2023-01-30 07:30:00 CET

2023-01-30 07:30:06 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stora Enso Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2023


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2023-01-30 kl. 8.30 EET

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Enso's bolagsstämma,
föreslår för årsstämman som hålls den 16 mars 2023 att antalet styrelseledamöter
i bolaget ska vara nio (9).
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Håkan
Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne,
Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återväljs för en mandatperiod
som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Astrid Hermann väljs till
ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Kari Jordan väljs till ordförande och
Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.
Hock Goh har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

”Hock Goh sedan år 2012 varit en värdefull medlem av Stora Ensos styrelse. Jag
vill varmt tacka Hock för hans värdefulla arbete för Stora Enso. Vi är också
säkra på att den föreslagna nya styrelseledamoten, Astrid Hermann, kommer att
tillföra styrelsen stark financiell och operativ kompetens och erfarenhet som
kommer att vara mycket viktig i nästa fas av utvecklingen som ett ledande
företag inom förnybara material”, säger Stora Ensos styrelseordförande och
medlem av aktieägarnas nomineringsråd, Antti Mäkinen.

Astrid Hermann, född 1973, amerikansk och tysk medborgare, kandidatexamen i
företagsekonomi och MBA, är en erfaren ledare inom det finansiella området med
omfattande internationell erfarenhet inom branchen för fast-moving consumer
goods. Hon är för tillgället ekonomichef för koncernen Beiersdorf AG, ett tyskt
globalt bolag verkande inom industrin av produkter för hud och personlig vård.
Innan sin nuvarande position har Hermann fungerat inom olika poster med ansvar
för finansiella roller på Colgate-Palmolive, den senaste som VP of Finance,
North America (2004-2020) och på The Clorox Company (1997-2004). Hon är
oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Hermann äger för tillfället
inga aktier i Stora Enso.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar
aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin
helhet på årsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att
aktieägarnas nomineringsråd i Stora Enso, i linje med god nordisk styrmodell, är
skild från styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till
att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas
kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget
samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska
koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för
styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelsens ledamöter höjs med cirka
2,5-3 % och utbetalas enligt följande:
Styrelsen

Ordförande    EUR 209 000 (2022: 203 000)
Vice ordförande EUR 118 000 (2022: 115 000)
Ledamöter    EUR 81 000 (2022: 79 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode
erläggs så att 40 % betalas genom att för styrelseledamöternas räkning förvärva
Stora Ensos R-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel
och att resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas
inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets
delårsrapport för perioden 1 januari 2023-31 mars 2023 eller snarast möjligt i
enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och
eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.
Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till
ledamöterna av finans- och revisionskommittén, People and Culture Committee och
kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 2,7-3,2 % och utbetalas
enligt följande:
Finans- och revisionskommittén

Ordförande EUR 22 600 (2022: 22 000)
Ledamöter  EUR 15 900 (2022: 15 400)

People and Culture Committee

Ordförande EUR 11 300 (2022: 11 000)
Ledamöter  EUR 6 800 (2022: 6 600)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande EUR 11 300 (2022: 11 000)
Ledamöter  EUR 6 800 (2022: 6 600)

Aktieägarnas nomineringsråd bestod år 2022 av fyra ledamöter: Antti Mäkinen
(styrelsens ordförande), Håkan Buskhe (styrelsens vice ordförande) och två
ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Reima Rytsölä (Solidium Oy) och
Marcus Wallenberg (FAM AB). Fram till 3 november 2022 prepresenterades Solidium
av Harri Sailas. Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd.
Den främsta uppgiften för aktieägarnas nomineringsråd har varit att förbereda
förslag för årsstämman 2023 angående styrelseledamöter och deras ersättningar.
Aktieägarnas nomineringsråd har under arbetsperioden 2022-2023 sammanträtt fem
(5) gånger och samtliga medlemmar har deltagit vid varje möte.
För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46722 410349

För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel.+46 70 210 7691
Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial och träprodukter och med detta en del av bioekonomin.
Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade
om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av
träd i morgon. Företaget har cirka 22 000 medarbetare. År 2021 uppgick
omsättningen till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq
Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas
Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Anna-Lena Åström
SVP Investor Relations
tel. +46 70 210 769101302692.pdf