2023-06-07 17:10:00 CEST

2023-06-07 17:10:11 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nokian Renkaat Oyj laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron vastuullisuustavoitteisiin sidotun joukkovelkakirjalainan


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 7.6.2023 klo 18.10

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI MISSÄÄN VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI
LAINVASTAISTA.

Nokian Renkaat Oyj (”Yhtiö”) laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron
euromääräisen vakuudettoman senioriehtoisen vastuullisuustavoitteisiin sidotun
joukkovelkakirjalainan (”Velkakirjat”), jonka ISIN-koodi on FI4000556444.
Velkakirjojen vuotuinen kiinteä korko on 5,125 prosenttia ja Velkakirjat
erääntyvät 14.6.2028. Yhtiö käyttää Velkakirjojen liikkeeseenlaskusta saatavat
nettovarat konsernin yleisiin tarpeisiin.

Vastuullisuustavoitteisiin sidotut Velkakirjat muodostavat ensimmäisen
liikkeeseenlaskun vastikään perustetun vastuullisuustavoitteisiin sidottujen
joukkolainojen viitekehyksen (”Viitekehys”) alla. Vastuullisuustavoitteisiin
sidottujen Velkakirjojen valitut tavoitteet liittyvät Scope 1, 2 ja 3 mukaisten
kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Julkaistu englanninkielinen Viitekehys on
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla:
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/talousinfo/rahoitus-ja-velat/.

Velkakirjojen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan 14.6.2023 ja Yhtiö tulee
jättämään hakemuksen Velkakirjojen ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq
Helsinki Oy:n pörssilistalle 3 kuukauden kuluessa.

Danske Bank A/S, Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Velkakirjojen
liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii
transaktion oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Teemu Kangas-Kärki, talousjohtaja, puh. 010 401 7750

Sijoittajat: ir@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa
ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia
tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2022 segmentit
yhteensä liikevaihtomme oli noin 1 350 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa
työllistimme noin 3300 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq
Helsinkiin. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule
tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Yhtiön arvopapereita. Tämän tiedotteen ja
siihen liittyvän, Velkakirjojen liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu
tietyissä valtioissa on lain mukaan kiellettyä tai sitä on rajoitettu. Mitään
toimenpiteitä ei ole tehty Velkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi,
tai muutoin Velkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa.
Velkakirjoihin liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka
saavat tämän tiedotteen ja tällaisen tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan
hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä
tiedotetta ja tällaista tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää
tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion
asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain
mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai tällaisia tarjousmateriaaleja
tai ‑dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa,
Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa
tai missään muussa valtiossa missä velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua,
eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Velkakirjojen
liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa. Tämän
tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa, tai
tarjouspyyntöä ostaa tai myydä, mitään Yhtiön arvopapereita, kuten Velkakirjoja,
sellaiselle henkilölle sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous,
tarjouspyyntö, myynti tai ostotarjous olisi lainvastainen. Yhtiöllä tai
Pääjärjestäjillä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta
tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön
arvopapereihin, kuten Velkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain
eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen
arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai
muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään
yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain
rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai
transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät
sovellu.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta Velkakirjojen tarjoamiseen yleisölle missään
Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (kukin
”relevantti valtio”). Velkakirjoja tarjotaan relevanteissa valtioissa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen 2017/1129 (muutoksineen, ”Esiteasetus”)
(kuten Esiteasetus on implementoitu Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisessa
lainsäädännössä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Actin mukaisesti)
mukaisen esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla.
Vastaavasti henkilön, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen Velkakirjoista
kyseisessä relevantissa valtiossa, tulisi tehdä se ainoastaan tilanteissa,
joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei aiheudu Esiteasetuksen mukaista
velvollisuutta julkaista esite. Yhtiö tai Pääjärjestäjät eivät ole antaneet
valtuutusta, eivätkä anna valtuutusta, tarjouksen tekemiseen rahoituksen
välittäjän avulla. Velkakirjoja ei saa tarjota yleisölle missään relevantissa
valtiossa, ellei Velkakirjoihin liittyvää tarjousta voida tehdä yleisölle
relevantissa valtiossa osana tarjousta Esiteasetuksen seuraavien poikkeusten
nojalla: (i) tarjous on suunnattu yksinomaan Esiteasetuksessa määritellyille
kokeneille sijoittajille, (ii) tarjous on suunnattu alle 150 luonnolliselle tai
oikeushenkilölle relevanttia valtiota kohti (jotka ovat muita kuin
Esiteasetuksessa määriteltyjä kokeneita sijoittajia) tai (iii) muissa
olosuhteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan
edellyttäen, ettei sellainen tarjous edellytä, että Yhtiö tai Pääjärjestäjät
julkaisisivat esitteen Esiteasetuksen artiklan 3 mukaisesti tai täydentäisivät
esitettä Esiteasetuksen artiklan 23 mukaisesti. Tätä säännöstä sovellettaessa
ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle”, liittyen mihinkään arvopaperiin ja
missä tahansa relevantissa valtiossa, tarkoittaa viestimistä ja riittävien
tietojen antamista tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista millä
tahansa tavalla, jotta sijoittaja pystyy harkitsemaan arvopapereiden
hankkimista.

MIFID II TUOTEVALVONTA -HYVÄKSYTTÄVÄT VASTAPUOLET, AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT JA
EI- AMMATTIMAISET ASIAKKAAT - Kohdemarkkina on ammattimaiset sijoittajat,
hyväksyttävät vastapuolet ja ei-ammattimaiset asiakkaat kattava kohdemarkkina
(kaikki jakelukanavat).

TÄRKEÄÄ - ETA-ALUEEN EI-AMMATTIMAISET SIJOITTAJAT -Velkakirjat eivät ole
asetuksessa (EU) N:o 1286/2014) (”PRIIPS-asetus”) tarkoitettuja tuotteita ja
näin ollen mitään PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa ei ole
saatavilla tai aseteta saataville koskien Velkakirjoja.