2022-12-05 21:30:00 CET

2022-12-05 21:30:13 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 05.12.2022


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
05.12.2022 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 05.12.2022 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XHEL     260   10,10               2 626 052,00
       000
CEUX     240   10,08               2 420 336,96
       000
TQEX     36 000 10,08               362 819,55
XSTO     240   10,07               2 416 602,28
       000
XCSE     28 000 10,10               282 816,90
Summa     804   10,09               8 108 627,70
       000

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 10,9185 och DKK till EUR 7,4371
** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till
ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas
ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig
handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014
av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 832 125 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +35810 416 8023 eller press@nordea.com