2007-03-28 17:35:27 CEST

2007-03-28 17:35:27 CEST


REGULATED INFORMATION

Fortum - Kommuniké från årsstämma

BESLUT AV FORTUM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma den 28 mars 2007 i Helsingfors fastställde 
moderbolagets och koncernens bokslut för år 2006 samt beviljade         
förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för år 
2006.                                      

Bolagsstämman godkände vidare en utbetalning av 1,26 euro per aktie i utdelning 
för år 2006. Av den totala utdelningen är 0,73 euro per aktie i enlighet med  
koncernens utdelningspolicy och 0,53 euro per aktie är tilläggsdividend, som  
betalas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna      
målsättningen. Avstämningsdagen för utdelningen är den 2 april 2007 och den   
utbetalas den 11 april 2007.                          

Förvaltningsråd, styrelse och revisor                      

Antalet ledamöter i Fortums förvaltningsråd fastställdes till 10. Följande   
ledamöter valdes: Timo Kalli (ordförande), Rakel Hiltunen (vice ordförande),  
Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Sirpa Paatero, Oras Tynkkynen och Ben Zyskowicz 
som är alla riksdagsledamöter, samt Martti Alakoski, stadsfullmäktigeledamot i 
Kurikka, Lasse Hautala, stadsfullmäktigeordförande i Kauhajoki och Mikko    
Immonen, kommunalfullmäktig i Mynämäki.                     

Förvaltningsrådets verksamhetsperiod går ut vid slutet av nästa ordinarie    
bolagsstämma.                                  

Bolagsstämman bekräftade följande ersättning för arbete i förvaltningsrådet:  
--------------------------------------------------------------------------------
| ordförande              | 1 000 euro/månad           |
--------------------------------------------------------------------------------
| vice ordförande           | 600 euro/månad            |
--------------------------------------------------------------------------------
| medlemmar              | 500 euro/månad            |
--------------------------------------------------------------------------------
| mötesarvode             | 200 euro/möte             |
--------------------------------------------------------------------------------

Antalet ledamöter i Fortums styrelse fastställdes till sju. Till styrelsen   
omvaldes Peter Fagernäs (ordförande), Birgitta Kantola (vice ordförande), Esko 
Aho, Birgitta Johansson-Hedberg, Matti Lehti, Marianne Lie och Christian    
Ramm-Schmidt för den verksamhetsperiod som går ut vid slutet av nästa ordinarie 
bolagsstämma.                                  

Bolagsstämman bekräftade följande styrelsearvoden:               

--------------------------------------------------------------------------------
| Ordförande              | 55 000 euro / år           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viceordförande            | 42 000 euro / år           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ledamot               | 30 000 euro / år           |
--------------------------------------------------------------------------------

Mötesarvodet är 500 euro / möte och det betalas också för styrelseutskottsmöten,
och betalas dubbelt till ledamot som bor utanför Finland i Europa.       

Till revisor omvaldes CGR-samfundet Deloitte-Touche Oy, huvudansvarig är Mikael 
Paul, auktoriserad revisor.                           

Ändringar i Fortums bolagsordning                        

Bolagsstämman godkände ändringen av bolagsordningen:              

1. Bolagsordningens 3 § 1 mom. rörande minimi- och maximikapital stryks.    

2. Bolagsordningens 4 § ändras så att den föreskriver att bolagets aktier hör  
till det värdeandelssystem som avses i lagen om värdeandelssystemet. Övriga   
punkter i paragrafen stryks.                          

3. Bolagsordningens 9 § och 11 § ändras så att den nya aktiebolagslagens begrepp
"rätt att företräda bolaget" används i stället för rätt att teckna firman.   

4. Bolagsordningens 18 § 1 mom. ändras så att punkt 1 anger att bokslut    
inklusive koncernbokslut och verksamhetsberättelse ska framläggas på ordinarie 
bolagsstämma; och så att punkterna 4 och 5 anger att bolagsstämman beslutar om 
fastställande av bokslutet och koncernbokslutet samt användningen av den vinst 
som balansräkningen utvisar.                          

5. Bolagsordningens paragrafer 19-32 om inlösningsskyldighet stryks eftersom  
värdepappersmarknadslagen innehåller en motsvarande tvingande bestämmelse.   

Förvärv av egna aktier                             

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier med  
bolagets fria egna kapital. Bemyndigandet föreslås vara i kraft till och med  
nästa ordinarie bolagsstämma.                          

Aktierna förvärvas för att styra företagets kapitalstruktur mot den överenskomna
målnivån.                                    

Maximiantalet aktier som kan förvärvas är 20 miljoner stycken. Därtill kan   
vederlaget som används för förvärvet vara högst 300 miljoner euro.       

De egna aktierna förvärvas i annat förhållande än i aktieägarnas aktieinnehav  
genom offentlig handel på Helsingforsbörsen. Anskaffningspriset för aktierna  
skall basera sig på Fortum-aktiens pris vid offentlig handel.          

Aktierna som förvärvats till bolaget ogiltigförklaras genom ett separat beslut 
av styrelsen.                                  

Aktieägarnas nomineringskommitté                        

Bolagsstämman beslutade om att tillsätta en nomineringskommitté som ska     
förbereda förslag på styrelsemedlemmar och deras arvode inför nästa ordinarie  
bolagsstämma. Nomineringskommittén består av representanter för de tre största 
aktieägarna samt styrelsens ordförande som expertmedlem. De tre aktieägare vars 
andel av det totala antalet röstberättigade aktier i bolaget är störst den 1  
november före ordinarie bolagsstämma äger rätt att utse dem som ska representera
aktieägarna i nomineringskommittén. Om en aktieägare avstår från sin rätt att  
utse representanter till nomineringskommittén, övergår rätten till den därefter 
största aktieägaren. För att fastställa vilka som är bolagets största aktieägare
används de uppgifter om ägare som registrerats i värdeandelssystemet, dock med 
beaktande av att den som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att    
underrätta bolaget om förändringar i sin ägarandel (flaggningsskyldig) och där 
ägandet är utspritt, t.ex. i form av olika fonder, kan få rätt att räkna samman 
sitt ägande om denne senast den 31 oktober 2007 skriftligen begär detta av   
bolagets styrelse.                               

Aktieägarnas nomineringskommitté sammankallas av styrelsens ordförande och   
väljer inom sig en ordförande. Nomineringskommittén lämnar sitt förslag till  
styrelsen senast den 1 februari före den ordinarie bolagsstämman.        


Aktieägaren George Jauhiainens förslag att förvaltningsrådet skulle upphöra blev
inte godkänt.                                  


Fortum Abp                                   
Carola Teir-Lehtinen                              
kommunikationsdirektör                             

Distribution:                                  
Helsingforsbörsen                                
Centrala nyhetsmedia                              
www.fortum.se                                  BILAGA: Styrelsemedlemmar                            

PETER FAGERNÄS                                 
Styrelsens ordförande, född 1952, juris kandidat                

Huvudsysselsättning:                              
Styrelseordförande, Oy Hermitage Ab och aktiv delägare, Hermitage & Co Ltd.   

Tidigare erfarenheter:                             
Styrelseordförande, Pohjola Group Plc.                     
Styrelseordförande, Conventum Plc.                       
Koncernchef, Conventum Plc.                           
Styrelseledamot, Merita Bank                          
Koncernchef, Prospectus Oy                           
Olika befattningar inom Kansallis-Osake-Pankki                 

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Finnlines Plc., styrelseledamot                         
Winpak Ltd (Kanada), styrelseledamot                      

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004                 

BIRGITTA KANTOLA                                
Vice ordförande, född 1948, juris kandidat                   

Huvudsysselsättning:                              
Direktör                                    

Tidigare erfarenheter:                             
Finansdirektör, Nordiska investeringsbanken                   
Vice vd och finansdirektör för International Finance Corporation i Washington  
D.C.                                      

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Akademiska Hus, styrelseledamot                         
AB, Nordea Bank AB, styrelseledamot                       
Stora Enso Oyj, styrelseledamot                         
Vasakronan AB, styrelseledamot                         
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget                      
Varma, styrelseledamot                             
Åbo Akademi, styrelseledamot                          

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2001                 

ESKO AHO                                    
Född 1954, magister i statsvetenskap                      

Huvudsysselsättning:                              
Överombudsman, Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra)       

Tidigare erfarenheter:                             
Finlands statsminister, 1991-1995                        
Riksdagsledamot, 1983 -2003                           
Partiledare för Centern i Finland, 1990 -2002                  
Gästföreläsare vid Harvarduniversitetet i USA, 2000 -2001            

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Ordförande för en grupp experter på Europeisk innovationspolicy 2005 -2006   

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006                 

BIRGITTA JOHANSSON-HEDBERG                           
Född 1947, filosofie kandidat, psykolog                     

Huvudsysselsättning:                              
Direktör                                    

Tidigare erfarenheter:                             
Vd och koncernchef, Lantmännen                         
Vd och koncernchef, Föreningssparbanken                     
Skandinavisk chef, Wolters Kluwer                        
Parallella förtroendeuppdrag:                          
Sveaskog, styrelseledamot                            
Umeå universitet, styrelseordförande                      
Aktiemarknadsnämnden, ledamot                          

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2004                 

MATTI LEHTI                                   
Född 1947, ekonomie doktor                           

Huvudsysselsättning:                              
Styrelseordförande, TietoEnator Abp                       
Tidigare erfarenheter:                             
Verkställande direktör och koncernchef samt styrelseledamot, TietoEnator Abp,  
Tietotehdas Oy och TietoGroup                          
Vice vd, Rautakirja Oy                             

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Pöyry Plc, styrelseledamot                           
Finlands Näringsliv, styrelseledamot                      
Fonden för Företagsekonomisk Forskning, ordförande               
Helsingsfors Handelshögskolas stödstiftelse, vice ordförande          
Helsingfors Handelshögskola, kansler                      

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005                 

MARIANNE LIE                                  
Född 1962, studier i juridik och statsvetenskap vid Oslo universitet      

Huvudsysselsättning:                              
Generaldirektör, Norges rederiförbund (NSA)                   

Tidigare erfarenheter:                             
Verkställande direktör för Helsevakten Telemed AS, ett             
företag inom Umoe-koncernen                           
Verkställande direktör för Vattenfall Norge AS                 
Chef för informations- och industripolitiska avdelningen i NSA         

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Punkt Ø, styrelseordförande                           
Kverneland ASA, styrelseledamot                         
Arendals Fossekompani, styrelseledamot                     

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2005                 

CHRISTIAN RAMM-SCHMIDT                             
Född 1946, diplomekonom                             

Huvudsysselsättning:                              
Senior Partner, Merasco Capital Ltd.                      

Tidigare erfarenheter:                             
Verkställande direktör i Baltic Beverages Holding AB (BBH)           
Verkställande direktör i Fazer Biscuits Ltd, Fazer Chocolates Ltd. och Fazer  
Konfektyr-gruppen                                
Direktör, ISS ServiSystems Oy                          

Parallella förtroendeuppdrag:                          
Derbes Brewery (BBH), Kazakhstan, styrelsens ordförande             
Bang & Bonsomer Oy, styrelseledamot                       
Oy Chips Ab, styrelseledamot                          
MDC Education Group, styrelseledamot                      
Orkla CIS Holding Ltd., styrelseledamot                     
Sarbast Plus Brewery (BBH), Uzbekistan, styrelseledamot             
Tradeka Group Ltd., styrelseledamot                       

Oberoende ledamot i Fortums styrelse sedan 2006