2023-09-22 08:00:00 CEST

2023-09-22 07:59:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Telia Lietuva, AB - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2023 m. spalio 24 d. šaukiamas neeilinis visuotinis Telia Lietuva, AB akcininkų susirinkimas


2023 m. spalio 24 d. 13.00 val. Vilniuje, Saltoniškių g. 7A, „Telia Lietuva“ buveinėje, šaukiamas neeilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, registruota šiuo adresu: Saltoniškių g. 7A), akcininkų susirinkimas. Registracija vyks nuo 12.00 val. iki 12.30 val.

Susirinkimas šaukiamas Bendrovės valdybos iniciatyva, vadovaujantis 2023 m. rugsėjo 21 d. Bendrovės valdybos sprendimu.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2023 m. spalio 17 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena – 2023 m. lapkričio 9 d.

Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl Lietuvos banko išduotos elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos atsisakymo ir grąžinimo.
2. Dėl sprendimo vykdymo.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2023 m. spalio 17 d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrąjį balsavimo biuletenį darbo dienomis taip pat galima gauti asmeniškai atvykus į Telia Lietuva, AB buveinę, adresu: Saltoniškių g. 7A, Vilnius. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, registruotu paštu arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu).

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@telia.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas.

Turtines teises turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2023 m. lapkričio 9 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@telia.lt, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu). Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į Telia Lietuva, AB, adresu Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@telia.lt, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu). Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodydami akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 161 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į Telia Lietuva, AB, adresu: Saltoniškių g. 7A, Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras Telia Lietuva, AB akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 582 613 138 akcijas. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000123911.

Informacija teikiama tel. (8 5) 236 7878 ir Bendrovės tinklalapyje www.telia.lt.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt