2023-12-01 21:30:00 CET

2023-12-01 21:30:09 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 01.12.2023


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier 01.12.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 01.12.2023 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Handelsplats|Antal aktier|Viktad snittkurs/aktie, euro*, **|Kostnad, euro*, **|
| (MIC-kod) |      |                 |         |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XHEL    |35 137   |10,41              |365 821,85    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|CEUX    |109 106   |10,46              |1 140 802,23   |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XSTO    |57 534   |10,49              |603 661,34    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|XCSE    |9 809    |10,40              |102 061,65    |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+
|Summa    |211 586   |10,46              |2 212 347,07   |
+------------+------------+---------------------------------+------------------+

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,2897 och DKK till EUR 7,4557
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier
till ett värde av högst 1,0md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av
Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom
offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
596/2014 av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens
delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 5 184 923 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 4787315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller press@nordea.com