2022-08-17 07:45:00 CEST

2022-08-17 07:45:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Elecster Oyj - Puolivuosikatsaus

Elecster -konsernin puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2022


ELECSTER OYJ                 PUOLIVUOSIKATSAUS 17.8.2022 KLO 8:45

 

ELECSTER -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2022

Elecster kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan 

YHTEENVETO (jatkuvat toiminnot)

Tammi-kesäkuu:

  • Liikevaihto 20,0 MEUR (1-6/2021: 15,2 MEUR)
  • Liikevoitto 1,1 MEUR (0,2 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,7 MEUR (-0,0 MEUR)
  • Tulos/osake 0,12 EUR (-0,02 EUR)
  • Omavaraisuusaste 55,8 % (50,2 %) 

Huhti-kesäkuu:

  • Liikevaihto 11,5 MEUR (4-6/2021: 7,9 MEUR)
  • Liikevoitto 0,7 MEUR (-0,3 MEUR)
  • Tulos ennen veroja 0,4 MEUR (-0,5 MEUR)
  • Tulos/osake 0,06 EUR (-0,11 EUR)

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n kesäkuun lopulla julkaistussa talouskatsauksessa mainitaan, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja uudet koronasulkutoimet Kiinassa hidastavat maailmantalouden kasvua lyhyellä aikavälillä. Hyödykkeiden hintojen,toimitusketjujen ja epävarmuuden välityksellä Ukrainan sodan seuraukset ulottuvat paljon kauemmaksi kuin Venäjään ja Ukrainaan kaupan ja talouden kautta tiiviisti kytkeytyviin maihin ja alueisiin. Sen lisäksi, että sota rasittaa kasvua, se myös voimistaa ennestään kohollaan olleita inflaatiopaineita. Tämä tuntuu erityisen voimakkaasti kehittyvissä markkinatalouksissa, joissa elintarvikkeiden ja energian kulutus muodostaa korostuneen suuren osan yksityisestä kulutuksesta. Lisäksi koronaviruspandemian kiihtyminen jälleen Aasiassa sekä siihen liittyvien rajoitustoimien kiristykset etenkin Kiinan taloudellisesti merkittävissä provinsseissa voimistavat globaaleihin toimitusketjuihin kohdistuvia paineita, jotka ehtivät jo alkuvuonna hellittää lyhyeksi aikaa. Venäjän hyökkäyssodan ja Kiinan pandemiatoimien vaikutukset korostuvat nykyisessä ympäristössä, jossa inflaatiopaineet ovat koholla ja keskuspankit ympäri maailmaa ovat alkaneet sopeuttaa rahapolitiikkaansa ja kiristää rahoitusoloja.

Ottaen huomioon lukuisat epäsuotuisat tekijät globaalissa talousympäristössä, voimme olla tyytyväisiä vuoden toisen neljänneksen ja ensimmäisen vuosipuoliskon kehitykseen varsin heikosti sujuneen vertailuvuoden viimeisen vuosineljänneksen jälkeen. Liikevaihto jatkoi kasvuaan myös toisella vuosineljänneksellä ja saatujen uusien tilausten määrä ennakoi, että myös vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sama kehitys jatkuu. Kehitys oli positiivista sekä meijerikoneiden että pakkausmateriaalien osalta.

Kannattavuuden osalta haasteita asettaa jatkuvasti kiihtyvä kustannusinflaatio. Myyntihintojen korottaminen samassa tahdissa nousevien kustannusten kanssa ei ole mahdollista. Erityisesti meijerikoneiden kohdalla asiakkaan päätösprosessi edellyttää tarjousten osalta pidempää voimassaoloa, mutta myöskään pakkausmateriaalien osalta hinnantarkistusten tekeminen vallitsevan kustannusten nousun tahtiin ei ole mahdollista. Olemme kuitenkin viiveellä onnistuneet korottamaan myyntihintojamme, ja odotamme että myös kannattavuuden kehitys vuoden jälkimmäisellä puoliskolla paranee sekä alkuvuoteen että vertailuvuoteen nähden.

Hyvin kehittyneen liikevaihdon ja tilauskannan lisäksi vuoden toisen neljänneksen positiivisimpina asioina voidaan pitää konetoimituksia uusille markkina-alueille. Aiempien kokemustemme valossa referenssitoimitusten merkitys konekaupoissa on varsin suuri ja sen vuoksi kaupat uusiin kohdemaihin ovat merkittäviä.

Tarjontakapeikkojen vaikutus myyntiimme on toistaiseksi ollut hyvin rajallista johtuen tietoisesta päätöksestämme kasvattaa varastotasojamme. Pahiten komponettipula on vaikuttanut Reisjärven pakkausmateriaalitehtaamme tuotantolinjan modernisointi-investointiin, joka on muutamia kuukausia aikataulustaan jäljessä.

Venäjän liiketoimintojen osalta seuraamme tilannetta ja arvioimme vaihtoehtoja. Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä arvioimme, että välitön vetäytyminen Venäjältä ei vallitsevassa tilanteessa ole tarkoituksenmukaista, koska alihinnoiteltujen omaisuuserien luovuttaminen välikäsien kautta mahdollisesti pakotteiden piiriin kuuluville tahoille ei ole asetettujen pakotteiden tavoitteiden mukaista, pikemmin päinvastoin. Päätettäessä toimintojen lopettamisesta tai jatkamisesta Elecsterin on myös huomioitava henkilöstönsä turvallisuus ja oikeusasema. Arviomme tilanteesta myös toisen vuosineljänneksen jälkeen on pysynyt samana.

Nykyisessä tilanteessa Venäjän ruplan valuuttakurssiin liittyvä ennustettavuus on heikko, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta toimintaympäristöön. Tammi-kesäkuussa EUR/RUB keskikurssi oli 85,1 ja kesäkuun lopun tasekurssi 57,0.

 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA (jatkuvat toiminnot)

Tammi-kesäkuu

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 20,0 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Liikevaihto nousi 32,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon suotuisasta kehityksestä johtuen myös liikevoitto nousi ollen 1,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,7 milj. euroa (-0,0 milj. euroa).

Huhti-kesäkuu

Konsernin toisen kvartaalin liikevaihto oli 11,5 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Kvartaalin liikevoitto oli 0,7 milj. euroa

(-0,3 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli 0,4 milj. euroa (-0,5 milj. euroa).

Konsernin taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 56,3 milj. euroa (49,5 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 55,8 % (50,2 %). Korollisen vieraan pääoman määrä oli 18,8 milj. euroa (19,5 milj.euroa).

 

SEGMENTTIEN TULOS

Teollisuustuote-segmentin liikevaihto tammi-kesäkuussa kasvoi 38,0 % vertailuajankohdasta ja oli 18,0 milj. euroa (13,0 milj. euroa). Liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (0,2 milj.euroa) eli 7,8 % (1,5 %)liikevaihdosta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana sekä kone- että pakkausmateriaalitoimitusten määrät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Pakkausmateriaalien osalta katemarginaalit ovat edelleen pitkän ajan keskiarvoja alhaisemmat raaka-aineiden epäsuotuisasta hintakehityksestä johtuen.

Kuluttajatuote-segmentin liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla ja oli 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa) tuloksen jäädessä tappiolliseksi. Tuloksen heikkeneminen johtui merkittävältä osin vaihto-omaisuuteen tehdystä kertaluontoisesta uudelleenarvostuksesta.

Alihankintapalveluja tarjoavan Muut toiminnot- segmentin liiketoiminta myytiin vuoden 2021 lopulla. Sen liikevaihto oli 1,2 milj. euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2021.

 

Liikevaihto liiketoimintasegmenteittäin

Liikevaihto (1000 €)1-6/20221-6/20211–12/2021
Teollisuustuotteet17.97813.02928.561
Kuluttajatuotteet2.0622.1524.030
Segmenttien välinen  -49
Lopetut toiminnot 1.2022.541
Konserni yhteensä20.04016.38335.083

 

Liikevoiton jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

 

Liikevoitto (1000 €)1-6/20221-6/20211-12/2021
Teollisuustuotteet1.412202485
Kuluttajatuotteet-290-9-222
Segmenttien välinen-35-14-10
Kohdistamaton  3.276
Lopetetut toiminnot -51-176
Konserni yhteensä1.0871283.353


Varallisuuden jakautuminen liiketoimintasegmenteittäin

 

Varallisuus (1000 €)1-6/20221-6/20211-12/2021
Teollisuustuotteet39.64532.83733.267
Kuluttajatuotteet4.8264.4784.561
Segmenttien välinen-84-66-19
Kohdistamaton11.8879.42711.094
Lopetetut toiminnot 2.827 
Konserni yhteensä56.27449.50348.903

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022. Yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset, mukaan lukien hallituksen valtuudet omien osakkeiden hankkimisesta sekä luovuttamisesta, on julkaistu 21.4.2022 päivätyssä pörssitiedotteessa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3 milj.euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 231(227), josta ulkomailla 103 (101). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 239(235).

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 30.6.2022 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 8,66 euroa ja alin 5,50 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 5,75 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 123 450 kpl (6,8 % A-osakkeiden määrästä).

Hallitus ei ole katsauskaudella käyttänyt valtuutustaan hankkia tai luovuttaa omia osakkeita. Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

Yhtiön saamasta liputusilmoituksesta on julkaistu pörssitiedote 3.6.2022.

 

NÄKYMÄT JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Historiallisestikin poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa globaalissa talousympäristössä liittyy näkymiin paljon epävarmuutta. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuvasi Maaseudun Tulevaisuudelle antamassaan haastattelussa näkymiä toteamalla, että ”horisontissa on pilviä erityisesti energian hintojen, etenkin kaasun hintojen nousun ja lisäksi koko maailman talouskehityksen takia. Tulevaisuuden odotukset ovat huolestuttavia ja meidän on valmistauduttava kohtaamaan kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen ongelmat ja luonnollisesti myös politiikan epävarmuus. Ja nyt en puhu vain Italian poliittisesta epävarmuudesta, vaan geopoliittisesta epävarmuudesta, joka koskee koko maailmaa.”

Ensimmäisen vuosipuoliskon lukujen ja tilauskannan kasvun perusteella näkymät toiselle vuosipuoliskolle ovat osaltamme hyvät ja uskomme, että elintarvikkeiden voimakas kallistuminen ympäri maailmaa osaltaan lisää kysyntää tarjoamillemme edullisille pakkausratkaisuille. Uskomme, että jälkimmäisen vuosipuoliskon osalta liikevaihdon kasvu tulee jatkumaan. Myös kannattavuus tulee paranemaan vertailuvuoteen nähden.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan jatkuvien liiketoimintojen osalta
kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen
verrattuna.

 

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

 

Tuhatta euroa4-6/20224-6/20211-6/20221-6/20211-12/2021
      
LIIKEVAIHTO11.4987.85520.04015.18232.542
      
Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos-2581994321.0301.430
Valmistus omaan käyttöön  -850105
Liiketoiminnan muut tuotot49318768396
Materiaalit ja palvelut-6.299-4.889-11.435-9.208-19.799
Henkilöstökulut-2.252-2.022-4.246-4.039-7.557
Poistot ja arvonalentumiset-447-335-777-639-1.321
Liiketoiminnan muut kulut-1.561-1.167-2.928-2.216-5.543
LIIKEVOITTO730-3281.087179254
      
Rahoitustuotot ja –kulut-319-142-367-200-463
TULOS ENNEN VEROJA411-470720-21-210
      
Tuloverot-19481-253-38-381
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, jatkuvat toiminnot218-389466-59-590
Tilikauden voitto/tappio, lopetetut toiminnot -51 -573.087
Tilikauden voitto/tappio yhteensä -440 -1162.497
      
TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille217-415466-882.588
Määräysvallattomille omistajille0-251-28-91
      
Tulos/osake, yhteensä0,06-0,110,12-0,020,69
Tulos/osake, jatkuvat0,06-0,110,12-0,02-0,16
Tulos/osake, lopetetut -0,00 -0,000,85

 

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

 

TILIKAUDEN TULOS218-440466-1162.497
      
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT:     
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot4.8962014.2669031.270
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ5.114-2394.7327873.767
      
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN     
Emoyhtiön osakkeenomistajille5.108-2154.7278153.857
Määräysvallattomille omistajille6-246-27-91
      

 

KONSERNITASE, IFRS

 

Tuhatta euroa30.6.202230.6.202131.12.2021
    
VASTAAVAA   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat oikeudet151181162
Aineelliset hyödykkeet12.57512.83711.028
Muut osakkeet ja osuudet8142081
Pitkäaikaiset saamiset9732.0571.376
Laskennalliset verosaamiset545451434
Pitkäaikaiset varat yhteensä14.32515.94513.081
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus23.23417.46718.280
Myyntisaamiset ja muut saamiset7.3577.1026.965
Tuloverosaaminen383431151
Rahavarat10.9758.55810.427
Lyhytaikaiset varat yhteensä41.94933.55835.822
    
VASTAAVAA56.27449.50348.903
    
    
VASTATTAVAA   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma3.1523.1523.152
Ylikurssirahasto4.2394.2394.239
Muut Rahastot10494100
Muuntoerot10288652
Kertyneet voittovarat23.10515.79618.469
Määräysvallattomat omistajat159959
Oma pääoma yhteensä30.62524.56426.621
    
VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka263405256
Pitkäaikainen vieras pääoma10.67312.97711.687
Lyhytaikainen vieras pääoma14.71311.55710.338
    
VASTATTAVAA56.27449.50348.903
    


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

Tuhatta euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Liiketoiminnan rahavirta   
    
Tilikauden voitto466-116-590
Oikaisut tilikauden tulokseen1.2151.054-860
Käyttöpääoman muutos-1.165

 
340-506
Maksetut korot ja muut rahoituserät-209-192-404
Saadut korot ja osingot313876
Maksetut verot-479-223-576
Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot  3.436
Liiketoiminnan rahavirta-141901576
    
Investointien rahavirta   
    
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-230-276-1.114
Käyttöomaisuuden myynti21517
Tytäryhtiön myynti  4.284
Pitkäaikaisten saamisten muutos4310
Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot  -60
Investointien rahavirta yhteensä-224-2573.136
    
Rahoituksen rahavirta   
    
Pitkäaikaisten lainojen muutos-1.3761.634192
Lyhytaikaisten lainojen muutos2.491-5361
Maksetut osingot-1.201-1.048-1.048
Rahoituksen rahavirta, lopetetut toiminnot  -102
Rahoituksen rahavirta-86533-897
    
Rahavarojen muutos-4511.1762.814
    
Rahavarat kauden alussa10.4277.3397.339
Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus99943275
Rahavarat kauden lopussa10.975

 
8.55810.427

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Vähemmistöosuus

h. Yhteensä

 

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20223.1524.23910065218.46926.612926.621
Osingonjako    -1.087-1.087 -1.087
Laaja tulos  5-6425.3644.72764.732
Muut muutokset    359359 359
OMA PÄÄOMA

30.6.2022
3.1524.2391041023.10530.6101530.625

 

 

Tuhatta euroaa.b.c.d.e.f.g.h.
         
OMA PÄÄOMA 1.1.20213.1524.23990-20916.74924.0211.02325.044
Osingonjako    -1.049-1.049 -1.049
Laaja tulos  4497313815-27787
Muut muutokset    -217-217 -217
OMA PÄÄOMA

30.6.2021
3.1524.2399428815.79623.56999524.564

 

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

 

Tuhatta euroa30.6.202230.6.202131.12.2021
Omasta puolesta annetut vakuudet   
Kiinteistökiinnitykset2.5583.8682.558
Yrityskiinnitykset11.30111.30111.301

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa1-6/20221-6/20211-12/2021
    
Liikevaihto20.04015.18232.542
Liikevaihdon kasvu, %32,0-24,6-11,2
Liikevoitto1.087179254
% liikevaihdosta5,41,20,8
Tulos ennen veroja720-21-210
% liikevaihdosta3,6-0,1-0,6
Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille)466-59-591
% liikevaihdosta2,3-0,4-1,8
    
Oman pääoman tuotto, %3,3-0,9-2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %4,71,11,6
Korollinen vieras pääoma18.84119.45017.667
Rahavarat10.9758.55810.427
Nettovelkaantumisaste, %25,744,327,2
Omavaraisuusaste, %55,850,255,0
Taseen loppusumma56.27449.50348.903
    
Bruttoinvestoinnit2132561.117
Tilauskanta10.4256.7436.874
    
Tulos/osake, euroa0,12-0,02-0,16
Oma Pääoma/osake, euroa8,176,557,10
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä3.748.1163.748.1163.748.116
    
Konsernin vastuusitoumukset13.85915.16913.859


LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

Tuhatta euroaQ2/22Q1/22Q4/21Q3/21Q2/21Q1/21
Liikevaihto11.4988.5428.9799.7218.4457.938
Liikevoitto7303572.0971.128-376504
Liikevoitto, % 6,34,223,311,6-4,46,3
Kauden tulos2172491.912764-415327
Tulos/osake, euroa0,060,070,510,20-0,110,09

 

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Katsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2021 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2021 sivulta 40.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Kaikki taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa esitetystä loppusummasta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin osavuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.9.2022 julkaistaan 3.11.2022.

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

 

ELECSTER OYJ

Hallitus

 

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi