2021-04-09 08:57:00 CEST

2021-04-09 08:57:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Vilkyskiu Pienine - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2021-04-30 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai


AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2021 m. balandžio 30 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės konsoliduoto 2020 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2020 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2020 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2020 metus rinkinius.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2020 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti 2020 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2019 metų pabaigoje 17,511
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus -
3) Pervedimai iš rezervo savoms akcijoms įsigyti -
4) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo iš rezervų 17,511
5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1,371
6) Pervedimai iš rezervų 72
7) Paskirstytinasis rezultatas – pelnas- finansinių metų pabaigoje 18,954
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai):  
  •  pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus
-
  • pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
955
  • pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
-
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 17,999

Vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.08 Eur.

5 darbotvarkės klausimas - AB Vilkyškių pieninė papildytos Atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti papildytą AB Vilkyškių pieninė Atlygio politiką.

6 darbotvarkės klausimas - Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti Bendrovės 2020 m. atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis.

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė
Vilija Milaševičiutė
tel. 8-441-55102

Priedai