2022-01-24 16:00:00 CET

2022-01-24 16:00:08 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Wärtsilä - Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022


Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 24.1.2022 klo 17.00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Wärtsilän varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2022

Wärtsilän osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
3.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään
myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kahdeksan.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Karen Bomba, Karin Falk, Johan Forssell, Tom
Johnstone, Risto Murto ja Mats Rahmström valitaan uudelleen hallituksen
jäseniksi. Maarit Aarni-Sirviö on ilmoittanut, ettei hän ole valittavissa
uudelleen hallituksen jäseneksi. Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa, että
Morten H. Engelstoft valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Morten H.
Engelstoftin lyhyt esittely on nähtävillä Wärtsilän internetsivuilla osoitteessa
www.wartsila.com/fi/sijoittajat.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan yhtiöstä
riippumattomia. Tom Johnstonea ja Johan Forssellia lukuun ottamatta kaikkien
ehdotettujen hallituksen jäsenten arvioidaan olevan myös riippumattomia yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. Tom Johnstonen arvioidaan olevan riippuvainen
merkittävistä osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n hallituksen
jäsenyydestä. Johan Forssellin arvioidaan olevan riippuvainen merkittävistä
osakkeenomistajista johtuen Investor AB:n toimitusjohtajuudesta.

Kaikilta ehdotetuilta hallituksen jäseniltä on saatu suostumus tehtävään.
Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
vuosipalkkiot, valiokuntatyöstä maksettavat kiinteät palkkiot ja kokouspalkkiot
ovat seuraavat:

  · Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 200 000 euroa (2021:
140 000), varapuheenjohtajalle 105 000 euroa (105 000) ja muille hallituksen
jäsenille kullekin 80 000 euroa (70 000). Lisäksi jokaiselle jäsenelle maksetaan
750 euroa (750) kustakin hallituksen kokouksesta, joissa nämä ovat olleet läsnä.
Kokouksen puheenjohtajalle kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.
  · Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 25 000 euron (20 000) ja
kullekin jäsenelle 10 000 euron (10 000) kiinteä palkkio toimikaudelta.
  · Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron (10 000) ja
kullekin jäsenelle 5 000 euron (5 000) kiinteä palkkio toimikaudelta.

Hallituksen vuosipalkkiosta noin 40% ehdotetaan maksettavaksi Wärtsilän
osakkeina ja loppuosa rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin
liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Rahana maksettavasta osasta pidätetään
vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä. Kokouspalkkiot ja kiinteä
palkkio valiokuntatyöstä maksetaan rahana. Mahdolliset matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Wärtsilän varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta
koostuu viidestä jäsenestä, joista neljä edustaa neljää suurinta
osakkeenomistajaa. Viides jäsen on Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja. Neljä
suurinta osakkeenomistajaa määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän
osakasluettelon perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivän tilanteen
mukaisesti.

Vuonna 2021 osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin seuraavat jäsenet:
Petra Hedengran Invaw Invest AB:n nimeämänä (puheenjohtaja), Reima Rytsölä
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä, Hanna Hiidenpalo Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimeämänä, Mikko Mursula Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen nimeämänä sekä Wärtsilän hallituksen puheenjohtaja
Tom Johnstone. Tom Johnstone ei ollut päättämässä nimitystoimikunnan
ehdotuksista, jotka koskevat hallitukselle maksettavia palkkioita.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Puh. 010 709 5609
kari.hietanen@wartsila.com

Sijoittajatiedustelut:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja
elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme
kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme
huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. 200
toimipisteessä yli 70 maassa 17 500 omistautunutta ja ammattitaitoista
työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta
ympäri maailmaa. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa.
Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com