2024-06-14 13:00:00 CEST

2024-06-14 13:00:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Exel Composites Oyj - Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä

Exel Composites Oyj:n uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin


EXEL COMPOSITES OYJ          PÖRSSITIEDOTE        14.6.2024 KLO 14.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA HONGKONGISSA, JAPANISSA,
UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA
VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Exel Composites Oyj (”Yhtiö”) on aiemmin tiedottamansa mukaisesti toteuttanut
merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”), jossa Yhtiö tarjosi nykyisille
osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 94 831
552 Yhtiön uutta osaketta (“Uudet Osakkeet”) merkittäväksi. Yhtiö julkisti
Osakeannin lopullisen tuloksen 13.6.2024.

Yhteensä 94831 552 Osakeannissa merkittyä Uutta Osaketta on rekisteröity
Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin tänään
14.6.2024. Uusien Osakkeiden rekisteröinnin seurauksena Yhtiön liikkeeseen
laskemien osakkeiden kokonaislukumäärä on 106728 395, joista 42 899 osaketta on
Yhtiön hallussa.

Uudet Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön osakkeet, kun ne ovat
tulleet kirjatuksi sijoittajan arvo-osuustilille ja merkitty Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 17.6.2024. Kaupankäynnin
Uusilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä
pörssilistalla arviolta 17.6.2024.

Lisätietoja:

Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö

investor@exelcomposites.com

puh. 050 351 1128

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa

www.exelcomposites.com.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity
Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and
Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen,
rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole
rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa Osakeannista eikä tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,
Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai näihin
maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden
arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu
levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään
sellaisen henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai
oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella,
jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen
olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan
rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen
jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU)
2017/1129 (”Esiteasetus”), joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä
kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla, määritellyille
kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i)
Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai ovat Esiteasetuksen mukaisia
”kokeneita sijoittajia”, siten kuin asetus muodostaa osan kansallista oikeutta
säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 nojalla, ja ovat lisäksi (ii)
vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets
Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5)
piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan
49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth
companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa
mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus
merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään
ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti
henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai
mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai
osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä
ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Osakeannin ehdot ja ohjeet on sisällytetty kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka
Yhtiö on laatinut Osakeannin yhteydessä. Suomenkielinen esite on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/osakeanti.

Sijoittajaa kehotetaan tutustumaan esitteessä esitettyihin sijoitukseen
liittyviin riskeihin ja etuihin ennen sijoituksen tekemistä. Finanssivalvonnan
antamaa esitteen hyväksyntää ei tule pitää tarjottavien arvopapereiden
hyväksyntänä.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa
minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän
tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Tässä
tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuudesta,
virheettömyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ei ole annettu mitään
nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia, eikä niihin tulisi luottaa. Yhtiö tai
mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai
mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin
aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen
sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan
selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista
ja Osakeannista, mukaan lukien näihin liittyvistä hyödyistä ja riskeistä.

Pääjärjestäjät toimivat Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun
puolesta. Pääjärjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin
yhteydessä. Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiön
asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Osakeantiin liittyvien neuvojen
antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja
Osakeantiin liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat
tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne
ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä
perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi.
Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin
liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin
tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen,
että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa
olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai
niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta
asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista
tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai
vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin
lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän
jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.