2024-04-18 15:00:00 CEST

2024-04-18 15:00:05 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Kamux Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


Kamux Oyj, pörssitiedote, 18.4.2024 klo 16.00

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.4.2024. Yhtiökokous
vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2023, myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle ja hyväksyi neuvoa-antavasti toimielinten
palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,17 euroa
osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän, 0,07 euroa, täsmäytyspäivä
on 22.4.2024 ja osinko maksetaan 29.4.2024. Osingon toisen erän, 0,10 euroa,
täsmäytyspäivä on 24.10.2024 ja osinko maksetaan 31.10.2024. Hallitus
valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi
osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän
säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Juha Kalliokoski, Terho
Kalliokoski, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini ja uusina
jäseninä Maren Kroll ja Kati Riikonen. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Terho Kalliokosken
hallituksen puheenjohtajaksi ja uudelleen Harri Sivulan hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn
kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti
myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa ja
hallituksen jäsenille kullekin 32 000 euroa, ja että tarkastusvaliokunnan sekä
henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi
vuosipalkkiona 7 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona 3 500 euroa. Lisäksi hallituksen
jäsenelle maksetaan 500 euron palkkio kultakin sellaiselta hallituksen tai
valiokunnan kokoukselta, johon jäsen matkustaa oman asuinmaansa ulkopuolelle.

Päätöksen mukaisesti 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina
Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita sen jälkeen, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2024 on
julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta
aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen
liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Palkkiot valiokuntien
jäsenyydestä maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia,
uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri
vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille.
Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen
mukaisesti uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.
PricewaterhouseCoopers Oy toimii myös tilikaudella 2024 yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajana. PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksetaan
palkkio hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. Tilintarkastajalle
maksetaan myös korvaus kestävyysraportoinnin varmennuspalveluista hallituksen
hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestystä
muutetaan lisäämällä velvollisuus valita kestävyysraportoinnin varmentaja (9 §)
ja lisäämällä velvollisuus käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa
kestävyysraportoinnin varmentajaan liittyvät asiat (11 §) sekä mahdollistamalla
yhtiökokouksen pitämisen Helsingin ja Hämeenlinnan lisäksi myös Vantaalla,
Espoossa ja Kauniaisissa (12 §).

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa
erässä, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden
tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen
nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita
joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai
muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Valtuutus kumoaa
aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 hallitukselle antaman
osakeantia koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla,
mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää
myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön
osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen
kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken
markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään,
miten osakkeita hankitaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta
hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan
käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja
pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja
sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä olisi 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023
antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 2.5.2024 alkaen Kamux Oyj:n
sijoittajasivuilla osoitteessa
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtioekokous/yhtioekokous-2024/

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi oikeustieteen maisteri Johanna Hölli
-Koskipirtti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä
järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Harri Sivula
(puheenjohtaja), Jaana Viertola-Truini ja Juha Kalliokoski ja henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Maren Kroll (puheenjohtaja), Juha Kalliokoski
ja Antti Mäkelä. Hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin mukaan sen
jäsenistä Juha Kalliokoski on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Muut jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamux Oyj


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Katariina Hietaranta, puh. 050 557 6765

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyihin autoihin sekä niihin liittyviin
palveluihin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen
kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen
palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien
lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux
aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on perustamisensa jälkeen
myynyt jo yli 500 000 käytettyä autoa, joista 68 257 autoa vuonna 2023. Kamuxin
liikevaihto oli 1 002 miljoonaa euroa vuonna 2023 ja yhtiön palveluksessa oli
kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 885 henkilöä. Kamux
Suomelle on myönnetty Avainlippu-tunnus osoituksena Suomessa tuotetusta ja
Suomessa työllistävästä palvelusta. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com