2008-02-12 08:00:00 CET

2008-02-12 08:00:01 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Talentum Oyj - Pörssitiedote

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE


TALENTUM OYJ 	PÖRSSITIEDOTE 	12.2.2008 KELLO 9.00 
TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE        

Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 27.3.2008.     
Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Radisson SAS Royal Hotel -nimisessä   
hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki.            

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka &
Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä.                    

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi
yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:         

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2008   
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ  
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavista
osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla  
olevin ehdoin.                                 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai  
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön   
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.          

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja  
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia  
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,      
antamisesta.                                  

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella    
voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa
noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.      

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.                  

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien 
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus   
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.  
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 
TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 27.3.2008   
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN    
HANKKIMISESTA                                  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavasta
omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin.   

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden    
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka  
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään   
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.     

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita  
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 3.500.000   
kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista
osakkeista.                                   

Valtuutus on voimassa 30.6.2009 saakka.                     

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan  
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois   
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,  
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.            

YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa   
alennetaan 89.593.601,28 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan  
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa olevan ylikurssirahaston  
määrä on nolla.                                 

Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 pykälien  
mukaista kuulutus- ja rekisteröimismenettelyä.                 

Helsingissä 12.2.2008                              
HALLITUS                                    

TALENTUM OYJ                                  
Juha Blomster                                  
Toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA                                   
Lakiasiainjohtaja Lasse Rosengren, puhelin 040 342 4204             

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet