2022-08-11 08:00:00 CEST

2022-08-11 08:00:07 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Olvi Oyj - Puolivuosikatsaus

Olvi-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.2022 — 30.6.2022 (6 kk)


OLVI OYJ               Puolivuosikatsaus 11.8.2022 klo 9.00

Olvi-konsernin puolivuosikatsaus 1.1.2022 — 30.6.2022 (6 kk)

Puolivuosikatsauksen pääkohdat

Olvi-konsernin myyntivolyymi ja liikevaihto kehittyivät vahvasti toisella
kvartaalilla jatkaen alkuvuoden hyvää kehitystä. Liikevoitto laski
katsauskaudella, mutta toisella kvartaalilla saavutettiin edellisvuoden
liikevoittotaso merkittävästä ja nopeasta kustannusten noususta huolimatta.
Kaikilla markkinoilla hinnankorotuksilla on onnistuttu vähentämään voimakkaan
kustannusinflaation vaikutusta. Konsernin vakavaraisuus on pysynyt vahvana ja
mahdollistaa tulevaisuuden kasvuinvestoinnit.

Lähiajan näkymät ennallaan

Jatkuvien toimintojen osalta liikevoiton arvioidaan pysyvän hyvällä
edellisvuoden tasolla. Liiketoimintaan sisältyy kuitenkin merkittäviä
epävarmuuksia raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja energian saatavuuden sekä
kustannusten nousun vuoksi.

Olvi antaa tulosohjeistuksen jatkuvien toimintojen osalta. Jatkuviin
liiketoimintoihin kuuluvat Suomen ja Itämeren alueen raportointisegmentit. Valko
-Venäjän liiketoiminta esitetään IFRS 5 -standardin mukaisesti lopetettuihin
toimintoihin / myytävänä oleviin eriin eikä näin sisälly tulosohjeistukseen.

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut (jatkuvat toiminnot)

          4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/  Muutos % / 1-12/ 2021
                 % /   2022  2021
          2022  2021             %-yks.
                 %-yks.
Myyntivolyymi,   188,7 159,2 18,5  323,5 271,7 19,0    574,5
Mltr
Liikevaihto, MEUR 127,0 102,0 24,5  211,8 171,4 23,5    364,8
Bruttokate, MEUR  48,6  44,7  8,7   79,9  72,9  9,6     151,7
% liikevaihdosta  38,3  43,8      37,7  42,5        41,6
Liikevoitto, MEUR 15,4  15,5  -0,4  20,0  21,9  -8,3    45,1
% liikevaihdosta  12,2  15,2      9,5  12,8        12,4
Tilikauden tulos, 10,8  10,9  -0,3  14,7  16,4  -10,2    36,7
MEUR
% liikevaihdosta  8,5  10,7      6,9  9,5        10,1
Tulos/osake, EUR  0,52  0,52  -1,2  0,71  0,79  -10,7    1,77
Investoinnit,   8,9  8,1  9,9   17,1  14,2  20,3    26,8
MEUR
Oma pääoma/osake,            14,45 12,86 12,4    14,19
EUR
Omavaraisuusaste,            53,7  54,6  -0,9    60,7
%
Velkaantumisaste,            -11,6 -22,9 -11,3    -16,6
%

Konsernia koskevat tunnusluvut, mukaan lukien myytävänä olevat toiminnot

         4-6/  4-6/  Muutos 1-6/  1-6/ 2021 Muutos % / 1-12/ 2021
         2022  2021  % /   2022
                             %-yks.
                %-yks.
Myyntivolyymi,  278,4 249,8 11,4  467,2 413,7   12,9    853,7
Mltr
Liikevaihto,   168,8 132,0 27,9  272,7 217,3   25,5    462,2
MEUR
Liikevoitto,   26,7  20,6  29,4  33,1  28,7    15,4    59,4
MEUR
% liikevaihdost 15,8  15,6      12,1  13,2          12,9
a

Myytävänä olevista eristä on kerrottu tarkemmin puolivuosikatsaustiedotteen
taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 12.

Liiketoiminnan kehitys

Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Liiketoiminnan kehitys toisella kvartaalilla

Olvi-konsernin tuotteiden kysyntä jatkui vahvana toisella kvartaalilla.
Erityisesti alkoholittomien tuotteiden myynti jatkoi voimakasta kasvua
strategian mukaisesti. Panostukset niin uusiin tuotemerkkeihin kuin kevään
uutuuksiin on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Myyntivolyymi kasvoi 18,5
prosenttia ja kasvua syntyi kaikilla maantieteellisillä raportointisegmenteillä
vähittäiskauppakysynnän pysyessä vahvana ja HoReCa- ja rajakaupan palauduttua
koronapandemiaan liittyneiden myyntikanava- ja matkustusrajoitusten poistuttua.
Vienti Venäjälle on lopetettu. Vienti muille markkinoille kasvoi suunnitellusti.
Liikevaihto kasvoi 24,5 prosenttia. Ilman vuoden 2021 yrityshankintoja
myyntivolyymi olisi kasvanut 7,8 ja liikevaihto 17,7 prosenttia.
Hinnankorotuksia on tehty voimakkaan ja äkillisen kustannusten nousun takia
kunkin markkinan ja myyntikanavan mahdollisuuksien mukaan. Liikevaihto kasvoi
kaikilla markkinoilla. Kustannusten nousua ei vielä saatu vietyä hintoihin
täysmääräisesti.

Ukrainan sodan seurauksena tuotantokustannukset jatkoivat koronapandemian aikana
alkanutta merkittävää nousuaan niin raaka-aineissa, pakkaustarvikkeissa,
energian hinnoissa kuin polttoaineissa. Materiaalien saatavuudessa oli
haasteita. Lisäksi palkat ovat nousseet erityisesti Baltiassa. Kannattavuuden
hallinta oli haasteellista nopeasti muuttuvan toimintaympäristön ja inflaation
vuoksi. Liikevoitto oli 15,4 miljoonaa euroa ja pysyi lähellä edellisvuoden
tasoa laskien vain -0,4 prosenttia, kun tehdyt hinnankorotukset kompensoivat
osaa kohonneista kustannuksista.

Liiketoiminnan kehitys alkuvuoden aikana

Alkuvuoden aikana myyntivolyymi on kasvanut 19,0 ja liikevaihto 23,5 prosenttia.
Markkinaosuudet pysyivät hyvällä tasolla tai paranivat edelleen monissa
tuoteryhmissä. Lisäksi uudet liiketoiminnat kuten Tanskan Vestfyen sekä Latvian
Piebalgas ja Everest-vesituotemerkki toivat suunniteltua kasvua konserniin.

Liikevoitto oli 20,0 miljoonaa euroa, joka on 8,3 prosenttia edellistä vuotta
pienempi. Yhtiön tuloksentekokyky parani merkittävästi toisella
vuosineljänneksellä. Kustannusten nousuun on reagoitu hinnan korotuksilla.
Lisäksi toimintaa tehostetaan jatkuvasti täsmäinvestoinneilla  ja
operatiivisilla toimilla.

Olvi jatkoi investointeja tuotanto- ja varastointikapasiteetin lisäämiseksi ja
vahvisti tulevaisuuden kilpailukykyä viemällä eteenpäin strategisia
uudistusprojekteja muun muassa vastuullisuuteen ja digitaalisuuteen liittyen.
Olvin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali toiminta jo ensi vuoden aikana
Iisalmen tehtaalla. Digitaalista ja tiedolla johtamisen liiketoimintakyvykkyyttä
parannetaan.

Segmenttikohtainen liiketoiminnan kehitys

Suomessa liiketoiminta kehittyi hyvin toisella kvartaalilla HoReCa- ja
rajakaupan palautuessa koronapandemian rajoitusten poistuttua. Myös
vähittäiskauppakysyntä pysyi vahvana. Myyntivolyymi kasvoi 3,3 prosenttia, mikä
on hyvä saavutus huomioiden edellisen vuoden lämpimän alkukesän sään
volyymivaikutus vertailuluvuissa. Alkuvuonna myyntivolyymi on kasvanut 2,1
prosenttia. Kuluvan vuoden onnistumisia ovat olleet muun muassa hard selzerit,
joissa Olvi on selkeä markkinajohtaja. Liikevaihto kasvoi 9,7 prosenttia, kun
kustannusten nousua vastaavia hinnankorotuksia saatiin vietyä osittain
asiakashintoihin kevään aikana. Vuoden alusta lähtien liikevaihdon kasvu oli 8,6
prosenttia. Liikevoitto kasvoi toisella kvartaalilla 9,6 prosenttia, mutta
vuoden alusta laski 3,0 prosenttia. Vertailukelpoista liikevoittoa parantaa
edellisvuoden palkitsemiseen liittyvät kulut, joita ei ole
syntynyt raportointikaudella. Operatiivisesti on ollut haasteellista päästä
edellisen vuoden kannattavuustasolle kustannuspaineiden ja hinnankorotusten
ajallisen jaksottumisen vuoksi.

Itämeren alueen raportointisegmentin osalta myyntivolyymi kasvoi toisella
kvartaalilla 35,0 ja liikevaihto 46,1 prosenttia. Ilman vuoden 2021
yrityshankintoja myyntivolyymi olisi kasvanut 15,8 ja liikevaihto 31,5
prosenttia. Myyntivolyymi ja liikevaihto kasvoivat kaikissa toimintamaissa,
erityisesti Latviassa. Everest-veden ja Piebalgas-oluiden myynti on kasvattanut
Latvian liiketoimintaa suunnitellulla tavalla. Vientimyyntiä pystyttiin avaamaan
uusille markkinoille. Alkuvuonna myyntivolyymi kasvoi 39,6 ja liikevaihto 47,6
prosenttia. Merkittävän lisän
segmentin kasvuun tuo Tanska, jota ei ole edellisen vuoden vertailuluvuissa.
Kasvavaa myyntiä tuetaan investoinneilla. Liettuassa rakennetaan uutta
keittämöä, Virossa ja Latviassa on laajennettu merkittävästi
varastointikapasiteettia ja Tanskassa modernisoidaan tuotantoa. Näiden avulla
varmistetaan vahva markkina-asema jatkossakin. Energia- ja
polttoainekustannusten nousu on ollut todella
voimakasta. Tämä yhdessä raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien hintojen nousun
ja saatavuusongelmien kanssa on heikentänyt kannattavuutta. Tanskan integraatio
on vielä käynnissä. Liikevoitto laski 6,5 prosenttia toisella kvartaalilla ja
vuoden alusta 8,5 prosenttia.

Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien
maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti,
vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.
Myynnin kehitys

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-kesäkuussa 19,0 prosenttia ja oli
323,5 (271,7) miljoonaa litraa. Kasvu keskittyi Itämeren segmenttiin, jonka
osalta Tanska ei ole mukana vertailukaudessa.

Myyntivolyymi, 4-6/  4-6/ 2021 Muutos % 1-6/ 2022 1-6/ 2021 Muutos %
miljoonaa    2022
litraa
Suomi      75,1  72,7    3,3    130,7   127,9   2,1
Itämeren alue  128,4 95,0    35,0   218,3   156,4   39,6
Eliminoinnit  -14,7 -8,5         -25,5   -12,6
Jatkuvat    188,7 159,2   18,5   323,5   271,7   19,0
toiminnot
yhteensä

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 23,5 prosenttia ja oli 211,8
(171,4) miljoonaa euroa.

Liikevaihto,  4-6/ 2022 4-6/ 2021 Muutos % 1-6/ 2022 1-6/ 2021 Muutos %
miljoonaa
euroa
Suomi     58,9    53,7    9,7    100,5   92,5    8,6
Itämeren alue 76,1    52,1    46,1   124,7   84,5    47,6
Eliminoinnit  -8,0    -3,8         -13,5   -5,6
Jatkuvat    127,0   102,0   24,5   211,8   171,4   23,5
toiminnot
yhteensä

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 20,0 (21,9) miljoonaa euroa, mikä on
9,5 (12,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittavat nopeasti kasvaneet
tuotantokustannukset erityisesti energian, raaka-aineiden, pakkausmateriaalien
ja logistiikan osalta. Vastaavia lopputuotteiden hinnankorotuksia ei ole
pystytty tekemään välittömästi johtuen muun muassa vähittäiskaupan
hinnoittelujaksoista.

Liikevoitto,  4-6/ 2022 4-6/ 2021 Muutos % 1-6/ 2022 1-6/ 2021 Muutos %
miljoonaa
euroa
Suomi     8,8    8,0    9,6    11,4    11,7    -3,0
Itämeren alue 7,3    7,8    -6,5   9,6    10,5    -8,5
Eliminoinnit  -0,6    -0,3         -0,9    -0,4
Jatkuvat    15,4    15,5    -0,4   20,0    21,9    -8,3
toiminnot
yhteensä

Konsernin tammi-kesäkuun tulos verojen jälkeen oli 14,7 (16,4) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli
tammi-kesäkuussa 0,71 (0,79) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2022 lopussa oli 563,4 (493,6)
miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli kesäkuun 2022 lopussa 14,45 (12,86)
euroa. Omavaraisuusaste oli 53,7 (54,6) prosenttia ja
velkaantumisaste -11,6 (-22,9) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava
mittari, current ratio, pysyi lähes samalla tasolla kuin aiemmin ollen 1,0
(1,1).

Korollisten velkojen määrä oli kesäkuun lopussa 8,9 (3,6) miljoonaa euroa. Kasvu
johtuu Tanskan Vestfyen-yhtiön lyhytaikaisista korollisista lainoista.
Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 7,0 (1,3) miljoonaa
euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 17,1
(14,2) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,2 miljoonaa euroa kohdistui Suomen
yhtiöihin ja 10,9 miljoonaa euroa Itämeren alueen tytäryhtiöihin. Olvi-konserni
on jatkanut suunniteltuja investointeja jatkuvissa toiminnoissa ja investoinut
tuotanto- ja varastointikapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä
tuotantotilojen modernisointiin ja ympäristöystävällisyyteen. Lisäksi on tehty
investointeja jatkuvuuden varmistamiseksi erityisesti energiaratkaisujen osalta
Baltiassa.

Henkilöstö

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä jatkuvien toimintojen osalta tammi
-kesäkuussa oli 1 468
(1 210) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 21,3
prosentilla, johtuen pääasiassa vuonna 2021 toteutetuista Piebalgas- ja Vestfyen
-yrityskaupoista.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin segmenteittäin:

        4-6/ 2022 4-6/ 2021 Muutos % 1-6/ 2022 1-6/ 2021 Muutos %
Suomi     476    437    8,9    441    404    9,2
Itämeren alue 1 067   848    25,8   1 027   806    27,4
Yhteensä    1 543   1 285   20,1   1 468   1 210   21,3

Hallitus ja johto

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut
muutoksia.

Olvi Oyj tiedotti erillisessä tiedotteessa 20.6.2022 uuden toimitusjohtajan
nimityksestä nykyisen toimitusjohtajan eläköitymisen vuoksi. Toimitusjohtajana
aloittaa 1.1.2023 alkaen Patrik Lundell. Lasse Ahojatkaa toimitusjohtajana
31.12.2022 saakka. KTM Patrik Lundell siirtyy Olvin toimitusjohtajan tehtävään
Starbucksin Euroopan, Afrikan ja Lähi-Idän toimintojen Channel Business
Development -yksikönjohtajan tehtävästä. Tätä ennen hän on työskennellyt useissa
kansainvälisissä yrityksissä ja tehtävissä muun muassa Unileverillä, PepsiCo'lla
sekä Scottish & Newcastlella.

Viron tytäryhtiön toimitusjohtaja vaihtuu 1.9.2022. Yhtiötä erittäin
menestyksekkäästi 25 vuotta johtaneen Tarmo Noopin jälkeen uudeksi
toimitusjohtajaksi on nimitetty Jaanus Vihand. Hänellä on pitkä, yli 20 vuoden
kokemus johtotehtävistä elintarvike- ja vähittäiskauppa-alalta. Hänet on valittu
vuonna 2019 parhaaksi toimitusjohtajaksi Virossa.

Katsauskauden muut tapahtumat

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tammi-kesäkuun
2022 aikana.

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Ukrainan sodan vaikutukset

Ukrainan sota on lisännyt merkittävästi liiketoiminnan riskejä.
Pakkausmateriaaleissa on ollut saatavuusongelmia jo koronapandemian takia, mutta
Ukrainan sota on entisestään vaikeuttanut tilannetta erityisesti tölkkien ja
lasipullojen osalta. Toistaiseksi myynnin menetykset eivät ole olleet
merkittäviä. Pakkausmateriaalien hinnat ovat jatkaneet koronapandemian aikana
alkanutta tuotanto- ja logistiikkakustannuksista johtuvaa nousuaan. Lisäksi
raaka-aineiden osalta hinnat ovat nousseet nopeasti varsinkin ohran ja sokerin
osalta ja saatavuus on heikentynyt markkinoilla. Energian hinta on
moninkertaistunut sähkön ja kaasun osalta alkuvuoden aikana erityisesti Itämeren
segmentissä, mikä vaikuttaa tuotantokustannuksiin. Öljyn hinta on nostanut
polttoaineiden hintoja, jotka heijastuvat suoraan logistiikkakustannuksiin.
Kustannusten nousuun vastataan jatkamalla hintojen korotuksia koko loppuvuoden
ajan. Olvi etsii aktiivisesti vaihtoehtoisia tavarantoimittajia ja pyrkii
parantamaan tuotannollisen toiminnan tehokkuutta.

Kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti vuoden 2022 aikana erityisesti Euroopassa
Ukrainan sodan seurauksena. Yleinen kustannusinflaatio vähentää kuluttajien
ostovoimaa ja sitä kautta vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Kulutuksen
painopiste siirtyy edullisempiin tuotevaihtoehtoihin. Lisäksi kulutus voi
kokonaisuudessaan laskea. Tällä voi pitkällä aikavälillä olla vaikutusta
liiketoiminnan kasvuedellytyksiin.

Venäläisen energian tuonnin mahdollinen loppuminen Eurooppaan on huomioitu
erityisesti Olvin Baltian liiketoiminnassa. Keskeytymättömän valmistuksen
varmistamiseksi korvaavia energiaratkaisuja on etsitty ja tuotantolaitokset on
sopeutettu onnistuneesti mahdollisiin energiamuutoksiin.

Ukrainan sota on muuttanut liiketoimintaympäristöä merkittävästi Venäjällä ja
Valko-Venäjällä. Olvin hallituksen 5.3.2022 julkaistun tiedotteen mukaisesti
Olvi on lopettanut viennin Venäjälle kaikista Olvin toimintamaista ja aloittanut
huolellisen suunnittelun Valko-Venäjän markkinoilta vetäytymiseksi. Venäjän
viennin loppumisella, sodan aiheuttamalla tuotanto- ja logistiikkakustannusten
nousulla sekä Valko-Venäjän liiketoiminnoista vetäytymisellä on merkittävä
vaikutus konsernin liiketoimintaan. Valko-Venäjän yhtiön liiketoimintaan
vaikuttavat EU:n pakotteet sekä viennin lopettaminen Venäjälle. Valko-Venäjän
yhtiön operatiivista ja ylläpitävää toimintaa on pystytty kuitenkin jatkamaan
turvaamalla riittävät hankinnat paikallisesti. Valko-Venäjän vetäytymisen
tilanteesta on kerrottu tarkemmin puolivuosikatsaustiedotteen taulukko-osan
taulukossa 5, kohdassa 12.

Koronapandemia

Liiketoiminnan kehittymisen ennustamiseen liittyy epävarmuustekijöitä, sillä
erilaisia koronapandemian heijastevaikutuksia on ollut vaikea ennakoida
etukäteen. Vaikutukset liittyvät esimerkiksi koronapandemian leviämisen
ehkäisemiseksi tehtyihin myyntikanavanarajoituksiin ja ihmisten liikkumisen
rajoittamiseen, mutta myös kokonaiskysynnän muutoksiin. Lisäksi globaaleissa
tuotanto- ja kuljetusketjuissa on ollut suuria saatavuushaasteita ja
kustannusnousupaineita, jotka ovat jatkuneet edelleen muun muassa Kiinan
tiukkojen koronatoimien johdosta. Alkuvuoden 2022 aikana Olvin toimintamaissa
oli voimassa merkittäviä koronapandemiaan liittyviä myyntikanavarajoituksia,
jotka ovat nyt kuitenkin poistuneet toisen kvartaalin alusta. Kuluttajakysynnän
palautuminen erityisesti HoReCa:n ja rajakaupan osalta on alkanut.

Varautuminen

Olvi-konsernissa on tehty useita skenaarioita ja valmistauduttu vastaamaan
muuttuviin tilanteisiin erilaisilla toimenpiteillä. Tuotannollisiin häiriöihin
on varauduttu ja jatkuvuussuunnitelmia laadittu muun muassa henkilöstön, raaka
-aineiden ja energian saatavuuteen liittyen. Käynnissä on investointeja energian
saannin turvaamiseksi mahdollisten pakotteiden varalta. Lisäksi raaka-aineiden
ja pakkausmateriaalien saatavuutta on varmistettu.

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on annettu
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön
internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole merkittäviä raportoitavia tapahtumia.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203600
Tiina-Liisa Liukkonen, talousjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 041 505
4779

TAULUKKO-OSA:
- konsernin laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- konsernin tase, taulukko 2
- laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- konsernin rahavirtalaskelma, taulukko 4
- puolivuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi

OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 1
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR

4-6 / 2022             4-6 / 2021       1-6 / 2022    1-6
/ 2021    1-12 / 2021

Bruttotuotot
294 385              260773         498 359     446
320      924 637
Valmisteverot ja muut vähennettävät erät
-167 365              -158 732        -286 606     -274
909     -559 871
Liikevaihto
127 020              102 041         211 753     171
411      364 766

Hankinnan ja valmistuksen kulut
-78 414              -57343         -131 870     -98
529      -213 079
Bruttokate
48 606               44 698         79 883      72
882      151 687

Logistiikan, myynnin ja markkinoinnin kulut
-25 305              -21 357         -44 318     -37
259      -77 723
Hallinnon kulut
-7 960               -7 827         -15 849     -13
998      -29 954
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut
98                 -5           331       238
1 070
Liikevoitto
15 438               15 508         20 046      21
863      45 080

Rahoitustuotot
85                 16           106       24
46
Rahoituskulut
-177                49           -235       20
-302
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta
0                 0            0        0
44
Tulos ennen veroja
15 347               15 572         19 917      21
907      44 868

Tuloverot
-4 498               -4 685         -5 223      -5
542      -8 198
Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto
10 849               10 887         14 695      16
365      36 670
Myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto
8 561               4 090          10 201      5
484       11 691
TILIKAUDEN VOITTO
19 410               14 977         24 895      21
849      48 361

Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot
13 858               1 192          5 809      2
600       5 366
Eriin liittyvät tuloverot
-188                -19           -66       -44
-85
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
33 080               16 150         30 638      24
405      53 642

Tilikauden voiton jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille
19 013               14 808         24 497      21
644      47 862
- määräysvallattomille omistajille
397                169           398       205
499

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille
32 250               15 944         30 060      24
120      52 977
- määräysvallattomille omistajille
830                206           578       285
665

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR
- laimentamaton, jatkuvat toiminnot
0,52                0,52          0,71       0,79
1,77
- laimennettu, jatkuvat toiminnot
0,52                0,52          0,71       0,79
1,77
- laimentamaton, myytävänä olevat
0,40                0,19          0,48       0,25
0,54

  toiminnot
- laimennettu, myytävänä olevat
0,40                0,19          0,48       0,25
0,54

  toiminnot
 OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 2
 KONSERNIN TASE
 1 000 EUR
30.6.2022                 30.6.2021
31.12.2021
 VARAT
 Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset hyödykkeet
196 888                  173 352             190
627
 Liikearvo
22 204                  22 204              22
204
 Muut aineettomat hyödykkeet
11 845                  9 807              12
355
 Osuudet osakkuusyrityksissä
980                    974               1 018
 Muut sijoitukset
888                    880               888
 Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset
2 069                   2 026              1 393
 Laskennalliset verosaamiset
1 415                   632               1 452
 Pitkäaikaiset varat yhteensä
236 290                  209 876             229
937

 Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus
56 104                  40 417              47
164
 Myyntisaamiset ja muut saamiset
125 349                  101 478             86
270
 Tuloverosaaminen
22                    215               0
 Rahavarat
44 079                  65 142              50
640
 Lyhytaikaiset varat yhteensä
225 553                  207 252             184
075
 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät
101 540                  76 429              76
231
 VARAT YHTEENSÄ
563 383                  493 557             490
242

 OMA PÄÄOMA JA VELAT
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
 Osakepääoma
20 759                  20 759              20
759
 Muut rahastot
1 387                   1 387              1 387
 Omat osakkeet
-1 075                  -400               -438
 Muuntoerot
-48 165                  -56 366             -53
727
 Kertyneet voittovarat
326 092                  300 914             326
016

298 998                  266 294             293
997
 Määräysvallattomien omistajien osuus
3 798                   3 079              3 627
 Oma pääoma yhteensä
302 796                  269 373             297
624

 Pitkäaikaiset velat
 Rahoitusvelat
1 984                   2 321              1 913
 Muut velat
3 999                   4 588              3 985
 Laskennalliset verovelat
13 760                  11 031              13
943

 Lyhytaikaiset velat
 Rahoitusvelat
6 961                   1 275              1 269
 Ostovelat ja muut velat
209 507                  183 194             158
164
 Tuloverovelka
3 243                   3 268              872
 Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat
21 132                  18 508              12
471
 Velat yhteensä
260 586                  224 184             192
617
 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ
563 383                  493 557             490
242
OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 3
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1 000 EUR       Osake-pääoma  Muut rahastot
Omien        Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat
Määräys-vallattomien Yhteensä

osakkeiden rahasto
omistajien osuus
Oma pääoma 1.1.2022  20 759     1 092
-438        295          -53 728   326 016       3 627
297 624
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos
24 497       398          24 895
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot
5 629              180          5 809
          Eriin liittyvät tuloverot
-66                          -66
Tilikauden laaja tulos yhteensä
5 563    24 497       578          30 638
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu
-24 855       -175         -25 030
     Omien osakkeiden hankinta
-637
-637
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo
518                    518
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu
-84                    -84
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
-637                          -24 421       -175
-25 233
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
     Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta
-232                   -232
     Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
232         -232         0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä
0          -232         -232
Oma pääoma 30.6.2022 20 759     1 092
-1 075       295          -48165    326 092       3 798
302 796

1 000 EUR       Osake-pääoma  Muut rahastot
Omien        Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat
Määräys-vallattomien Yhteensä

osakkeiden rahasto
omistajien osuus
Oma pääoma 1.1.2021  20 759     1 092
-1 802       295          -58 842   303 465       3 165
268 132
Laaja tulos:
     Tilikauden tulos
21 644       205          21 849
     Muut laajan tuloksen erät:
          Muuntoerot
2 520              80          2 600
          Eriin liittyvät tuloverot
-44                          -44
Tilikauden laaja tulos yhteensä
2 476    21 644       285          24 405
Liiketoimet omistajien kanssa:
     Osingonmaksu
-22 771       -346         -23 117
     Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo
296                    296
     Omien osakkeiden hankinta
-874
-874
     Omien osakkeiden liikkeeseenlasku
1 687                         -1 614
73
    henkilöstölle
     Omien osakkeiden myynti henkilöstölle
589
589
     Aikaisempia kausia koskeva oikaisu
-105        -26          -131
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
1 402                         -24 194       -372
-23 164
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset:
    Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos
-1         1           0
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä
-1         1           0
Oma pääoma 30.6.2021 20 759     1 092
-400        295          -56 366   300 914       3 079
269 373
OLVI-KONSERNI
TAULUKKO 4

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR

1-6 / 2022       1-6 / 2021           1-12 / 2021

Jatkuvien toimintojen tilikauden voitto
14 695         16 365             36 670
Myytävänä olevien toimintojen tilikauden voitto
10 201         5 484             11 691
Oikaisut:
     Poistot ja arvonalentumiset
12 533         13 058             27 006
     Muut oikaisut
8 568          7 047             10 251
Käyttöpääoman muutos:
     Myynti- ja muiden saamisten muutos
-47 052         -32 277            -5 878
     Vaihto-omaisuuden muutos
-13 310         -6 825             - 8 684
     Osto- ja muiden velkojen muutos
44 246         55 330             28 561
Maksetut korot
-544          -186              -594
Saadut korot
140           108              268
Saadut osingot
5            2               3
Maksetut verot
-3 446         -1 997             -9 687
Liiketoiminnan rahavirta (A)
26 036         56 109             89 607

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
-17 835         -16 816            -31 213
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
377           881              1 068
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta
-378          0               0
Ostetut tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet
0            -2 094             -11 121
Investoinnit muihin sijoituksiin
0            -30              -30
Saadut osingot
38           21               21
Investointien rahavirta (B)
-17 798         -18 038            -41 275

Lainojen nostot
6 864          0               884
Lainojen takaisinmaksut
-1 125         -1 295             -12 371
Omien osakkeiden hankinta
-637          -874              -874
Omien osakkeiden myynti henkilöstölle
0            589              551
Maksetut osingot
-12 587         -11 734            -23 240
Rahoituksen rahavirta (C)
-7 485         -13 314            -35 050

Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C)
753           24 757             13 282

Rahavarat 1.1.
58 741         45 096             45 096
Valuuttakurssimuutosten vaikutus
197           164              363
Rahavarat 30.6./31.12.
59 691*         70 017             58 741

   *Rahoituslaskelma sisältää sekä jatkuvat että myytävänä olevat toiminnot.

OLVI-KONSERNITAULUKKO 5

PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita kuin 31.12.2021 laaditussa tilinpäätöksessä lukuun
ottamatta uutena sovellettavaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardia. IFRS 5 -standardin mukaisesti
Valko-Venäjän toiminnot on luokiteltu myytävänä oleviin pitkäaikaisiin
omaisuuseriin. Tarkemmat tiedot luokittelun vaikutuksesta on esitetty
liitetiedossa 12.

Olvi-konserni on muuttanut IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaista
segmenttiraportointiaan 1.1.2022 alkaen. Vertailutiedot on muutettu
vastaavasti.

Puolivuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä
varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä
aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Valko-Venäjän ruplan vaihtokurssina on
käytetty Valko-Venäjän keskuspankilta saatuja kursseja. Tunnusluvut on laskettu
tarkoilla euroluvuilla. Puolivuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole
tilintarkastettu.

1.  SEGMENTTI
-INFORMAATIO
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO
JA TULOS
1-6/2022
1 000 EUR   Suomi  Itämeren alue Eliminoinnit Konserni yhteensä

TUOTOT
Ulkoinen    99 840  111 913    0       211 753
myynti
          99 031  111 913    0       210 944
Juomamyynti
          809                  809
Laitepalvelut
Sisäinen    664   12 824     -13 488    0
myynti
Liikevaihto  100 504 124 737    -13 488    211 753
yhteensä

Tilikauden   29 170  6 164     -20 639    14 695
voitto
yhteensä
SEGMENTTIEN
LIIKEVAIHTO
JA TULOS
1-6/2021
1 000 EUR   Suomi  Itämeren alue Eliminoinnit Konserni yhteensä

TUOTOT
Ulkoinen    92 070  79 341     0       171 411
myynti
          91 613  79 341     0       170 954
Juomamyynti
          457                  457
Laitepalvelut
Sisäinen    443   5 166     -5 609    0
myynti
Liikevaihto  92 513  84 507     -5 609    171 411
yhteensä

Tilikauden   28 230  7 468     -19 333    16 365
voitto
yhteensä

2.  LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Johdon työsuhde-etuudet

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
1 000 EUR         1-6 / 2022 1-6 / 2021 1-12 / 2021
Toimitusjohtaja      407     758     939
Hallituksen puheenjohtaja 36     36     73
Muut hallituksen jäsenet  86     86     172
Yhteensä          529     880     1 184

3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
                 30.6.2022        %

A-osakkeita, kpl         16 989 976 82,0
K-osakkeita, kpl         3 732 256  18,0
Yhteensä             20722 232  100,0

A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5
Äänimäärä yhteensä, kpl     91 635 096 100,0

Ääniä / A-sarjan osake      1
Ääniä / K-sarjan osake      20

Rekisteröity osakepääoma 30.6.2022 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,20 euroa/osake vuodelta 2021 (1,10
euroa/osake vuodelta 2020), yhteensä 24,9 (22,8) miljoonaa euroa. Osinko
maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksettiin
20.4.2022. Toinen erä 0,60 euroa osakkeelta maksetaan 2.9.2022. Sekä K- että A
-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan
osakkeita koskeva lunastuslauseke.

4. OMAT OSAKKEET

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 30.3.2022, peruuttaen samalla käyttämättä olevat
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden
vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden
hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden
luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000
000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan
oman A-osakkeen luovuttamisesta.

Olvi Oyj:n hallitus päätti 23.5.2022 kokouksessaan käynnistää omien osakkeiden
osto-ohjelman varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 antaman valtuutuksen
perusteella, ja hankkia enintään 20 000 A-osaketta. Osakkeiden hankinta alkoi
30.5.2022 ja päättyi 14.6.2022.

Olvi Oyj:llä on katsauskauden lopussa hallussa yhteensä 29 404 kappaletta omia A
-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 1 075,4 tuhatta euroa.
Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n
hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,14 prosenttia
ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,03 prosenttia.
Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä on
0,17 prosenttia.

5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Olvi Oyj:n hallitus tiedotti 27.5.2022 antamallaan pörssitiedotteella kahdesta
uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.
Pitkän aikajänteen palkitsemisen tavoitteena on tukea Olvin tavoitteiden
saavuttamista, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota yhtiön osakkeiden
ansaintaan perustuvat kannustinjärjestelmät.

Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä 2022-2024 on yksi ansaintajakso.
Ansaintajaksolla 2022-2024 palkkiot perustuvat konsernin kumulatiivisen
euromääräiseen liikevoittoon ja konsernin kumulatiiviseen alkoholittomien
tuotteiden myyntivolyymiin sekä konsernin koko arvoketjun CO2 -päästöjen
vähentämiseen verrattuna vuoden 2021 tasoon. Ansaintajaksolla maksettavat
nettomääräiset palkkiot ovat yhteensä enintään 10670 Olvi Oyj:n A-osaketta.
Ansaintajaksolla 2022-2024 ohjelmaan kuuluu 16 henkilöä mukaan lukien Olvin
toimitusjohtaja ja muut Olvin johtoryhmän jäsenet.

Uusien avainhenkilöiden lisäosakejärjestelmässä on yksi sitouttamisjakso,
tilikaudet 2022-2023. Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollista saada yksi
Olvi Oyj:n A-osake kutakin henkilökohtaisesti sijoitettua Olvi Oyj:n A-osaketta
kohden. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan sitouttamisjakson
päättymisen jälkeen. Sitouttamisjaksolta maksettavat nettomääräiset palkkiot
ovat enintään 2000 Olvi Oyj:n A-osaketta. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin
10 henkilöä.

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-6 / 2022 1-6 / 2021 1-12 / 2021
  - keskimäärin         20708 869  20700 288  20706 610
  - jakson lopussa        20692 828  20712 828  20712 828
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty.

7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO
HELSINGIN PÖRSSISSÄ
             1-6 / 2022 1-6 / 2021 1-12 / 2021
Olvin A-osakkeiden    1438 181  1146 330  1812 283
vaihto, kpl
Vaihdon arvo yhteensä,  52 513   54 729   89 417
1 000 EUR
Vaihdon osuus A     8,5     6,7     10,7
-osakkeiden
kokonaismäärästä, %

Osakkeiden keskikurssi, 36,58    47,77    49,35
EUR
Päätöspäivän kurssi,   32,35    50,70    51,20
EUR
Korkein noteeraus, EUR  52,00    55,50    55,70
Alhaisin noteeraus, EUR 29,40    43,10    43,10

8. ULKOMAISET JA
HALLINTAREKISTERÖIDYT
OMISTUKSET 30.6.2022
            Arvo-osuusmäärä  Äänimäärä     Omistajia
            kpl    %    kpl    %    kpl   %
Suomalaiset yhteensä  16344 735 78,88  87257 599 95,22  20 433 99,57
Ulkomaiset yhteensä  65 155   0,31  65 155   0,07  77   0,38
Hallintarekisteröidyt 495 616  2,39  495 616  0,54  6    0,03
(ulkom.) yhteensä
Hallintarekisteröidyt 3816 726  18,42  3816 726  4,17  5    0,02
(kotim.) yhteensä
Yhteensä        20722 232 100,00 91635 096 100,00 20 521 100,00

9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
30.6.2022
                    K-sa A-sarj Yhteensä %    Äänimäärä
%

                    r
                    j
                    a   a
1. Olvi-säätiö                2 36 890   3 254   15,71  48 168
52,57
                       613   517        693
                    3

                    904
2. Hortling Heikki kuolinpesä     903  103   1006 768 4,86  18173 040
19,83
*)                                    488  280
3. Hortling Timo Einari        212  49   261 752  1,26  4 301 152
4,69
                    600  152
4. Hortling-Rinne Marit          149  14   163 298  0,79  2 995 514
3,27
                    064  234
5. Nordea Bank Abp, hall.rek.        2003  2003 344 9,67  2003 344
2,19
                       344
6. Skandinaviska Enskilda Banken Ab     1773  1773 223 8,56  1773 223
1,94
(publ), Helsingin sivukonttori,       223
hall.rek.
7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö     828   828 075  4,00  828 075
0,90
Varma                    075
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö      683   683 000  3,30  683 000
0,75
Ilmarinen                  000
9. Hortling Pia Johanna        23  25   48 754  0,24  493 126
0,54
                    388  366
10. Hortling Jens Einari        23  16   39 604  0,19  483 976
0,53
                    388  216
Muut                  56  10603  10659   51,42  11731 953
12,79
                    424  473   897
Yhteensä                3 73 16   20722   100,00 91635 096
100,00
                       989   232
                    2   976

                    256
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja
määräysvallassa olevien nimissä
olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-kesäkuun 2022 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10
pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1 000 EUR
            1-6 / 2022 1-6 / 2021   1-12 / 2021

Alkusaldo        190 627   168 833   168 833
Lisäykset        16 615   15 298   43 203
Vähennykset ja siirrot -90     -1 324   -1 951
Poistot         -10 260   -9 455   -19 458
Kurssierot       -4     0      0
Yhteensä        196 888   173 352   190 627

11. VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR
                   30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Annetut pantit ja vastuusitoumukset
   Omasta puolesta          10 004   1 938   10 007

Leasing- ja vuokravastuut:
   Alle vuoden sisällä erääntyvät  1 294   805    1 012
   1-5 vuoden sisällä erääntyvät   1 399   637    550
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä  2 693   1 442   1 562

Muut vastuut             60     60     6012. MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET OMAISUUSERÄT

Luokittelu ja laadintaperiaatteet

Olvi tuomitsee jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan. Olvi Oyj:n hallitus
päätti kokouksessaan 5.3.2022 vetäytyä Valko-Venäjän markkinoilta ja aloitti
samalla Olvi Oyj:n 96,36-prosenttisesti omistaman tytäryhtiö Lidskoe Pivon
myyntiin tähtäävien toimenpiteiden valmistelun. Osavuosikatsauksesta 31.3.2022
lähtien Lidskoe Pivo on luokiteltu lopetettuihin toimintoihin / myytävänä
oleviin eriin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot -standardin mukaisesti. Lidskoe Pivon myynnin uskotaan olevan erittäin
todennäköinen seuraavan 12 kuukauden kuluessa.

Valko-Venäjän liiketoiminnasta luopuminen merkitsee konsernin liiketoiminnan
merkittävää supistumista. Valko-Venäjän osuus vuoden 2021 myyntivolyymista oli
33,2, liikevaihdosta 21,1 ja liikevoitosta 24,3 prosenttia. Lisäksi vetäytymisen
suunnittelu ja toteutus tulee aiheuttamaan kertaluonteisia kustannuksia. Olvi
lopetti hallituksen päätöksen jälkeen investoinnit Lidskoe Pivoon, pysäytti
merkittävän Venäjän viennin ja aloitti potentiaalisten ostajaehdokkaiden
kartoituksen ja neuvottelut liiketoiminnasta luopumisen toteuttamiseksi.
Prosessi on edennyt suunnitellusti ja sitä edistetään aktiivisesti. Prosessin
etenemisessä ja toteutuksessa huomioidaan paikallinen ja kansainvälinen
lainsäädäntö sekä henkilöstö.

IFRS 5:n mukainen luokittelu on edellyttänyt johdon harkintaa. Myynnille
tarvitaan paikallisen viranomaisen sekä kilpailuviranomaisen hyväksyntä, jotka
ovat kaksi erillistä prosessia. Valko-Venäjän viranomaisilla on etuosto-oikeus
yrityskaupoissa. Valko-Venäjän hallitus on kesäkuussa julkistanut
länsimaalaisessa omistuksessa olevien yritysten myyntiin liittyviä
lisärajoituksia sanktioita asettaneissa valtioissa toimiville
osakkeenomistajille. Huolimatta uusista rajoituksista yhtiön johto uskoo
tämänhetkisen tiedon ja paikallisten
viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella, että myynti on
mahdollista toteuttaa aikaisemmin määritellyn 12 kuukauden ajan mukaisesti.

Myytävänä olevia toimintoja koskeva tuloslaskelma

1 000 EUR
            1-6 / 2022 1-6 / 2021 1-12 / 2021

Liikevaihto       60 911   45 862   97 464
Kulut          -47 884   -39 065   -83 105
Liikevoitto       13 027   6 797    14 359
Rahoituserät      -814    -15     -115
Tulos ennen veroja   12 213   6 782    14 244
Tuloverot        -2 012   -1 298   -2 553
Myytävänä olevien    10 201   5 484    11 691
toimintojen tilikauden
voitto

Valko-Venäjän myyntivolyymi laski toisella kvartaalilla yhden prosentin mutta
liikevaihto kasvoi 39,5 prosenttia. Koko vuoden osalta myyntivolyymi on kasvanut
1,0 ja liikevaihto 32,8 prosenttia. Myyntivolyymin laskuun vaikuttaa erityisesti
Venäjän viennin loppuminen, mutta toisaalta kotimainen kysyntä on pysynyt hyvänä
ja Lidskoe Pivon markkinaosuus kasvanut. Kevään aikana tehtiin merkittäviä
hinnankorotuksia, jotka kasvattivat liikevaihtoa. Hinnankorotuksilla vastattiin
epävarmaan tilanteeseen toimintaympäristössä. Tuotantokustannukset ovat nousseet
merkittävästi ja sanktioiden vaikutukset näkyvät erityisesti materiaalien
saatavuudessa. Liikevoitto parantui toisella kvartaalilla 120,3 prosenttia ja
vuoden alusta 92,0 prosenttia. Vertailukelpoista euromääräistä liikevoittoa
parantavat kasvanut liikevaihto, sopeutustoimenpiteet sekä voimakkaasti
vahvistunut valuuttakurssi. Lisäksi IFRS:n mukaisesti myytävänä olevista
toiminnoista ei tehdä poistoja, joiden vaikutus tulokseen olisi ollut 1,8
miljoonaa euroa. Sopeuttamistoimenpiteillä ei ole ollut vaikutusta henkilöstön
määrään.

Myytävänä olevia toimintoja koskeva tase

1 000 EUR
                       30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Konserniliikearvo               4 072   3 597   3 762
Aineettomat hyödykkeet            376    208    341
Aineelliset hyödykkeet            41 543   37 630   38 729
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 289    307    338
Laskennalliset verosaamiset          252    3     36
Vaihto-omaisuus                17 229   10 174   11 445
Lyhytaikaiset saamiset            22 167   19 635   13 479
Rahat ja pankkisaamiset            15 612   4 875   8 101
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät  101 540  76 429   76 231

1 000 EUR
               30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021

Pitkäaikaiset rahoitusvelat  17     0     0
Laskennalliset verovelat   5     71     0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat  6     19     3
Ostovelat ja muut velat    19 181   17 309   12 468
Tuloverovelka         1 923   1 109   0
Myytävänä oleviin       21 132   18 508   12 471
pitkäaikaisiin omaisuusesiin
liittyvät velat

Myytävänä olevia toimintoja koskevat muut tiedot

1 000 EUR/ 1000 Ltr
                 1-6 / 2022 1-6 / 2021 1-12 / 2021

Myyntivolyymi          143 737   141 977   279 197
Keskimääräinen henkilöstömäärä  849     816     832
Tulos/osake, EUR, laimentamaton 0,48    0,25    0,54
Tulos/osake, EUR, laimennettu  0,48    0,25    0,54
Liiketoiminnan rahavirta     7 955    4 380    12 847
Investointien rahavirta     -637    -2 697   -5 043
Rahoituksen rahavirta      -6     -2 474   -5 569

13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta
suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja
näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun.
(Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden
keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi
vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä
ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta,
vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority)
uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja
määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää
myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti
toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden
osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +
määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja
pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +
määräysvallattomien omistajien osuus).08119167.pdf