2022-05-19 08:22:29 CEST

2022-05-19 08:22:29 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Klaipėdos nafta“ siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu nustatymo


AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2022 m. gegužės 18 d. patvirtino nutarimą Nr. 509 „Dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metų laikotarpiu patvirtinimo“, kuris nustato Bendrovei šiuos siektinus veiklos matavimo rodiklius:

Rodiklis2022 m.2023 m.2024 m.
Vidutinė metinė
koreguota EBITDA*
2022–2024 m.
≥ 33,9 mln. Eur
Metinis finansinių
skolų santykis su
nuosavu kapitalu
2022–2024 m. riba
1,7–3,2 karto

* EBITDA minus koregavimas (laikinieji reguliaciniai skirtumai, laikinieji išvestinių finansinių priemonių tikrosios vertės svyravimai, ilgalaikio turto pardavimo ar perkainojimo rezultatai, kompensacijos, gautos už praėjusius laikotarpius, kiti netipiniai koregavimai).


Mindaugas Kvekšas, Finansų direktorius, tel. +370 46 391772