2022-05-18 18:00:00 CEST

2022-05-18 18:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Lifeline SPAC I Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Lifeline SPAC I Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset


Lifeline SPAC I Oyj:n 18.5.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 13.8.–31.12.2021. Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavissa äänestyksissä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan sekä palkitsemisraportin.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 13.8.–31.12.2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja                                                                             

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin yhteensä viisi jäsentä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön sponsoreilla on oikeus valita kaksi hallituksen jäsentä ja yhtiökokous valitsee muut kolme hallituksen jäsentä. Yhtiö on 11.4.2022 saanut sponsoreilta kirjallisen ilmoituksen, jonka mukaan Timo Ahopelto ja Petteri Koponen toimivat sponsoreiden edustajina yhtiön hallituksessa. Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Alain-Gabriel Courtines’n, Caterina Faken ja Irena Goldenbergin.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 15 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 10 000 euroa vuodessa.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jussi Paski. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Timo Ahopellon ja varapuheenjohtajaksi Alain-Gabriel Courtines’n.

Lisätietoja antaa:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com
040 736 0676

Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.