2023-02-03 21:30:00 CET

2023-02-03 21:30:07 CET


REGULATED INFORMATION

Swedish
Nordea Bank Oyj - Förändringar i återköpta aktier

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 03.02.2023


Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Förändringar i återköpta aktier
03.02.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 03.02.2023 slutfört
återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats Antal  Viktad snittkurs/aktie, euro*, ** Kostnad, euro*, **
 (MIC-kod)  aktier
XHEL     116   10,99               1 275 301,00
       024
CEUX     122   10,96               1 340 516,73
       285
TQEX     15 578 10,95               170 545,48
XSTO     112   10,93               1 233 081,42
       772
XCSE     13 337 10,99               146 614,91
Summa     379   10,96               4 166 059,54
       996

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,3935 och DKK till EUR 7,4438

** Avrundat till två decimaler

Den 18juli 2022 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till
ett värde av högst 1,5md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas
ordinarie bolagsstämma 2022. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig
handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014
av den 16april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade
förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 11 607 850 egna aktier för
kapitaloptimeringsändamål och 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Citigroup Global Markets Europe AG

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Mediefrågor, +35810 416 8023 eller press@nordea.com