2024-04-23 13:45:00 CEST

2024-04-23 13:45:10 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Atria Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Atria Oyj Pörssitiedote 23.4.2024 klo 14.45

Atria Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä Pikku
-Finlandiassa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja
hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille 31.12.2023
päättyneeltä tilikaudelta.
Osinko ja pääomanpalautus yhteensä 0,60 euroa osakkeelta
Yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautusta 0,30 euroa osakkeelta,
yhteensä 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus jaetaan yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastosta. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun ja pääomanpalautuksen
täsmäytyspäivä on 25.4.2024 ja maksupäivä 3.5.2024.
Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin hallituksen esityksen
mukaisesti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen esityksen
mukaisesti.
Hallintoneuvoston kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston kokoonpanosta seuraavasti:

Jäsen        Kausi päättyy
Juho Anttikoski   2025
Mika Asunmaa    2025
Jyrki Halonen    2025
Mika Herrala    2027
Veli Hyttinen    2026
Jaakko Isomäki   2026
Lotta Iso-Tuisku  2026
Jussi Joki-Erkkilä 2027
Juha Kiviniemi    2026
Ari Lajunen     2027
Vesa Lapatto    2026
Juha Nikkola    2025
Mika Niku      2027
Ari Pöyhönen    2025
Suvi Rantala    2025
Risto Sairanen   2026
Ola Sandberg    2027
Juha Savela     2027
Piia Uusitalo    2027

Yhteensä 19 jäsentä
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäsenten palkkiot pidetään samoina
kuin vuonna 2023, mutta kokouskorvauksia päätettiin korottaa. Palkkiot ja
korvaukset ovat seuraavat: kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan
menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallintoneuvoston
puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 750
euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Hallituksen
jäseneksi valittiin uudelleen erovuorossa olleet Kjell-Göran Paxal, Ahti Ritola
ja Leena Laitinen.
Merkittiin, että hallituksen jäseninä jatkavat lisäksi Nella Ginman-Tjeder,
Jukka Kaikkonen, Pasi Korhonen, Seppo Paavola ja Mika Joukio. Vuoden 2025
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallituksen nykyisistä jäsenistä
erovuorossa on Nella Ginman-Tjeder, Jukka Kaikkonen ja Pasi Korhonen, ja vuoden
2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Seppo Paavola ja Mika Joukio.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään samoina kuin
vuonna 2023, mutta kokouskorvauksia päätettiin korottaa. Palkkiot ja korvaukset
ovat seuraavat:  kokouskorvaus 350 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus
kokous- ja toimituspäiviltä 300 euroa, hallituksen puheenjohtajan palkkio 5 000
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio 2 800 euroa kuukaudessa ja
hallituksen jäsenen palkkio 2 500 euroa kuukaudessa sekä matkustuskorvaus yhtiön
matkustuspolitiikan mukaan.
Tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy:n seuraavaksi
toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Marika Nevalaisen. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Deloitte Oy:n.
Kestävyystarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi
kestävyysraportointitarkastajaksi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT)
Marika Nevalaisen. Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle
maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen
kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta, ja on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025
asti.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita myös muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa säädetyin ehdoin,
oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2023 hallitukselle antaman
antivaltuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.
Rahalahjoitusten tekeminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
lahjoittamaan enintään 100 000 euroa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista
korkeakoulujen, yliopistojen tai muiden oppilaitosten toimintaan tai muuhun
yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen ja samalla valtuutti
hallituksen päättämään lahjoitusten maksuaikatauluista sekä muista lahjoituksen
ehdoista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.atria.com/yhtiokokoukset viimeistään 7.5.2024.

Lisätietoja antaa Atria Oyj:n toimitusjohtaja Kai Gyllström. Yhteydenotot ja
haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Marja Latvatalon kautta, sähköposti:
marja.latvatalo@atria.com, puh. 0400 777 874.

ATRIA OYJ
Kai Gyllström
toimitusjohtaja

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com