2022-01-25 16:00:00 CET

2022-01-25 16:00:09 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Alma Media - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Alma Media Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi


Alma Media Oyj
Pörssitiedote 25.1.2022

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS ALMA MEDIA OYJ:n HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Alma Media Oyj:n 17.03.2015 pidetty yhtiökokous päätti, yhtiön hallituksen
ehdotuksesta, perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan
tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen
liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Kevään 2022 yhtiökokousta silmällä pitäen nimitystoimikunta muodostettiin
marraskuussa 2021. Siihen ovat kuuluneet 30.09.2021 omistustilanteen mukaisesti
neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat: Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Timo Aukia, Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen Peter Immonen, Otava
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth ja Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Timo Sallinen. Lisäksi yhtiön
hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila on toiminut nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta valitsi puheenjohtajaksi Henrik
Ehrnroothin ja sihteeriksi lakiasiainjohtaja Mikko Korttilan.

Nimitystoimikunnan ehdotukset

Nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa Alma Media Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan
(8).

Hallituksen nykyisistä jäsenistä puheenjohtaja Jorma Ollila on ilmoittanut,
ettei hän ole enää käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Peter Immonen, Esa
Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta ja Catharina Stackelberg-Hammarén
ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Eero
Broman, Heikki Herlin ja Kaisa Salakka. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että
Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero
Broman hallituksen varapuheenjohtajana.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia
yhtiöstä. Lisäksi kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten − Eero Bromania,
Heikki Herliniä, Peter Immosta, Esa Lageria ja Alexander Lindholmia lukuun
ottamatta − on arvioitu olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Ehdotetut hallituksen jäsenet on arvioitu olevan
riippuvaisia merkittävistä osakkeenomistajista seuraavin perustein. Eero Broman
on toiminut vuoteen 2022 saakka yhtäjaksoisesti Otava Oy:n hallituksen jäsenenä
yli 10 vuotta (hallinnointikoodin suosituksen 10 alakohdan j) mukainen suhde
merkittävään osakkeenomistajaan). Heikki Herlin on Mariatorp Oy:n hallituksen
puheenjohtaja, Peter Immonen on Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen, Esa Lager on
Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen ja Alexander Lindholm on Otava-konsernin
toimitusjohtaja.

Eero Broman (s. 1963, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Broman Group Oy:n
hallituksen jäsenenä vuodesta 1987 ja Broman Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana
vuodesta 2019. Broman on myös muun muassa Motonet Oy:n ja Otava Oy:n hallituksen
jäsen.

Heikki Herlin (s. 1990, valtiotieteiden ylioppilas) on toiminut Mariatorp Oy:n
hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Herlin on myös mm. Yellow Film & TV
Oy:n ja Kustannusosakeyhtiö Teoksen hallituksen jäsen.

Kaisa Salakka (s. 1979, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Unity Software
Inc:n tuote- ja tutkimusjohtajana vuodesta 2015. Salakka on Suomen Startup
-yhteisön hallituksen jäsen.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön
Internet-sivuilla http://www.almamedia.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus.

Kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa
valintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan
ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden
2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat
vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa
vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin 1.500
euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron ja
valiokuntien varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio
niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat.
Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön
matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi kustakin kokouksesta

  · kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja
(ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä
  · kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii)
Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n
osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin
Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys
huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden
hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi
-maaliskuun 2022 osavuosikatsauksen julkistuksesta, tai mikäli tämä ei olisi
sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena
ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien
sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2022 loppuun mennessä,
maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen
kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Lisätietoja antaa:

Henrik Ehrnrooth,
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Henrik Ehrnroothille osoitetuissa haastattelupyynnöissä pyydämme olemaan
yhteydessä Otava Oy:ssä Päivi Hautalaan puh. 0400 922 479.

Alma Media Oyj
Viestintä

Jakelu: NASDAQ Helsinki, päämediat, www.almamedia.fi

Alma Media lyhyesti

Alma Media on voimakkaasti uudistuva, digitaaliseen mediaan ja palveluihin
keskittyvä yhtiö. Rakennamme kestävää kasvua mediasta palveluihin tarjoten
sisältöjä ja palveluja, jotka hyödyttävät käyttäjiä arjessa, työssä ja vapaa
-ajalla. Suomessa tunnetuimpia brändejämme  ovat muun muassa Kauppalehti,
Talouselämä, Iltalehti, Etuovi.com sekä Nettiauto. Rekrytointipalvelujamme ovat
muun muassa Tšekissä prace.cz ja jobs.cz, Slovakiassa Profesia.sk sekä
Kroatiassa mojposao.net.

Suomessa liiketoimintaamme kuuluvat johtavat asumisen ja autoilun
markkinapaikat, talous- ja ammattimediat, valtakunnallinen kuluttajamedia sekä
sisältö- ja datapalvelut ammattilaisille ja yrityksille. Alman kansainvälinen
liiketoiminta itäisessä Keski-Euroopassa, Ruotsissa ja Baltiassa koostuu
rekrytointipalveluista, toimitilojen markkinapaikasta ja
suoramarkkinointipalveluista.

Alma Mediassa työskentelee noin 1 500 ammattilaista ja yhtiö toimii 11 Euroopan
maassa. Alma Median vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 230,2
miljoonaa euroa. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ Helsingissä. Lue lisää:
www.almamedia.fi.