2022-05-18 21:30:00 CEST

2022-05-18 21:30:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 18.05.2022


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
18.05.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 18.05.2022 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XSTO     101   9,34                950 768,11
       844
XHEL     99 467 9,35                930 255,17
CEUX     255   9,34                2 390 759,71
       926
AQEU     17 481 9,35                163 368,02
TQEX     33 806 9,34                315 638,64
XCSE     22 701 9,36                212 418,18
Summa     531   9,34                4 963 207,81
       225

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,4976 och DKK till EUR 7,4417
** Avrundat till två decimaler

Den 14mars 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till
ett värde av högst 1002mn euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas
ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom
offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 14 128 474 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com