2021-04-09 18:45:00 CEST

2021-04-09 18:45:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stockmann - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Aktierna som emitterats i Stockmann Oyj Abp:s riktade vederlagsfria emission, sammanslagningen av aktieslagen och en minskning av aktiekapitalet har registrerats hos handelsregistret


STOCKMANN Oyj Abp, Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
9.4.2021 kl. 19.45 EET

Med anledning av sammanslagningen av Stockmann Oyj Abp:s (”Bolaget”) aktieslag A
och B har handelsregistret 9.4.2021 registrerat sammanlagt 3 053 086 nya aktier
som emitterats i en riktad vederlagsfria emission till ägarna av A-aktierna, i
enlighet med beslutet som fattades av ordinarie bolagsstämman 7.4.2021.
Samtidigt har sammanslagningen av Bolagets aktieslag och därtill hänförliga
ändringar i bolagsordningen registrerats hos handelsregistret. Den nya
bolagsordningen är bifogad till detta börsmeddelande.

De nya aktierna medför aktieägarrättigheter från och med deras registrering.
Efter registreringen av de nya aktierna och sammanslagningen av aktieslagen har
Bolaget sammanlagt 75 101 769 aktier. Det totala röstetalet som Bolagets aktier
medför efter registreringen är 75 101 769 röster.

Handel med de nya aktierna förväntas inledas tillsammans med de nuvarande
aktierna under ISIN-koden FI0009000251 och den nya handelssymbolen STOCKA
uppskattningsvis 12.4.2021.

Utöver emissionen av aktierna och sammanslagningen av aktieslagen har
handelsregistret 9.4.2021 enligt den ordinarie bolagsstämmans beslut 7.4.2021
registrerat en minskning av aktiekapitalet med 66 540 827,74 euro för att täcka
uppkomna förluster. Efter minskningen av aktiekapitalet uppgår Bolagets
aktiekapital till 77 556 538,26 euro. Bolaget har därtill ansökt om kallelse på
borgenärer för att ytterligare minska aktiekapitalet med 67 556 538,26 euro för
att överföra dessa medel till fonden för inbetalt fritt eget kapital. Den
sistnämnda minskningen av aktiekapitalet för att överföra medel till fonden för
inbetalt fritt eget kapital är villkorat av ett borgenärsskyddsförfarande i
enlighet med aktiebolagslagen och den kommer att registreras efter
kallelseförfarandet, ifall Bolagets borgenärer inte motsätter sig minskningen.

Närmare information:
Jukka Naulapää, direktör för juridiska ärenden, tel. (09) 121 3850

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia