18,2 % 12,4 %
Liikevoitto, %                 18,9 % 15,8 %  9,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %          25,4 % 21,9 % 12,3 %
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, MEUR     197,5  195,2  180,6
Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR   109,1  112,7  99,3
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       32,9 % 32,3 % 33,4 %
Velkaantumisaste kauden lopussa, %      123,5 % 136,6 % 122,2 %

Tulos/osake, EUR                 0,20  0,15  0,28
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (1000
kpl)                      38 577 38 541 38 565
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake,
EUR                       0,20  0,15  0,28
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen
lukumäärä (1000 kpl)              38 580 38 603 38 609
Oma pääoma/osake, EUR              2,27  2,13  2,09
Osakkeiden määrä kauden lopussa (1000 kpl)   38 579 38 576 38 576
Henkilöstö keskimäärin             4 051  3 797  3 987SEGMENTTI-INFORMAATIO            I   I I-IV
MEUR                   2007 2006 2006
Liikevaihto alueittain**
Pohjois-Amerikka             21,1 21,6 69,7
Pohjoismaat               24,9 25,8 94,2
Muu Eurooppa               25,4 24,4 83,0
Muut maat                14,8 10,8 43,7
Sisäiset erät              -22,8 -19,2 -64,0
Yhteensä                 63,4 63,4 226,6

Liikevoitto alueittain**
Pohjois-Amerikka             3,8  1,9  6,4
Pohjoismaat                2,7  3,4  6,9
Muu Eurooppa               4,2  3,9  7,0
Muut maat                 1,1  2,0  2,8
Sisäiset erät               0,2 -1,2 -1,4
Yhteensä                 12,0 10,0 21,7

Liikevaihto tuoteryhmittäin***
Uistimet                 23,1 21,6 73,0
Koukut                  4,9  4,4 14,8
Kalastajan tarvikkeet          10,7 11,4 45,8
Konsernin ulkopuoliset kalastustuotteet 16,8 17,5 53,5
Muut tuotteet               8,8  9,3 42,4
Sisäiset erät              -1,0 -0,8 -2,9
Yhteensä                 63,4 63,4 226,6


** Tämä segmentti-informaatio on koottu liiketoimintayksiköiden
sijaintimaan mukaan. Kussakin segmentissä on esitetty kyseisen alueen
myynti ja tulos ilman alueen sisäisiä transaktioita. Sisäisissä
erissä on vähennetty segmenttien välinen kauppa.
*** Tämä toissijainen segmentti-informaatio on koottu
tuoteryhmittäin. Uistimet, koukut ja kalastajan tarvikkeet sisältävät
konsernin brändeillä myydyt tuotteet. Konsernin ulkopuoliset
kalastustuotteet sisältävät muiden yhtiöiden kalastusvälineitä,
enimmäkseen vapoja ja keloja. Muut tuotteet sisältää konsernin
ulkopuoliset metsästys-, ulkoilu- ja talviurheilutuotteet sekä
konsernin omat talviurheiluun ja muuhun liiketoimintaan liittyvät
tuotteet.
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien (International
Financial Reporting Standards) mukaisia arvostus- ja
jaksotusperiaatteita noudattaen ja se on IAS 34-standardin
(Osavuosikatsaukset) vaatimusten mukainen. Konserni on käyttänyt
osavuosikatsauksessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2006
vuosikertomuksessa lukuun ottamatta seuraavien uusien ja muutettujen
standardien ja tulkintojen soveltamista: IFRIC 8 (IFRS 2:n
soveltamisala), IFRIC 9 (Kytkettyjen johdannaisten
uudelleenarviointi) ja IFRIC 10 (Interim Financial Reporting and
Impairment). Standardien ja tulkintojen käyttöönotto ei aiheuttanut
tilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia, joilla
olisi ollut vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin
tietoihin.

Vertailutietojen muutokset

Vertailutietoja muutettiin vuoden 2006 lopussa. Tarkemmat tiedot
muutoksista ja vaikutuksista löytyvät vuoden 2006 vuosikertomuksesta.

Vaihto-omaisuus

31.3.2007 vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo poikkesi vaihto-omaisuuden
nettorealisointiarvosta 1,0 MEUR. Poikkeama oli yhtä suuri
31.12.2006. 31.3.2006 vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo ei poikennut
oleellisesti vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvosta.

Ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien suojaukset

Konserni aloitti AUD-, JPY- ja NOK-määräisten ulkomaisten
tytäryhtiöiden nettoinvestointien suojaukset ensimmäisen kvartaalin
aikana käyttäen vastaavan valuutan määräisiä lainoja. USD- ja
SEK-määräisten ulkomaisten tytäryhtiöiden nettoinvestointien
osittainen suojaus aloitetaan toisen kvartaalin aikana.
Suojaussuhteet tullaan käsittelemään IAS 39:n mukaisesti ulkomaiseen
yksikköön tehdyn nettosijoituksen tehokkaana suojauksena, täten
näiden lainojen valuuttakurssivaikutus kirjataan suoraan omaan
pääomaan.

Avoimet valuuttatermiinit


MEUR        31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Käypä arvo        0,0    0,0    0,0
Kohde-etuuden arvo    2,7    0,2    1,0Annetut pantit ja vastuusitoumukset


MEUR                 31.3.2007 31.3.2006 31.12.2006
Kiinteistö- ja yrityskiinnitykset
Omasta puolesta annetut vakuudet     16,1   41,8    17,6

Annetut takaukset
Omasta puolesta annetut vakuudet      1,0    0,8    1,1
Muiden puolesta annetut vakuudet      0,8    0,5    0,6

Ei-purettavissa olevat vuokravastuut   13,2    7,0    12,6


Lähipiiritapahtumat

Ostot osakkuusyhtiö Lanimo Oü:ltä olivat 0,0 MEUR tammi-maaliskuussa
2007 (0,0 MEUR tammi-maaliskuussa 2006 ja 0,1 MEUR tammi-joulukuussa
2006). Ostovelat Lanimo Oü:lle olivat 0,0 MEUR 31.3.2007 (0,0 MEUR
31.3.2006 ja 0,1 MEUR 31.12.2006).

Yritysostojen vaikutus konsolidoituun taseeseen

Tammikuussa 2007 Rapala sai päätökseen kaupan, jolla se osti
Oklahomassa, Yhdysvalloissa sijaitsevien Outdoor Innovations LLC:n ja
Horizon Lures LP:n uistinliiketoiminnan. Hankittava liiketoiminta
koostuu Terminator-tuotemerkillä myytävistä haaralippajigeistä
(spinnerbait) ja muista uistimista. Kauppaan sisältyy lähinnä
nikkeli-titaanivaijerin käytön urheilukalastuksessa mahdollistavat
patentit, tuotemerkit, asiakkuudet, varastot ja myyntisaamiset.


31.3.2007               Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot
                       kirjatut      ennen
MEUR                   käyvät arvot  yhdistämistä
Käyttöpääoma                   2,6       2,6
Aineettomat hyödykkeet              0,7       0,1
Aineelliset hyödykkeet              0,1       0,1
Laskennallinen verovelka             -0,1       0,0
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo      3,2       2,8

MEUR                              I 2007
Rahana maksettu kauppahinta                    1,5
Maksetaan myöhemmin                        0,4
Hankintaan liittyvät kulut                    0,1
Kokonaisvastike                          2,0

Yrityskaupassa hankitun
nettovarallisuuden hankintamenon
ylittävä osuus                          1,2

Rahana maksettu kauppahinta                    1,6
Hankitun rahavarat                        0,0
Rahavirtavaikutus                         1,6


Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut


                             I  I I-IV
MEUR                          2007 2006 2006
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot
ja -tappiot                       0,0 0,0 -0,1
Yrityskaupassa hankitun nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä osuus              1,2 0,0 0,0
Uudelleenjärjestelykustannukset             0,0 0,0 -0,2
Perustamiskustannukset                 0,0 0,0 -0,1
Yhteensä                        1,3 0,0 -0,4Osakeperusteiset maksut

Konsernilla on kolme erillistä optio-ohjelmaa: kaksi
osakeoptio-ohjelmaa ja yksi rahana maksettava synteettinen
optio-ohjelma. Optio-ohjelman ehdoista on kerrottu tarkemmin vuoden
2006 vuosikertomuksessa. Optio-oikeudet on arvostettu käypään arvoon
käyttäen Black-Scholes optioiden arvostusmenetelmää.
Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on arvioitu 5,5 MEUR.
Osakeperusteiset maksuohjelmat arvostetaan käypään arvoon niiden
myöntämispäivänä ja kirjataan kuluksi oikeuden syntymisjakson ajalle
ja vastaava oikaisu tehdään omaan pääomaan tai velkoihin.

Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat
osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on
yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. 1 909 500 osakeoptiota
myönnettiin 8.6.2004, 92 500 osakeoptiota 14.2.2006 ja 978 500
synteettistä optiota 14.12.2006. Optiojärjestelmän merkintäajat ovat
seuraavat: 2003A 31.3.2005 - 31.3.2007, 2003B 31.3.2006 - 31.3.2008,
2004A 31.3.2007 - 31.3.2009, 2004B 31.3.2008 - 31.3.2010, 2006A
31.3.2009 - 31.3.2011 ja 2006B 31.3.2010 - 31.3.2012. IFRS 2
-standardin noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa 0,9 MEUR vuonna
2006, 0,3 MEUR tammi-maaliskuussa 2006 ja 0,3 MEUR tammi-maaliskuussa
2007.

Osakkeet ja osakepääoma

Huhtikuussa pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti
hallitus voi päättää osakkeiden antamisesta osakeannilla tai
antamalla optioita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia
yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä,
mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella
saatavat osakkeet, voi olla enintään 10 000 000 osaketta. Tämä
valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin
sekä optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Tämä valtuutus on voimassa viisi
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus on myös
valtuutettu päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen
hankkimisesta. Osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin
tai julkisessa kaupankäynnissä. Tämä valtuutus on voimassa 30.9.2008
saakka.

Tämän vuoden maaliskuussa 2003A-optio-oikeuksilla merkittiin 2 500
uutta osaketta. Merkinnän seurauksena osakepääoma nousi 225,00 euroa.
Osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2007 ja
osakkeet listattiin Helsingin pörssin päälistalla 5.4.2007.
Osakepääoman korottamisen jälkeen 31.3.2007 konsernin osakkeiden
lukumäärä oli 38 578 769 ja osakepääoma 3 472 089,21 euroa. Kaikki
500 000 osaketta on nyt merkitty 2003A optio-oikeuksilla.

Konsernin 2003 ja 2004 optio-ohjelmien seurauksena, ja mikäli kaikki
optiot käytetään, konsernin osakepääoma voi nousta enintään 122 505
euroa ja osakemäärä enintään 1 361 168 osakkeella. Optio-ohjelmilla
merkittävissä olevien osakkeiden määrä vastaa 3,5 % konsernin
osakkeista ja äänioikeuksista.

Tammi-maaliskuun osakkeiden vaihto Helsingin arvopaperipörssin
välityksellä oli 2 131 888 kpl (3 267 463 kpl). Osakkeen hinta
vaihteli 6,27 euron ja 5,65 euron välillä ja oli katsauskauden
lopussa 5,92 euroa.

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Konsernilla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia osavuosijakson
päättymisen jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet
olennaisesti tammi-maaliskuun 2007 tilinpäätöstietoihin. Merkittävät
osavuosijakson päättymisen jälkeiset tapahtumat, mikäli niitä
ylipäätään on ollut, on käsitelty hallituksen toimintakatsauksessa.