2022-05-20 07:30:00 CEST

2022-05-20 07:30:12 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Lehto Group Oyj - Sisäpiiritieto

Lehto Group Oyj: Lehto ja pankit ovat sopineet rahoituksesta osana noin 50 miljoonan euron rahoituskokonaisuutta


Lehto Group Oyj
Sisäpiiritieto
20.5.2022 klo 8.30

Lehto Group Oyj (”Lehto”) tiedotti 28.4.2022 valmistelevansa
rahoituskokonaisuutta päivitetyn strategiansa toteuttamiseksi. Lehto on
allekirjoittanut sitovan esisopimuksen (”Esisopimus”) OP Yrityspankki Oyj:n
(”OP”) ja Nordea Bank Oyj:n (”Nordea”) kanssa uuden rahoituksen järjestämisestä.
Esisopimuksessa on sovittu pankkirahoituksen määristä, pääehdoista ja
periaatteista sekä vaihtovelkakirjalainan toteuttamisen keskeisistä ehdoista.

Esisopimus on osa valmisteltavaa noin 50 miljoonan euron rahoitusratkaisua,
jonka keskeiset elementit ovat:

 · Putkiremontit-liiketoiminnan myynti (noin +29 miljoonaa euroa)
 · RCF-luottolimiitti pankeilta (noin +13 miljoonaa euroa)
 · RS-rahoitus pankeilta meneillään oleviin ja alkaviin
asuntorakennushankkeisiin (noin +26 miljoonaa euroa)
 · Vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlasku (noin +15 miljoonaa euroa)
 · Uusi rahoitus korvaa nykyisen RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainat, jotka
maksetaan takaisin (noin -32 miljoonaa euroa)

Esisopimuksen mukaisesti OP ja Nordea ovat sitoutuneet myöntämään uuden 13
miljoonan euron RCF-luottolimiitin, joka on voimassa 31.3.2024 saakka. Lisäksi
pankit sitoutuvat rahoittamaan niin sanottuja RS-asuntokohteita noin 26
miljoonalla eurolla vuosien 2022–2023 aikana.  Esisopimuksen pohjalta laadittava
uusi rahoitussopimus ("Uusi rahoitussopimus") tulee korvaamaan Lehdon nykyisen
syndikoidun luottolimiitin (Revolving Credit Facility, RCF), josta on käytössä
25,1 miljoonaa euroa.

Uuden rahoitussopimuksen voimaantulo edellyttää putkiremontit-liiketoiminnan
myynnin toteutumista, vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun toteutumista ja
aiemman RCF-luottolimiitin ja bilateraalilainojen takaisinmaksua 30.6.2022
mennessä. Sopimukseen sisältyy myös vakuuksia sekä kassavarojen minimimäärään ja
käyttökatteeseen liittyviä kovenantteja, osingonjakokielto sopimuksen
voimassaoloaikana sekä yhtiön toimintaan, hallituksen kokoonpanoon ja
puheenjohtajaan liittyviä ehtoja.

Rahoituskokonaisuuden arvioidaan parantavan Lehdon kassavirtaa noin 50
miljoonalla eurolla, mistä valtaosan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 aikana.
Putkiremontit-liiketoiminnan myyntiä lukuun ottamatta rahoituskokonaisuudella ei
ole välitöntä tulosvaikutusta. Aiemmin 28.4.2022 julkistetun pörssitiedotteen
mukaisesti putkiremontit-liiketoiminnan myynnillä arvioidaan olevan seuraavat
vaikutukset Lehdon keskeisiin vuoden 2022 taloudellisiin tunnuslukuihin:

 · Arvio myyntivoitosta aiheutuvista kertaluonteisista vaikutuksista:
  · Tilikauden tulos paranee noin 30 miljoonaa euroa
  · Oma pääoma paranee noin 30 miljoonaa euroa
  · Vuoden 2022 nettokassavirta paranee noin 29 miljoonaa euroa
  · Omavaraisuusaste paranee noin 6–7 %-yksikköä

 · Putkiremontit-liiketoiminnan myynnin arvioitu vaikutus vuoden 2022
liikevaihtoon ja -tulokseen
  · Liikevaihto jatkuvista liiketoiminnoista laskee noin -36 miljoonaa euroa
  · Liiketulos jatkuvista liiketoiminnoista heikkenee noin -5 miljoonaa euroa

Rahoitusratkaisun lisäksi yhtiössä on aiemmin julkistetulla tavalla toteutettu
henkilöstövähennyksiä, ja yhtiö on ulkoistanut ja ulkoistamassa tonttejaan
kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi.

Lisätietoja:

Juuso Hietanen

Toimitusjohtaja

Puh. 050 343 4023
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074