2007-04-27 07:06:46 CEST

2007-04-27 07:06:46 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
TietoEnator Oyj - Neljännesvuosikatsaus

TietoEnatorin Osavuosikatsaus 1/2007 (1.1. - 31.3.2007)


TietoEnator Oyj Pörssitiedote 27.4.2007, klo 8.00

PDF versio tiedotteesta on luettavissa oheisesta linkistä:
http://hugin.info/3114/R/1120789/207129.pdf

Tärkeimmät taloudellista kehitystä kuvaavat luvut

 * Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 442,2 (409,8) milj. euroa.
  Orgaaninen kasvu oli 10 %.
 * Liikevoitto oli 34,5 (29,8) milj. euroa eli 7,8 % (7,3)
  liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy 1,7 (4,7) milj. euroa
  myyntivoittoja. Liikevoitto ilman myyntivoittoja oli 7,4 % (6,1)
  liikevaihdosta.
 * Voitto ennen veroja oli 32,4 (29,6) milj. euroa.
 * Voitto verojen jälkeen oli 24,1 (20,8) milj. euroa.
 * Osakekohtainen tulos oli 0,33 (0,27) euroa.


Markkinat
Markkinat olivat edelleen aktiiviset vuoden 2007 ensimmäisellä
neljänneksellä. Asiakkaat hakevat kasvavassa määrin keinoja kasvattaa
liikevaihtoaan uudentyyppisillä palveluilla ja erottautumista
kilpailijoistaan ensiluokkaisen asiakaspalvelun avulla.
Kustannussäästöt, joustavuus ja liiketoimintaprosessien tehokkuus
ovat edelleen merkittäviä, mutta harvoin ainoita kysyntää ohjaavia
tekijöitä. Useimmilla alueilla hinnat ovat samalla tai hieman
korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Infrastruktuuripalveluiden
hinnat laskevat, mikä on normaalia tälle liiketoiminnalle.

Työmarkkinat ovat erittäin aktiiviset ja vaihtuvuus on korkealla
tasolla. Yleisesti ottaen uutta henkilöstöä palkataan runsaasti ja
palkkoihin kohdistuu korotuspainetta.

Asiakastoimialojen kehitys
Kasvu oli hyvällä tasolla useimmilla TietoEnatorin
liiketoiminta-alueilla, ja markkinat ovat aktiiviset kaikilla
asiakastoimialoilla.

Kysyntä pankki- ja vakuutussektorilla on erittäin korkealla tasolla.
Kilpailu toimialalla on kovaa, ja joillain alueilla esiintyy edelleen
hintapainetta. TietoEnatorin vahvimmat kasvumarkkinat pankki- ja
vakuutussektorilla olivat Ruotsi ja Iso-Britannia. TietoEnatorin
palveluliiketoiminta Suomessa kehittyi vakaasti.

Tammikuussa TietoEnator osti ruotsalaisen Abaris AB:n, joka on
erikoistunut arvopaperikaupankäynnin tietotekniikkaratkaisuihin.
Yhtiön palveluksessa on noin 86 henkilöä Ruotsissa, Suomessa ja
Norjassa, ja sen liikevaihdon odotetaan olevan 10 milj. euroa vuonna
2007. Liiketoiminnan osto tuli voimaan 1.1.2007.

Tietoliikenne- ja mediasektorilla kustannussäästöt olivat edelleen
voimakkain tietoliikenneoperaattoreiden, laitevalmistajien ja
mediayhtiöiden kysyntää ohjaava tekijä Euroopassa. Tämä merkitsee
yleistä hintapainetta, mutta tarjoaa myös järjestelmien
konsolidointi- ja integrointimahdollisuuksia. TietoEnatorin
mahdollisten uusien asiakassopimusten määrä tietoliikennesektorilla
on lupaava. Kustannussäästöjen lisäksi asiakkaat, erityisesti
operaattorit, pyrkivät löytämään uusia tapoja kasvattaa
liikevaihtoaan.

Tammikuussa TietoEnator rekrytoi 140 henkilöä, jotka olivat aiemmin
työskennelleet taiwanilaisen BenQ:n tuotekehityskeskuksessa
Wroclaw'ssa, Etelä-Puolassa. Helmikuun alussa TietoEnatorin vastuulle
siirtyi Tanskan Århusissa sijaitseva Ericssonin suunnittelukeskus,
jonka henkilömäärä on 86. Suunnittelukeskus toimittaa Ericssonin
tuotteissa käytettäviä IP-ohjelmistojen rakenneosia. Yksikön
liikevaihdon odotetaan olevan 10 milj. euroa vuonna 2007.

Suomen julkisella sektorilla kysyntä oli yleisesti hyvällä tasolla
etenkin verohallinnon alueella. Asiakkaat pyrkivät parantamaan
hallinnon tuottavuutta, mikä edellyttää teknologian tehokasta
hyväksikäyttöä ja uusia tapoja tarjota palveluja. Teollisuuden ja
kaupan alueilla markkinatilanne jatkui hyvänä ja suurin
kasvupotentiaali on toiminnanohjauksen järjestelmien toteutuksissa.
TietoEnatorin asema on erittäin vahva kaikilla näillä toimialoilla.
Kilpailu on kireää, sillä asiakkaat pyrkivät käyttämään toiminnassaan
useita tietotekniikkakumppaneita.

Terveydenhuoltopalvelujen digitalisointi edellyttää vanhojen
sovellusten korvaamista uudenaikaisilla, sähköisillä
asiakasrekistereillä sekä integroiduilla sairaalatietojärjestelmillä.
Suurilla asiakkailla on korkeat järjestelmien
toiminnallisuuvaatimukset ja niiden tietotekniikkaympäristöt ovat
monimutkaisia, mikä tekee muutoksesta haastavan. TietoEnatorilla on
erittäin vahva asema Suomen terveydenhuoltosektorilla ja
liiketoiminta kehittyy hyvin. Myös pohjoismainen
hyvinvointiliiketoiminta edistyy myönteisesti.

Osa terveydenhuollon asiakkaista Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa
haluaa, että muutokset toteutetaan vaiheittain ja järjestelmät
uudistetaan vähitellen. Tämä näkyi vuoden 2006 lopussa tavanomaista
vähempinä tilauksina ja alhaisempana liikevaihtona vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä. Saksassa ohjelmistopäivityksen
viivästyminen johti lykkäyksiin myös myynnissä ja toimituksissa.

Tammikuussa TietoEnator osti ruotsalaisen Provisio AB:n. Yritys on
erikoistunut leikkaussalien tietojärjestelmiin, ja sillä on seitsemän
työntekijää Lundissa. Helmikuussa TietoEnator möi osuutensa
TietoEnator Libraries Oy:ssä AXIELL bibliotek AB:lle. Yrityksen
liikevaihto oli 2,4 milj. euroa vuonna 2006.

Metsäsektorilla on merkkejä markkinoiden elpymisestä pitkän,
kustannussäästöihin keskittyneen jakson jälkeen. Kysyntää ohjaavat
tietojärjestelmien ja infrastruktuurien harmonisointi. TietoEnator on
vahvistanut markkina-asemaansa Keski-Euroopassa ja Pohjois- ja
Etelä-Amerikassa. Energiasektorilla liiketoiminnan hyvä kehitys
kasvattaa tietotekniikkainvestointeja. Öljy- ja kaasuteollisuudessa
kysyntä on hyvällä tasolla kaikilla markkinasegmenteillä.
Sähkötoimialalla investoinnit perustuvat pitkälti laskutuksen ja
itsepalveluiden järjestelmien konsolidointi- ja uudistamistarpeisiin.

Käsittely- ja verkkopalveluiden markkinat ovat erittäin aktiiviset,
mutta hintapaine on kova. TietoEnatorin kilpailuasema on vahva. Hyvän
kannattavuuden ylläpitäminen edellyttää kuitenkin tiukkaa
kustannushallintaa ja työvoiman globaalin hankinnan lisäämistä.

Tammikuussa TietoEnator ja ruotsalainen teknisen konsultoinnin yritys
ÅF Group sopivat yhtiön sisäisten tietotekniikkatoimintojen
ulkoistamisesta. TietoEnator tuottaa ÅF Groupille tietotekniikan
käyttöpalveluita ja teknisen infrastruktuurin. Noin 20 henkilöä
siirtyi TietoEnatorin palvelukseen. Helmikuussa 2007 voimaan tullut
sopimus on kolmevuotinen ja sen arvo on noin 12 milj. euroa.

Digitaalisten palvelujen ja itsepalvelukonseptien kysyntä kasvoi
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. TietoEnator voi tarjota
ratkaisuja, joissa yhdistyvät toimialakohtaiset palvelut, viimeisin
teknologia sekä kustannustehokkaat käyttö- ja ylläpitopalvelut.

Liikevaihto
Ensimmäisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 442,2 (409,8)
milj. euroa. Paikallisissa valuutoissa kasvu oli 7 %. Orgaaninen
kasvu parani selvästi vuodesta 2006 ja oli 10 %, paikallisissa
valuutoissa 9 %.                   Q1 2007   Q1 2006  Q1 2007
                 liikevaihdon liikevaihdon orgaaninen
                   kasvu, %   kasvu, %  kasvu, %
Banking & Insurance             9      38     7
Telecom & Media              19      1     18
Government, Manufacturing &        -24      10     2
Retail
Healthcare & Welfare            2      14     1
Forest & Energy              15      3     10
Processing & Network            8      5     8


Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kasvu oli voimakkainta
Telecom & Media -liiketoiminta-alueella, mikä on merkittävä parannus
verrattuna vuoden 2006 liikevaihdon laskuun. Kasvu johtuu useista
uusista ulkoistussopimuksista sekä yleisen markkinakysynnän hyvästä
tasosta. Hinnat eivät ole muuttuneet viime vuodesta. Kehitys oli
samankaltainen Forest & Energy -liiketoiminta-alueella, jossa
edellisvuoden negatiiviset kasvuluvut muuttuivat vahvasti
positiivisiksi. Tämä johtui lähinnä energiasektorin kasvusta.

Government, Manufacturing & Retail -liiketoiminta-alueen kasvua
pienensi julkisen sektorin liiketoiminnan myynti Tanskassa, Norjassa
ja Ruotsissa vuonna 2006. Healthcare & Welfare -liiketoiminta-alueen
kasvuun vaikuttivat kielteisesti toiminnan uudelleenjärjestelyt
Norjassa ja Ruotsissa sekä tuotepäivityksen myöhästyminen Saksassa.
Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen vahva kasvu jatkui, mutta
kasvu oli alemmalla tasolla kuin vuonna 2006, sillä uudet
ulkoistussopimukset eivät enää vaikuttaneet kasvuun. Processing &
Network -liiketoiminta-alueen kasvu jatkui hyvänä.

Vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä TietoEnator kasvoi Suomen
ulkopuolella. Suomessa liikevaihto oli vakaalla tasolla. Ruotsissa
kasvu oli 6 %. Sekä Saksassa että Tanskassa uudet ulkoistussopimukset
vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon. Liikevaihto kasvoi 61 %
Saksassa ja 37 % Tanskassa. Liikevaihdon 22 %:n lasku Norjassa johtui
lähinnä julkisen sektorin liiketoiminnan myynnistä. Kasvu oli vahvaa
myös Isossa-Britanniassa, 30 %.

Tietoliikenne- ja mediatoimiala nosti voimakkaan kasvunsa ansiosta
osuutensa konsernin liikevaihdosta 35 %:iin (31). Pankki- ja
vakuutussektorin osuus liikevaihdosta oli 23 % (22) ja julkisen
sektorin osuus laski 15 %:iin (18).

Kauden lopussa tilauskanta oli 1 341,5 milj. euroa (1 131,0) eli 19 %
suurempi kuin vuotta aiemmin. Luku sisältää vain sitovasti tilattuja
palveluita. Processing & Network -liiketoiminta-alueen osuus
tilauskannasta on noin 29 %. Vuoden 2007 aikana tilauskannasta
arvioidaan laskutettavan noin 49 % (54).

Kannattavuus
Ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli 34,5 (29,8) milj. euroa eli
7,8 % (7,3) liikevaihdosta. Ilman myyntivoittoja liikevoitto oli 32,8
(25,1) milj. euroa eli 7,4 % (6,1) liikevaihdosta.


                    Q1 2007   Q1 2006
                     EBIT %    EBIT %
                  pois lukien pois lukien
                  myyntivoitot myyntivoitot
Banking & Insurance             7,1     6,3
Telecom & Media               9,2     6,8
Government, Manufacturing & Retail     9,9     7,5
Healthcare & Welfare            -1,6     4,2
Forest & Energy               8,1     6,7
Processing & Network            8,6     9,8


Kauden aikana ei ollut oleellisia uudelleenjärjestelykuluja eikä
uusia projektien kustannusylityksiä, minkä vuoksi varsinaisen
liiketoiminnan liikevoitto oli hieman korkeampi kuin edellisvuonna,
33 (32) milj. euroa.

Lähes kaikkien liiketoiminta-alueiden kannattavuus parani
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Telecom & Media -liiketoiminnan
kannattavuuteen vaikutti myönteisesti hyvä käyttöaste. Government,
Manufacturing & Retail -liiketoiminta-alueen liikevoitto suhteessa
liikevaihtoon parani sen myytyä alhaisen kannattavuuden
liiketoiminnot. Forest & Energy -liiketoiminta-alueella projektien
kustannusylitykset vähenivät. Banking & Insurance
-liiketoiminta-alueen kannattavuus parani Suomen ulkopuolella.

Healthcare & Welfare -liiketoiminta-alueen kannattavuuteen vaikutti
kielteisesti liiketoiminnan haastava tilanne Norjassa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Saksassa. Processing & Network -liiketoiminta-alueen
alentunut kannattavuus heijastaa hintatason laskua.

Liikevoittoon (EBIT) sisältyi allokoitujen aineettomien hyödykkeiden
poistoja 2,5 (2,0) milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä.
Osakepohjaisten maksujen kustannukset sisältyvät työsuhde-etuuksien
kustannuksiin ja olivat 0,5 (0,8) milj. euroa ensimmäisellä
neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskustannukset olivat 2,1 (0,2)
milj. euroa. Nettokorkokustannukset olivat 1,5 (0,1 positiivinen)
milj. euroa ja kertaluonteiset valuuttakurssitappiot 0,5 (0,2) milj.
euroa.

Ensimmäisen neljänneksen osakekohtainen voitto oli 0,33 (0,27) euroa.
Osakekohtaiseen voittoon vaikuttivat myyntivoitot 0,02 (0,07) euroa,
aineettomien hyödykkeiden poistot 0,03 (0,03) euroa sekä
osakeoptioiden kulut 0,00 (0,01) euroa. Nämä poislukien
osakekohtainen voitto oli 0,34 (0,24) euroa.

Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 21,8 % ja
oman pääoman tuotto (ROE) 17,5 %.

Rahoitus ja investoinnit
Ensimmäisen neljänneksen rahavirta oli 38,8 (30,3) milj. euroa.
Liikevoiton vaikutus tähän oli 49,1 (40,0) milj. euroa ja
käyttöpääoman lisäys 6,8 (-3,2) milj. euroa. Verojen maksut olivat
erittäin alhaiset, 1,8 (12,0) milj. euroa, sillä laskennallista
verosaamista käytettiin edelleen Suomessa.

Yritysostoista maksettiin yhteensä 9,3 milj. euroa.

Omavaraisuusaste oli 44,5 % (34,7). Gearing laski 12,9 %:iin (43,9).
Tähän vaikutti huomattavan velkaisen Personec Groupin myynti
joulukuussa 2006. Nettovelka oli yhteensä 72,6 (198,6) milj. euroa,
johon sisältyy 161,6 milj. euroa korollista velkaa, 10,5 milj. euroa
rahoitusleasingvelkaa, 9,4 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia ja
89,6 milj. euroa rahavaroja.

Korollinen velka koostuu seitsenvuotisesta 100 milj. euron
suunnatusta erillislainasta, seitsenvuotisesta 50 milj. euron
suunnatusta erillislainasta ja lyhytaikaisen yritystodistusohjelman
10 milj. euron käytöstä. Vuosineljänneksen lopussa käyttämättä oli
yhteensä noin 486 milj. euroa luottolimiittejä.

Suoriteperusteiset investoinnit kaudella olivat 27,3 (24,5) milj.
euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit mukaan lukien
rahoitusleasingsopimukset olivat 12,1 (15,7) milj. euroa.
Liiketoimintaostoihin investoitiin 0,0 (3,0) milj. euroa ja tytär- ja
yhteisyritysosakkeisiin 15,2 (5,8) milj. euroa.

Henkilöstö
Kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 15 182 (14 157) ensimmäisen
vuosineljänneksen lopussa. Yritysostot ja uudet ulkoistussopimukset
lisäsivät henkilömäärää noin 195 henkilöllä neljänneksen aikana.
Uusia henkilöitä palkattiin huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna,
yhteensä 879 (458). Eniten uusia henkilöitä palkattiin Suomessa,
Puolassa ja Ruotsissa.

Henkilöstösopeutukset vaikuttivat noin 50 henkilöön ensimmäisellä
neljänneksellä, lähinnä Telecom & Media- ja Banking & Insurance
-liiketoiminta-alueilla.

Henkilöstövaihtuvuuden kasvu on jatkunut työmarkkinoiden ollessa
erittäin aktiiviset. Liukuva 12 kuukauden vaihtuvuus oli 9,7 % (7,5)
maaliskuun lopussa.

Keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 15 026 (14 117)
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen lopussa matalan kustannustason maissa
työskenteli noin 2 300 henkilöä eli 14 % konsernin koko
henkilömäärästä. Uusien henkilöiden palkkaus Puolassa lisäsi tätä
määrää noin 140 henkilöllä tammikuussa 2007. TietoEnatorin globaalin
hankinnan strategia eteni suunnitelmien mukaisesti.

Hallitus ja johto
TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 22.3.2007 valitsi seuraavat
hallituksen jäsenet uudelleen hallitukseen: Mariana Burenstam Linder,
Bengt Halse, Kalevi Kontinen, Matti Lehti, Olli Riikkala ja Anders
Ullberg. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Bruno Bonati.

Hallitus valitsi Matti Lehden puheenjohtajaksi ja Anders Ullbergin
varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti myös palkitsemis- ja
nimitysvaliokunnan, jonka jäsenet ovat Kalevi Kontinen
(puheenjohtaja), Mariana Burenstam Linder ja Bengt Halse, sekä
tarkastus- ja riskivaliokunnan, jonka jäsenet ovat Anders Ullberg
(puheenjohtaja), Bruno Bonati ja Olli Riikkala.

Liiketoimet lähipiirin kanssa
TietoEnatorin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja,
konsernin johtoryhmä ja konsernin osakkuusyritykset.

Konsernin toimitusjohtajan ja johtoryhmän peruspalkkoja ja bonuksia
tarkistettiin vuoden 2007 alusta. Toimitusjohtajan bonus on enintään
80 % vuotuisesta peruspalkasta ja se perustuu konsernin liikevaihtoon
ja liikevoittoon. Konsernin johtoryhmän palkitsemistekijät perustuvat
konsernin ja heidän omien yksikköjensä taloudelliseen tulokseen.

Joulukuussa 2006 TietoEnatorin hallitus jakoi 2006 B -optioita.
Konsernin toimitusjohtajalle jaettiin 10 000 optiota ja konsernin
johtoryhmän jäsenille yhteensä 71 600 optiota. Osakepohjaisen
kannustinohjelman mukaan toimitusjohtajalla on oikeus enintään 6 000
osakkeeseen ja muilla johtoryhmän jäsenillä yhteensä 24 600
osakkeeseen, jos asetetut tulostavoitteet täyttyvät.

Osakkuusyhtiöiden kanssa ei ollut oleellisia liiketoimia.

Osinko
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi 1,20 (0,85) euron osakekohtaisen
osingon. Osingot, yhteensä 88,3 milj. euroa, maksettiin huhtikuun
puolessa välissä.


Osakkeet ja optiot
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä pois lukien yhtiön omistamat
omat osakkeet oli 73 596 462 maaliskuun lopussa. Vuosineljänneksen
lopussa TietoEnator omisti yhteensä 500 000 omaa osaketta eli 0,7 %
osakepääomasta ja äänivallasta. Osakkeet hankittiin huhtikuussa 2006
kolmivuotiseen osakekohtaiseen kannustinohjelmaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita
pääomarakenteen parantamiseksi määrän, joka vastaa enintään 10 %:a
yhtiön osakepääomasta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous hyväksyi myös valtuutukset
laskea liikkeeseen osake- ja optio-oikeuksia tai
joukkovelkakirjalainoja. Hallitus ei ole käyttänyt kyseisiä
valtuutuksia.

Profit 2007 -ohjelma
Helmikuun alussa TietoEnator käynnisti Profit 2007 -ohjelman
parantaakseen suorituskykyään. Ohjelma sisältää suunnitelmat leikata
kustannuksia ja luopua tappioita tuottavista liiketoiminnoista tai
uudelleenjärjestellä niiden toimintaa. Ensimmäisen neljänneksen
aikana ohjelman yksityiskohtainen suunnittelu jatkui ja sen toteutus
alkoi. Useimmat ohjelman tulokset näkyvät kuluvan vuoden seuraavien
neljännesten aikana.

Konsernissa käynnistettiin säästöhankkeet, jotka koskevat
matkustamisen, kokouksien ja henkilökohtaisten työvälineiden
kustannuksia. Vaikutukset alkoivat näkyä jo neljänneksen lopussa.
Yksiköt, joiden tulos on heikko, ovat tiukan valvonnan alaisia.
Niiden suunnitelmia liikevaihdon ja liikevoiton parantamiseksi
tuetaan ohjelman avulla.

Tähän mennessä TietoEnator on tänä vuonna myynyt vähemmistöosuutensa
S.E.S.A. Spasta Italiassa, enemmistöosuutensa TietoEnator Libraries
Oy:stä Suomessa ja osia Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen
Saksan toiminnoista.

Katsausjakson jälkeiset tapahtumat
TietoEnator julkisti useita uusia sopimuksia huhtikuussa.

TietoEnator ja yleiseurooppalainen operaattori Blyk tekivät
yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta TietoEnator toimittaa Blykille
liiketoiminnan tukijärjestelmien kokonaisratkaisun sekä siihen
liittyvät internet-portaalit ja infrastruktuuripalvelut. Blyk tarjoaa
nuorisolle ilmaisia matkapuhelinpalveluja. TietoEnator teki myös
sopimuksen Siemens IT Solutions and Services -yhtiön kanssa Italiassa
matkaviestintäteknologiaan liittyvien liiketoimintakriittisten ja
asiakaspohjaisten prosessien ja palvelujen modernisoimisesta.
Sopimuksen arvioitu arvo on 40 milj. euroa. Sopimuskausi on kolme
vuotta.

TietoEnatorista tulee teknologiakonserni Vaisalan pääsopimuskumppani
yhtiön konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa.
Vaisala kehittää ja valmistaa elektronisia mittauslaitteita ja
-ratkaisuja ja tuottaa niihin liittyviä palveluita. Metallituotteita
ja palveluja tarjoavan Rautaruukin kanssa TietoEnator teki sopimuksen
Ruukki Production -divisioonan tietojärjestelmien kokonaispalvelusta.
Palvelu kattaa sovelluskehityksen ja -integraation,
palvelinhallinnan, käyttö- ja tietoturvapalvelut sekä asiakastuen.
Sopimus laajentaa yhtiöiden pitkäaikaista yhteistyötä

TietoEnator teki yhteistyömuistiot Banking & Insurance
-liiketoiminta-alueen Saksan SAP-liiketoiminnan siirtymisestä Resco
GmbH:lle ja TietoEnatorin SAP Human Capital Management
-konsultointitiimin johdolle. Järjestelyjen arvioidan toteutuvan
1.6.2007. Kyseisten liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2006 oli noin
5,8 milj. euroa ja liiketappio noin 1,2 milj. euroa. Vuoden 2007
ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto oli 1,4 milj. euroa ja
liiketappio 0,3 milj. euroa. Tällä hetkellä liiketoimintojen
henkilömäärä on lähes 40.

TietoEnator ilmoitti 11.4. toimitusjohtaja Pentti Heikkisen
sairauslomasta sydämessä todetun aorttaläppävuodon johdosta.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan hän palaa työhön toukokuun alussa.
Sairausloman aikana toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa toimitusjohtajan
varamies Åke Plyhm.
Pentti Heikkisen aorttaläppä korjataan leikkauksella kuluvan vuoden
aikana. Leikkauksesta toipuminen kestää tyypillisesti 1-3 kuukautta.

Vuoden 2007 tulokseen vaikuttavia tekijöitä
Tähän mennessä päätökseen saatujen yritysostojen ja -myyntien
odotetaan vaikuttavan liikevaihtoon noin -1 % koko vuonna 2007.

Uudelleenjärjestelyjen ja niihin liittyvien kustannusten odotetaan
tällä hetkellä ylittävän vuoden 2006 tason (EUR 12,4 milj. euroa).
Tästä noin 5-10 milj. euroa arvoidaan toteutuvan vuoden toisella
neljänneksellä.

Tämän lisäksi Banking & Insurance -liiketoiminta-alueen eräiden
liiketoimintojen myynnit Saksassa aiheuttivat noin 4 milj. euron
myyntitappion, mikä kirjataan toisella neljänneksellä.

TietoEnator arvioi, että hankittujen aineettomien hyödykkeiden
poistoja kirjataan noin 10 (8,8) milj. euroa ja osakeoptioiden kuluja
noin 2 (4,0) milj. euroa. Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
kustannukset riippuvat vuoden 2007 tuloksesta, ja niiden odotetaan
olevan enintään noin EUR 5 (0) milj. euroa.

Riskit ja epävarmuustekijät
TietoEnatorin toimintaan kohdistuu riskejä, joita pyritään
hallitsemaan aktiivisesti. Pääasiallisia riskejä ovat
tietotekniikkamarkkinoiden muuttuminen yhä enemmän peruspalveluiksi,
hintapaineet, uusi matalan kustannustason hintakilpailu, asiakkaiden
vaatimukset tiukemmista sopimusehdoista, resurssien saatavuus ja
kustannukset sekä kyky hallita vaativia toimituksia.

Vuoden 2007 näkymät
TietoEnator odottaa tietotekniikkamarkkinoiden olevan yleisesti
aktiiviset vuonna 2007. Hintojen odotetaan keskimäärin pysyvän vuoden
2006 tasolla.

TietoEnator jatkaa investointeja matalan kustannustason
osaamiskeskuksiin ja kansainväliseen laajentumiseen. Tappiollisten
yksiköiden muuttaminen kannattaviksi vie aikaa, ja eräiden
toimitusten kannattavuus on alhainen. Joillain alueilla
kustannuspainetta ei voi kompensoida nostamalla asiakashintoja.

TietoEnator odottaa koko vuoden 2007 orgaanisen kasvun olevan
korkeamman kuin 2 %:n kasvu vuonna 2006. Useiden ulkoistussopimusten
vaikutus kasvuun päättyy vuoden 2007 kuluessa.

Liiketoiminnan liikevoiton odotetaan ylittävän vuoden 2006 tason (124
milj. euroa). Profit 2007 -ohjelmalla on keskeinen merkitys
TietoEnatorin arvioiman kannattavuuden saavuttamiseksi vuonna 2007.
Liiketoiminnan liikevoittoon ei sisälly mahdollisia myyntivoittoja
eikä uudelleenjärjestelykustannuksia.

Vuoden 2007 kalenteri
Tammi-kesäkuun 2007 osavuosikatsaus 20.7.
Pääomamarkkinapäivä Tukholmassa 12.9.
Tammi-syyskuun 2007 osavuosikatsaus 26.10.

Tämä katsauksen luvut ovat jatkuvista toiminnoista. Vuoden 2006
joulukuussa myydyn Personec Groupin liiketoimintaa käsitellään
luovutettuina toimintoina koko vuoden 2006.

Tilinpäätösperiaatteet ovat vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaiset, ja
ne esitetään yhtiön tilinpäätöksessä. Lisäksi on vuoden 2007 alussa
otettu käyttöön IFRS 7 "Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot", mutta sillä ei ole oleellista vaikutusta
konsernin lukuihin. Standardissa edellytetyt tiedot julkistetaan
vuoden 2007 tilinpäätöksessä.

Katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu.

Tunnusluvut                      2007 2006 2006
                            1-3  1-3 1-12
Voitto/osake, euroa
- laimentamaton osakekohtainen tulos         0,33 0,29 3,25
- laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen
tulos                         0,33 0,28 3,25
- laimentamaton, jatkuvat toiminnot          0,33 0,27 1,15
- laimentamaton, luovutetut toiminnot          - 0,02 2,10
Jatkuvien toimintojen voitto/osake, euroa a)     0,34 0,24 1,18
Oma pääoma/osake, euroa                7,70 5,97 8,51

Oman pääoman tuotto- %, liukuva 12 kk         17,5 27,6 15,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk      21,8 28,8 18,7
Omavaraisuusaste, %                  44,5 34,7 48,4
Korollinen nettovelka, milj. e            72,6 198,6 93,4
Gearing, %                      12,9 43,9 14,9
Jatkuvien toimintojen investoinnit, milj. e      27,3 24,5 77,9


a) Ilman liikearvojen arvonalentumisia, poistoja hankituista
allokoiduista aineettomista hyödykkeistä, optio-ohjelmiin liittyviä
kuluja ja kertaluonteisia myyntivoittoja.Tuloslaskelma, milj. euroa         2007 2006 muutos  2006
                       1-3  1-3   %  1-12
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto                442,2 409,8   8 1 646,5
Liiketoiminnan muut tuotot          4,6  7,3  -37  25,1
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut    253,3 241,6   5  938,5
Poistot                   16,0 14,3   12  59,4
Liikearvon arvonalentuminen          -   -   -    -
Liiketoiminnan muut kulut         143,0 131,6   9  546,2
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista      0,0  0,2  -100   0,2
Liikevoitto (EBIT)             34,5 29,8   16  127,7
Netto korkokulut              -1,5  0,1 -1 600  -2,1
Netto kurssitappiot/-voitot         -0,5 -0,2  150  -0,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut        -0,1 -0,1   0  -0,5
Tulos ennen veroja             32,4 29,6   9  124,5
Tuloverot                  -8,3 -8,8   -6  -37,2
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto   24,1 20,8   16  87,3

Luovutetut toiminnot
Luovutettujen toimintojen tilikauden
voitto                     -  1,8     159,7
Tilikauden voitto              24,1 22,6   7  247,0Tilikauden voitto jakautuu
  Emoyhtiön omistajille          24,0 21,7 11 243,9
  Jatkuvien toimintojen vähemmistölle   0,1 0,5 -80  1,0
  Luovutettujen toimintojen vähemmistölle  - 0,4    2,1
                      24,1 22,6  7 247,0Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu osakekohtainen tulos, EUR
Laimentamaton            0,33 0,29 14 3,25
Laimennusvaikutuksella oikaistu   0,33 0,29 14 3,25
Laimentamaton, jatkuvat toiminnot  0,33 0,27 22 1,15
Laimentamaton, luovutetut toiminnot   - 0,02  2,10


Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sisältävät autoetujen
vuokrakustannukset sekä vapaaehtoiset sosiaalikulut kuten
henkilöstöruokala, terveydenhoito ja harrastuskerhot. Tulospalkkio
oli 4,5 milj. euroa (3,3 edellisenä vuonna) ja optio-ohjelmiin
liittyvät kulut (osakeperusteiset maksut) 0,5 milj. euroa (0,8).


Osakkeiden lukumäärä          2007    2006    2006
                    1-3    1-3    10-12

Ulkona olevat osakkeet kauden
lopussa
 Laimentamaton           73 596 462 75 840 212 73 596 462
 Laimennettu            73 654 512 76 228 104 73 657 628

Ulkona olevat osakkeet keskimäärin
 Laimentamaton           73 596 462 75 840 120 73 596 462
 Laimennettu            73 654 512 76 147 920 73 596 462

Yrityksen hallussa olevat omat
osakkeet kauden lopussa         500 000 2 903 860 2 245 000
Yrityksen hallussa olevat omat
osakkeet keskimäärin          965 333 2 903 860 2 245 000
Tase, milj. euroa            2007  2006 muutos  2006
                    31.3. 31.3.   % 31.12.

Liikearvot               451,8 466,1   -3 448,4
Muut aineettomat hyödykkeet       82,2  79,8   3  82,6
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  86,8  96,9  -10  87,9
Laskennalliset verosaamiset       71,9  94,2  -24  75,2
Osuudet osakkuusyrityksissä       2,2  4,5  -51  2,3
Muut pitkäaikaiset varat         1,4  2,0  -30  1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä      696,3 743,5   -6 697,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset    536,3 504,4   6 503,0
Verosaamiset              23,3  17,1   36  22,3
Korolliset                9,8  9,8   0  12,7
Rahavarat                89,6  97,1   -8 138,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä      659,0 628,4   5 676,9
Varat yhteensä            1 355,3 1371,9   -1 1374,7Osakepääoma, ylikurssirahasto ja
muut rahastot                142,6 141,4  1 144,6
Kertyneet voittovarat            417,5 297,3 40 477,8
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 560,1 438,7 28 622,4
Vähemmistöosuus                3,9 13,7 -72  4,0
Oma pääoma yhteensä             564,0 452,4 25 626,4
Rahoitusleasingsopimukset    10,5  19,6 -46  13,5
Pääomalaina            -  37,0    0,8
Muut korolliset velat     150,6 127,2 18 153,6
Laskennalliset verovelat    20,1  22,8 -12  20,0
Eläkevelvoitteet        43,5  41,1  6  46,4
Varaukset            2,1  11,7 -82  3,4
Muut pitkäaikaiset velat     3,1  1,1 182  3,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä  229,9 260,5 -12 240,9
Ostovelat ja muut velat    528,4 525,8  0 410,6
Verovelat            22,0  11,4 93  19,7
Korolliset velat        11,0 121,8 -91  77,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä  561,4 659,0 -15 507,4
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 355,3 1371,9 -1 1374,7Maaliskuun 2007 lopussa laskennalliset verosaamiset sisältävät
jäljellä olevat 31 milj. euroa,
joka aiheutui huhtikuussa 2004 toteutetusta konsernin sisäisestä
kaupasta syntyneestä emoyhtiön tappiosta.

Ostovelat ja muut velat maaliskuun lopussa 2007 sisältävät 88,3
miljoonaa euroa maksamattomia osinkoja.


Nettokäyttöpääoma taseessa, milj. euroa   2007 2006 muutos  2006
                      31.3. 31.3.   % 31.12.

Myyntisaamiset               324,1 314,8   3 321,3
Muut käyttöpääomasaamiset          212,2 188,8   12 181,7
Käyttöpääomasaamiset vaihtuvissa
vastaavissa                 536,3 503,6   6 503,0

Liiketoiminnan siirtovelat         230,9 255,8  -10 215,6
Muut käyttöpääomavelat           200,4 192,4   4 192,2
Eläkevelvoitteet ja varaukset        45,7 52,8  -13  49,7
Käyttöpääomavelat lyhytaik. vieraassa
pääomassa                  477,0 501,0   -5 457,5

Nettokäyttöpääoma taseessa          59,3  2,6     45,5


Nettokäyttöpääoman muutos taseessa eroaa kassavirtalaskelman
muutoksesta, mikä johtuu yritys- ja liiketoimintaostoista ja
-myynneistä.Kassavirtalaskelma, milj. euroa           2007 2006 2006
                           1-3  1-3 1-12

Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto                     34,5 29,8 127,7
Oikaisut liikevoittoon
   Poistot                     16,0 14,3 59,4
 Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
 myyntivoitot ja -tappiot              -1,7 -4,7 -15,7
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista         0,0 -0,2 -0,2
 Muut oikaisut                    0,3  0,8  3,5
Nettokäyttöpääoman muutos              -6,8  3,2 -37,8
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja
veroja                        42,3 43,2 136,9
Liiketoiminnan rahoituserät netto          -1,7 -0,9 -2,8
Maksetut välittömät verot              -1,8 -12,0 -24,8
Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan rahavirta    38,8 30,3 109,3
Luovutettujen toimintojen liiketoiminnan rahavirta   -  7,2  3,7
Liiketoiminnan rahavirta               38,8 37,5 113,0
Investointien rahavirta
Konserniyritysten ja liiketoimintojen
hankinnasta johtuva nettorahavirta         -9,3 -0,6 -24,6
Muut käyttöomaisuusinvestoinnit          -12,1 -15,6 -50,6
Liiketoimintojen ja osakkuusyhtiöiden myynnit    1,9  5,2 30,4
Muut investoinnit ja myynnit            0,4  0,8  1,6
Jatkuvien toimintojen investointien rahavirta   -19,1 -10,2 -43,2
Luovutettujen toimintojen investointien rahavirta   - -24,6 -4,2
Investointien rahavirta              -19,1 -34,8 -47,4Rahoituksen rahavirta
  Maksetut osingot                -0,2 -1,2 -65,8
  Omien osakkeiden hankinta            0,0  0,0 -52,3
  Uudet rahoitusleasingsopimukset         0,0  0,0  0,6
  Rahoitusleasingvelkojen maksut         -2,2 -2,7 -9,3
  Korollisten velkojen muutos          -69,2 -27,8 41,6
  Muun rahoituksen rahavirta           2,9  1,7 -4,3
Jatkuvien toimintojen rahoituksen rahavirta   -68,7 -30,0 -89,5
Luovutettujen toimintojen rahoituksen rahavirta   - 24,9 63,0
Rahoituksen rahavirta              -68,7 -5,1 -26,5

Rahavarojen muutos                -49,0 -2,4 39,1

Rahavarat kauden alussa             -138,9 -99,8 -99,8
Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin       0,3  0,3  0,0
Rahavarat kauden lopussa             89,6 97,1 138,9
                         -49,0 -2,4 39,1Oman pääoman muutokset

                                             Oma
                                      Vähem-mistö- pääoma
         Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma        osuus    yhteensä

                                Kerty-
         Osake Ylikurssi-rahasto Omat         neet
         pääoma ja muut rahastot osakkeet Muunto-erot voitto-varat
Milj. euroa

Oma pääoma
31.12.2005     78,7       62,7  -80,0    -8,2    435,5     12,2  500,9
Muuntoerot                        -1,8     -1,4         -3,2
Vähemmistöosuus                                   0,6   0,6
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut                                 0,8          0,8
Osingonjako                              -64,5         -64,5
Muut muutokset                             -4,8         -4,8
Tilikauden
voitto                                 21,7     0,9   22,6
Oma pääoma
31.3.2006     78,7       62,7  -80,0    -10,0    387,3     13,7  452,4

Oma pääoma
31.12.2006     75,8       68,8  -52,3    -6,6    536,7     4,0  626,4
Muuntoerot              -2,0         -4,7     8,3          1,6
Vähemmistöosuus                                   -0,2   -0,2
Omien osakkeiden
mitätöinti                  39,9          -39,9          0,0
Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut                                 0,4          0,4
Osingonjako                              -88,3         -88,3
Tilikauden
voitto                                 24,0     0,1   24,1
Oma pääoma
31.3.2007     75,8       66,8  -12,4    -11,3    441,2     3,9  564,0SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. e (ensisijainen
segmentti)


                     2007 2006 Muutos 2006
Jatkuvat toiminnot             1-3 1-3   % 1-12
Banking & Insurance             78  72   9 284
Telecom & Media              161 135   19 542
Government, Manufacturing & Retail     50  66  -24 236
Healthcare & Welfare            35  34   2 144
Forest & Energy               45  39   15 161
Processing & Network            98  91   8 374
Konsernin sisäiset eliminoinnit sis. muut -24 -27  -11 -95
Konserni yhteensä             442 410   8 1646


Liikevaihto maittain, milj. e (toissijainen segmentti)

          2007 Muutos Osuus 2006 Osuus 2006 Muutos
Jatkuvat toiminnot 1-3   %   % 1-3   % 1-12   %
Suomi        197   0  45 197  48 751   3
Ruotsi       121   6  27 115  28 454   -3
Saksa        39   61   9  24   6 124   21
Tanska        19   37   4  14   3  51   -1
Norja        17  -22   4  22   5  81   4
Iso-Britannia    14   30   3  11   3  48   48
Alankomaat      6   1   1  6   1  25   61
Ranska        6   28   1  4   1  18  -14
Italia        5   26   1  4   1  17   -
Muut         18   32   4  14   3  77   11
Konserni yhteensä  442   8  100 410  100 1646   5
Liikevaihto toimialoittain,
milj. e
               2007 Muutos Osuus 2006 Osuus 2006 Muutos
Jatkuvat toiminnot      1-3   %   % 1-3   % 1-12   %
Finanssi           103   16  23  88  22 374   23
Julkinen sektori        65  -12  15  74  18 292   4
Tietoliikenne ja media    155   24  35 126  31 515   -6
Metsäteollisuus        21   3   5  21   5  88   -1
Energia            23   23   5  19   5  79   6
Valmistava teollisuus     24   1   5  23   6  89   11
Kauppa ja logistiikka     21   -8   5  23   6  88   -9
Muut              30  -16   7  36   9 122   21
Konserni yhteensä       442   8  100 410  100 1646   5


Liikevoitto (EBIT), milj. e
                        2007 2006 Muutos 2006
Jatkuvat toiminnot               1-3 1-3   % 1-12
Banking & Insurance               5.6 4.5  23.9 20.1
Telecom & Media                14.8 9.2  61.0 37.5
Government, Manufacturing & Retail       4.9 9.7 -48.9 31.2
Healthcare & Welfare              1.2 1.4 -19.2 12.5
Forest & Energy                 3.6 2.6  39.6  7.8
Processing & Network              8.4 8.9  -5.4 39.7
Liiketoiminta-alueet              38.5 36.3  6.1 148.9
Group Operation sis. muut           -3.9 -6.4  38.7 -24.7
Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset
osakkuusyhtiöt                 0.0 0.0   -  0.0
Kertaluonteiset myyntivoitot          0.0 0.0   -  3.5
Liikevoitto (EBIT)               34.5 29.8  15.7 127.7


Liikevoitto, milj. e ilman myyntivoittoja ja arvonalentumisia Jatkuvat toiminnot
                       2007 2006 Muutos  2006
                        1-3 1-3   %  1-12
Banking & Insurance              5.6 4.5  23.9  20.1
Telecom & Media                14.8 9.2  61.4  38.7
Government, Manufacturing & Retail       4.9 4.9  0.3  18.0
Healthcare & Welfare             -0.6 1.4 -139.6  12.5
Forest & Energy                3.6 2.6  39.6  7.8
Processing & Network              8.4 8.9  -5.4  39.5
Liiketoiminta-alueet             36.8 31.5  16.7 136.6
Group operation sis. muut           -3.9 -6.4  38.4 - 24.6
Liiketoiminta-alueiden ulkopuoliset
osakkuusyhtiöt                 0.0 0.0   -  0.0

Liikevoitto (EBIT ilman myyntivoittoja ja
arvonalentumisia)               32.8 25.1  30.8 112.0
Liikevoitto (EBIT), %
                  2007 2006 Muutos 2006
Jatkuvat toiminnot         1-3 1-3    1-12
Banking & Insurance         7.1 6.3  0.9 7.1
Telecom & Media           9.2 6.8  2.4 6.9
Government, Manufacturing & Retail 9.9 14.8  -4.8 13.2
Healthcare & Welfare        3.3 4.2  -0.9 8.7
Forest & Energy           8.1 6.7  1.4 4.9
Processing & Network        8.6 9.8  -1.2 10.6
Liiketoiminta-alueet        8.7 8.9  -0.2 9.0

Liikevoitto (EBIT)         7.8 7.3  0.5 7.8'
Liikevoitto (EBIT) ilman myyntivoittoja ja arvonalentumisia, %

                        2007 2006 Muutos 2006
Jatkuvat toiminnot                1-3 1-3    1-12
Banking & Insurance               7.1 6.3  0.9 7.1
Telecom & Media                 9.2 6.8  2.4 7.2
Government, Manufacturing & Retail        9.9 7.5  2.4 7.6
Healthcare & Welfare              -1.6 4.2  -5.9 8.7
Forest & Energy                 8.1 6.7  1.4 4.9
Processing & Network               8.6 9.8  -1.2 10.5
Liiketoiminta-alueet               8.3 7.7  0.6 8.3

Liikevoitto (EBIT), ilman myyntivoittoja ja
arvonalentumisia                 7.4 6.1  1.3 6.8

Henkilöstö           Kauden lopussa      Keskimäärin
Jatkuvat toiminnot     2007 Muutos Osuus 2006 2006  2007 2006
Liiketoiminta-alueittain
(ensisijainen segmentti)  1-3   %   %  1-3 1-12  1-3  1-3
Banking & Insurance    2 244   4  15 2 166 2 193 2 233 2 179
Telecom & Media      5 351   13  35 4 751 5 107 5 268 4 703
Government, Manufacturing& Retail         1 567  - 21  10 1 982 1 532 1 560 1 989
Healthcare & Welfare   1 067   6   7 1 005 1 079 1 069  996
Forest & Energy      1 288   4   8 1 237 1 286 1 291 1 249
Processing & Network   2 059   5  14 1 961 1 966 2 032 1 977
Software Centres     1 051   88   7  559  925 1 015  537
Muut Group Operations    554   12   4  496  507  557  486
               15         14  14      14
Konserni yhteensä      182   7  100  157  597 15 026  115


Tammikuun 2007 alussa siirrettiin 216 henkilöä Healthcare &
Welfare-liiketoiminta-alueelta Software Centre-yksikköön Group
Operations-liiketoiminta-alueelle. Vuoden 2006 luvut on muutettu
vertailukelpoisiksi. Muutoksella on 0,3 milj. euron positiivinen
vaikutus Group Operations-liiketoiminta-alueen liikevoittoon ja
vastaava negatiivinen vaikutus Healthcare & Welfaren liikevoittoon.


              Kauden lopussa        Keskimäärin
Jatkuvat toiminnot   2007 Muutos Osuus  2006  2006  2007  2006
Maittain
(toissijainen
segmentti)        1-3   %   %  1-3  1-12  1-3  1-3
Suomi         6 185  - 2  41 6 333 6 163 6 183 6 344
Ruotsi         3 347  - 4  22 3 480 3 239 3 332 3 487
Saksa         1 370   50   9  912 1 342 1 360  901
Tsekki          853   74   6  491  769  823  477
Norja          741  - 15   5  868  742  751  851
Latvia          549   30   4  424  521  546  413
Iso-Britannia      315  - 3   2  324  314  312  342
Tanska          314  - 15   2  367  221  280  355
Puola          284   -   2   0  153  245   0
Intia          265   66   2  160  231  263  156
Italia          224   31   1  171  176  204  168
Ranska          120   11   1  108  114  117  109
Viro           103   25   1   82  116  107   82
Liettua          93   11   1   84  102   89   82
Muut           419   19   3  354  395  413  348
Konserni yhteensä   15 182   7  100 14 157 14 597 15 026 14 115


TietoEnatorin liikkeenjohtovastuulla olevien osakkuusyritysten
henkilöstöluvut on ilmoitettu omistusosuuksien mukaan. Konsernin
henkilömäärä sisältäen liikkeenjohtovastuulla olevien
osakkuusyritysten koko henkilöstön oli 15 580 (14 548) kauden
lopussa.Varat liiketoiminta-alueittain, milj.e (ensisijainen
segmentti)
                    2007   2006 Muutos  2006
Jatkuvat toiminnot           31.3.  31.3.    % 31.12.
Banking & Insurance          267,2  229,2   17  256,0
Telecom & Media            427,5  395,6    8  414,7
Government, Manufacturing & Retail   65,1   63,1    3  64,1
Healthcare & Welfare          88,6   90,2   -2  93,5
Forest & Energy            119,0  117,5    1  112,1
Processing & Network          178,8  175,2    2  187,3
Konsernin sisäiset eliminoinnit    -24,6  -28,7   -14  -34,0
Liiketoiminta-alueet         1 121,6 1 042,1    8 1 093,9
Group Operation            233,7  317,7   -26  280,9
Konserni yhteensä          1 355,3 1 359,8    0 1 374,7
Luovutetut toiminnot, nettovaikutus    -   12,1    -    -
Varat yhteensä            1 355,3 1 371,9   -1 1 374,7
Velat liiketoiminta-alueittain, milj.e (ensisijainen
segmentti)
                     2007  2006  Muutos  2006
Jatkuvat toiminnot           31.3.  31.3.    % 31.12.
Banking & Insurance           103,4  90,2    15  93,2
Telecom & Media             173,8  143,5    21 166,6
Government, Manufacturing & Retail    42,2  59,9   -30  39,2
Healthcare & Welfare           34,5  32,1    7  32,0
Forest & Energy             65,4  62,9    4  52,3
Processing & Network           68,8  79,2   -13  76,3
Konsernin sisäiset eliminoinnit     -18,0  -44,6   -60 -31,0
Liiketoiminta-alueet          470,1  423,2    11 428,6
Group Operation             321,2  334,1    -4 319,7
Konserni yhteensä            791,3  757,3    4 748,3
Luovutetut toiminnot, nettovaikutus     -  162,2    -   -
Velat yhteensä             791,3  919,5   -14 748,3
Varat jaoteltuina maantieteellisiin segmentteihin, milj.e
(toissijainen segmentti)
               2007    2006   Muutos    2006
Jatkuvat toiminnot      31.3.   31.3.      %   31.12.
Suomi            320,4   338,0     -5    329,0
Ruotsi            337,2   311,1      8    317,4
Norja            100,7    80,2     26    97,5
Saksa            178,3   124,3     43    174,6
Iso-Britannia         90,5    86,8      4    99,1
Muut             94,6   101,7     -7    76,2
Segmentit yhteensä     1 121,6  1 042,1      8   1 093,9
Poistot, milj. e
           2007 2006 Muutos- 2006
Jatkuvat toiminnot   1-3  1-3    % 1-12
Processing & Network  8,9  7,5   18 31,5
 josta Suomi      7,4  6,7   10 27,0
    Ruotsi     1,2  0,6   102  3,8
    muut maittain  0,2  0,1   50  0,7
Muut          4,7  4,8   -1 19,2
Konserni yhteensä   13,6 12,3   11 50,7Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen
aineettomien hyödykkeiden poistot,
milj.e

          2007 2006 Muutos- 2006
Jatkuvat toiminnot 1-3 1-3    % 1-12
Telecom & Media   1,2 1,2    8 4,9
Muut        1,2 0,8   49 3,8
Konserni yhteensä  2,5 2,0   25 8,7

Arvonalentumisia ei ole kirjattu vuosina 2007 ja 2006.


Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj.e
                  2007 2006 Muutos 2006
Jatkuvat toiminnot          1-3  1-3   % 1-12
Processing & Network         7.4 12.9  -43 35.3
    josta Suomi         5.6  8.1  -31 22.1
       Ruotsi         1.7  4.8  -64 13.2
       muut maittain     0.0  0.0   -  0.0
Muut                 4.7  2.9   62 15.6
Konserni yhteensä          12.1 15.8  -24 50.9
Vakuudet ja vastuusitoumukset milj.
euroa
                               Muutos-
                     31.3.2007 31.12.2006    %

Omasta velasta
Pantit                      -     -
Osakkuusyritysten puolesta
Takaukset                   1,4    1,4    0
Muut omat vastuut
 Yhden vuoden kuluessa maksettavat
vuokravastuut                 57,0    62,4   -9
 1-5 vuoden kuluttua maksettavat
vuokravastuut                160,1   174,3   -8
 5 vuoden jälkeen maksettavat
vuokravastuut                 2,9    5,7   -49
 Yhden vuoden kuluessa maksettavat
leasingvastuut                 7,5    7,2    4
 1-5 vuoden kuluttua maksettavat
leasingvastuut                10,5    7,0   50
 5 vuoden jälkeen maksettavat
leasingvastuut                  -     -
Muut vastuusitoumukset *)           24,7    25,8   -4


Leasingvastuut ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia, joihin ei liity
lunastusehtoja.
*) Sisältää 12,3 milj. euron vastuun ostaa pääsääntöisesti
atk-laitteistoa.


Johdannaissopimusten nimellisarvot
milj. euroa            31.3.2007 31.12.2006

Valuuttatermiinisopimukset       405,1   423,2
Koronvaihtosopimukset         102,0    2,0


Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka
eivät ole vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva
nimellisarvo ei välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä
joidenkin sopimusten riski voi olla tasapainotettu toisilla
sopimuksilla.


Johdannaisten käyvät arvot

Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot olivat:
milj. euroa                  31.3.2007 31.12.2006

Valuuttatermiinisopimukset              4,4    -0,9
Koronvaihtosopimukset                -0,2    -0,2

Johdannaissopimukset on tehty vain suojaustarkoituksessa.

  Suurimmat osakkeenomistajat 31.3.2007
                           Osakkeet   %
 1 Didner & Gerge Aktiefond             2 059 000  2,8%
 2 Roburs fonder                   1 503 810  2,0%
 3 Svenska Litteratursällskapet i Finland      1 314 000  1,8%
 4 Skandinaviska Enskilda Banken           1 125 000  1,5%
 5 Tapiola                      1 052 280  1,4%
 6 AMF Pensionsförsäkrings               860 000  1,2%
 7 The State Pension Funds               811 500  1,1%
 8 Länsförsäkringar                  753 843  1,0%
 9 Suomi Insurance                   724 300  1,0%
  Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
10 Ilmarinen                      666 340  0,9%
  Muut hallintarekisteröidyt            46 933 929 63,3%
  Muut                       16 292 460 22,0%
  Yhteensä                     74 096 462 100,0%

Perustuu Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten omistajarekistereihin.
31.3.2007 TietoEnator omisti 500 000 omaa osaketta.


TIETOENATOR OYJ
Lisätietoja:
Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, puh. +46 705 658 631, +46 705
65 86 31, ake.plyhm@tietoenator.com,
Timo Salmela, talousjohtaja, puh. 09 8626 2213, 0400 434 974,
timo.salmela@tietoenator.com,
Päivi Lindqvist, viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava
johtaja, puh. 09 8626 3276, 040 708 5351,
paivi.lindqvist@tietoenator.com tai
Paula Liimatta, sijoittajasuhdepäällikkö, TietoEnator, tel. +358 9
8626 3113, +358 40 580 3521, paula.liimatta@tietoenator.com.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään
Tukholmassa klo 10.00 paikallista aikaa, paikkana Hotelli Scandic
Anglais, kabinetti Birk, Humlegårdsgatan 23.

Tilaisuus on englanninkielinen. Paikalla ovat toimitusjohtajan
varamies Åke Plyhm, talousjohtaja Timo Salmela, viestintä- ja
sijoittajasuhdejohtaja Päivi Lindqvist sekä sijoittajasuhdepäällikkö
Paula Liimatta. Ilmoittautuminen Therese Edehornille,
therese.edehorn@tietoenator.com, puh. +46 8 6321411.

Tilaisuus lähetetään suorana Internetissä TietoEnatorin sivuilla
osoitteessa www.tietoenator.com/presentations ja tilaisuuden aikana
on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Video on katsottavissa myös
tallenteena kokouksen jälkeen.

Puhelinneuvottelu on Suomen aikaan klo 16.00. Neuvottelussa ovat
mukana Timo Salmela ja Päivi Lindqvist. Puhelinlinja on varattavissa
kymmenen minuuttia ennen neuvottelun alkua palvelunumerosta +44 20
7365 8426, tunnus 'TietoEnator'. Neuvottelua voi seurata myös
internetissä, osoitteessa www.tietoenator.com/presentations.
Nauhoituksen voi kuunnella 4.5.2007 asti puhelinnumerosta +44 20 7365
8427, koodi 9950 3933. Tallenne neuvottelusta on myös internetissä
TietoEnatorin sivuilla myöhemmin samana päivänä.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Tiedotteet löytyvät TietoEnatorin Internet-palvelusta
www.tietoenator.com.
TietoEnator on yksi tehokkaan tietoyhteiskunnan pääarkkitehdeistä ja
yksi Euroopan suurimmista tietotekniikan palveluyrityksistä.
TietoEnator konsultoi, kehittää ja hoitaa asiakkaidensa
liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut
perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan
osaamiseen. Yhtiöllä on noin 16 000 asiantuntijaa ja toimipaikat
lähes 30 maassa.
www.tietoenator.com

JAKELU
Helsingin Pörssi
Tukholman Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


TietoEnator Oyj
Y-tunnus 0101138-5

Kutojantie 10 PL 33
02631 ESPOO
puh. 09 862 6000
faksi 09 862 63091
kotipaikka: Espoo


Kronborgsgränd 1
SE-164 87 KISTA, SWEDEN
Puh. +46 8 632 1400
Faksi +46 8 632 1420

e-mail: info@tietoenator.com
www.tietoenator.com

Osavuosikatsaus 1/2007