2024-04-18 16:30:00 CEST

2024-04-18 16:30:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


HONKARAKENNE OYJ         Pörssitiedote 18.4.2024 klo 17:30

HONKARAKENNE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 18.4.2024 Honkarakenteen Tuusulan toimipisteessä osoitteessa Lahdentie 870, Tuusula. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, hyväksyi palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2023.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. Lisäksi päätettiin, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varojenjakona pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääoman maksun täsmäytyspäivänä 22.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautuksen maksupäivä on 29.4.2024.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Yhtiön hallitukseen valittiin viisi jäsentä: Arto Halonen, Timo Kohtamäki, Maria Ristola, Kari Saarelainen ja Antti Tiitola.

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 2 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokunnan jäsenille 500 euroa valiokunnan kokoukselta. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

Tilintarkastaja

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT. Tilintarkastuspalkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia B-osakkeita enintään 400.000 kappaletta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus käsittää myös osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen ja ohjeiden mukaan tai osakkeenomistajille tehtävän ostotarjouksen kautta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinnan tulee perustua osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia B-osakkeita. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:
- Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja B-osakkeita enintään yhteensä 1.500.000 kappaletta sisältäen myös ne osakkeet, jotka voidaan antaa erityisten oikeuksien nojalla.
- Osakeanti voidaan tehdä myös yhtiölle itselleen lain säätämissä rajoissa.
- Valtuutus oikeuttaa poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita (suunnattu osakeanti) laissa määrätyin edellytyksin.
- Valtuutusta voidaan käyttää yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
- Valtuutus käsittää oikeuden päättää siitä, miten merkintähinta merkitään yhtiön taseeseen. Merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Honkarakenne Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.honka.fi viimeistään 2.5.2024.

HONKARAKENNE OYJ

Marko Saarelainen
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Marko Saarelainen, puh. +358 40 542 0254, marko.saarelainen@honka.com tai
CFO Maarit Jylhä, puh. +358 40 594 4099, maarit.jylha@honka.com

JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.honka.fi

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2023 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 46,3 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 31 %. www.honka.fi