2007-12-03 07:00:00 CET

2007-12-03 07:00:00 CET


REGULATED INFORMATION

Stockmann - Börsmeddelande

STOCKMANN ERHÖLL 96,4 PROCENT AV AKTIERNA I LINDEX OCH FULLFÖLJER SITT UPPKÖPSERBJUDANDE


STOCKMANN ERHÖLL 96,4 PROCENT AV AKTIERNA I LINDEX OCH FULLFÖLJER SITT
UPPKÖPSERBJUDANDE. EFTER FÖRVÄRVET KOMMER STOCKMANN-KONCERNEN ATT BEDRIVA
VERKSAMHET I ÅTTA LÄNDER. KALENDERÅRETS PROFORMAFÖRSÄLJNING KOMMER ATT
UPPGÅ TILL CIRKA 2,3 MILJARDER EURO OCH ANTALET ANSTÄLLDA TILL KNAPPT
16 000.

Eftersom villkoren för fullföljande av Stockmann Oyj Abp:s offentliga
uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i AB Lindex (publ)
har uppfyllts, har Stockmann beslutat fullfölja erbjudandet. Stockmann
kommer även att förlänga anmälningsperioden för erbjudandet.

Stockmann Oyj Abp ("Stockmann") offentliggjorde den 1 oktober 2007 ett
offentligt uppköpserbjudande ("Erbjudandet") avseende samtliga utestående
aktier i AB Lindex (publ) ("Lindex"). Anmälningsperioden för Erbjudandet
löpte ut den 30 november 2007.

Vid utgången av anmälningsperioden hade aktieägare till sammanlagt
66 299 446 aktier i Lindex, vilket motsvarar cirka 96,43 procent av
aktiekapitalet och av det totala röstetalet i Lindex, accepterat
Erbjudandet.

Eftersom Erbjudandet har accepterats av aktieägare till mer än 90 procent
av det totala antalet aktier i Lindex, har samtliga villkor för
fullföljande av Erbjudandet uppfyllts och Stockmann har beslutat fullfölja
Erbjudandet i enlighet med dess villkor. Redovisning av likvid för de
aktier som lämnats in i Erbjudandet kommer att ske den 5 december 2007,
vid vilket datum Lindex försäljning och resultat kommer att konsolideras
med Stockmannkoncernens redovisning i proportion till Stockmann:s
aktieägande. Utöver de aktier som Stockmann lämnats in i Erbjudandet, äger
inte Stockmann några aktier i Lindex.

Så snart som det är praktiskt genomförbart efter att likvid har redovisats
avser Stockmann att i enlighet med den svenska aktiebolagslagen inleda ett
tvångsinlösenförfarande för förvärv av samtliga resterande aktier i
Lindex. I samband därmed avser Stockmann att verka för en avnotering av
Lindex-aktien.

Stockmann har beslutat förlänga anmälningsperioden för Erbjudandet till
den 14 december 2007 kl. 12.00 (CET) för att ge resterande aktieägare i
Lindex som önskar acceptera Erbjudandet möjlighet att göra det. Villkoren
för Erbjudandet förblir för övrigt i kraft oförändrade så som de tidigare
offentliggjorts. Redovisning av likvid för de giltiga accepter som
mottagits under den förlängda anmälningsperioden beräknas kunna ske senast
den 19 december 2007. Stockmann kan också komma att förvärva fler aktier i
Lindex på marknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta
Hannu Penttilä, verkställande direktör, tel. +358 9 121 5801
Heikki Väänänen, vice verkställande direktör med ansvar för
varuhusgruppen, tel. +358 9 121 5230, eller
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 9 121 3351

Helsingfors den 3 december 2007


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
verkställande direktör


DISTRIBUTION
OMX Nordiska Börs Helsingfors
Centrala massmedia


Detta meddelande är inte och får inte, direkt eller indirekt, distribueras
eller offentliggöras i Australien, Kanada, Japan eller Sydafrika.
Erbjudandet riktar sig inte till personer i dessa jurisdiktioner eller
annars till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att
ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att
några andra åtgärder företas utöver vad som erfordras enligt svensk rätt.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva eller en
inbjudan att avyttra några finansiella instrument. Investerare uppmanas
att läsa erbjudandehandlingen hänförlig till Erbjudandet eftersom den
innehåller viktig information om Erbjudandet.

Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande avser finansiella
instrument utgivna av Lindex och svensk lag är tillämplig på Erbjudandet.
Det är viktigt att amerikanska aktieägare förstår att Erbjudandet är
underkastat svenska lagar och regler för informationsgivning och
offentliga uppköpserbjudanden, vilka kan skilja sig från de regler som
tillämpas i Förenta Staterna. Stockmann kommer att agera i enlighet med
Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act från 1934, med tillägg
("Exchange Act"), i den utsträckning denna är tillämplig. Stockmann avser
dock att behandla Erbjudandet som ett Erbjudande på vilket det så kallade
Tier II-undantaget som omnämns i Rule 14d-1 (d) i Exchange Act är
tillämpligt.