2021-12-03 21:30:00 CET

2021-12-03 21:30:30 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.12.2021


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier
03.12.2021 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.12.2021 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XSTO     381   10,47               3 996 475,61
       648
XHEL     322   10,50               3 385 187,83
       362
CEUX     324   10,49               3 404 156,82
       427
AQEU     55 443 10,47               580 251,08
TQEX     7 098  10,46               74 246,04
XCSE     152   10,50               1 604 752,31
       836
Summa     1 243  10,49               13 045 069,69
       814

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,3374 och DKK till EUR 7,4361
** Avrundat till två decimaler

Den 20oktober 2021 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 2,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma den 24 mars 2021. Återköpet av egna aktier genom
offentlig handel utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 38 362 228 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 7112244 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,

Morgan Stanley Europe SE

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com