2023-01-27 08:30:00 CET

2023-01-27 08:30:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neste Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Nesteen varsinaiselle yhtiökokoukselle


Neste Oyj, Pörssitiedote, 27.1.2023 klo 09.30

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2023
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenet

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen ehdotetaan valittavan
uudelleen John Abbott, Nick Elmslie, Martina Flöel, Just Jansz, Jari Rosendal,
Eeva Sipilä sekä Johanna Söderström. Sipilä esitetään valittavaksi hallituksen
varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi kymmenen
ja uusiksi jäseniksi valittaisiin Heikki Malinen ja Kimmo Viertola.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertolaa,
joka ei työ-/toimisuhteensa vuoksi ole riippumaton yhtiön merkittävästä
osakkeenomistajasta (Suomen valtio). Uusien ehdokkaiden lyhyt esittely on tämän
tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä on
lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Nykyisistä hallituksen jäsenistä Marco Wirén, joka on toiminut yhtiön
hallituksessa vuodesta 2015, on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä
uudelleenvalintaan seuraavalle hallituksen toimikaudelle. "Marcon pitkäaikainen
panos hallituksen varapuheenjohtajana ja jäsenenä sekä tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana on ollut vahva ja arvokas. Esitän hänelle lämpimät kiitoksemme
Nesteen hyväksi tehdystä työstä", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Maija
Strandberg.

Hallituspalkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus
liittyy ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen
2026 mennessä osana hallituspalkkioiden pitkäjänteistä saattamista
verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Nimitystoimikunta tuo tätä
tarkoittavat ehdotukset vuosittain yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan
työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2022 palkkiot suluissa):

Vuosipalkkiot:

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:

 · hallituksen puheenjohtajalle 95 000 euroa (78 100),
 · hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa (54 400),
 · tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa (54 400) siinä
tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana, ja
 · hallituksen jäsenelle 45 000 euroa (37 900).

Valiokuntapalkkiot:

Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi maksetaan
vuosipalkkiot valiokuntatyöstä seuraavasti:

 · tarkastusvaliokunnan muulle jäsenelle kuin puheenjohtajalle kyseisestä
tehtävästä 5 000 euroa (3 000),
 · henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle kyseisestä tehtävästä
6 000 euroa (5 000) ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2 500 euroa (2 000), ja
 · muun hallituksen päätöksellä perustetun valiokunnan puheenjohtajalle
kyseisestä tehtävästä 6 000 euroa (5 000) ja jäsenelle kyseisestä tehtävästä 2
500 euroa (2 000).

Kokouspalkkiot:

Yllä mainittujen vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota
seuraavasti:

 · 1 000 euroa (800) kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen
kotimaassa,
 · 2 000 euroa (1 600) kokoukselta, mikäli kokous on samassa maanosassa kuin
hallituksen jäsenen kotimaa, ja
 · 3 000 euroa (2 400) kokoukselta, mikäli kokous on eri maanosassa kuin
hallituksen jäsenen kotimaa.
 · Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta
maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
 · Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset
yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Maksaminen osakkeina:

Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste
Oyj:n osakkeina seuraavasti:

Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.
Valiokunta- ja kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n
osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin
kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei
toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan
palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti
aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 6.9.2022 ja uusi
puheenjohtaja valittiin 22.12.2022. Siihen kuuluvat yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Maija Strandberg valtioneuvoston
kanslian omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä
sijoitusjohtaja Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta,
toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta ja
Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Hallituksen
puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun
nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai hallituksen
jäsenten palkkioista.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen yhtiökokouskutsuun,
joka julkaistaan myöhemmin.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Maija Strandberg,
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, puh. 0295 160 981.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja
innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden
materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan
lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen
kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa
asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja
kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen
2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan
vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja
kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin
öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin
tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden
päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös
asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja
toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän
kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100
-listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää:
neste.fi (https://www.neste.fi/)