2007-04-03 11:50:06 CEST

2007-04-03 11:50:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Metso Oyj - Pörssitiedote

Metso arvioi mahdollista vetäytymistä New Yorkin pörssistä


Metso Oyj:n hallitus on päättänyt arvioida Metso Oyj:n osakkeen listauksesta
luopumista New Yorkin pörssistä.  Asiaa arvioidaan Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinoita valvovan viranomaisen, SEC:n, 27.3.2007 julkaiseman
lainmuutoksen (U.S. Securities Exchange Act of 1934) pohjalta. Laki tulee
voimaan tämän vuoden kesäkuun alussa. Metso Oyj:n hallitus päättää asiasta
myöhemmin tänä vuonna arvion valmistumisen jälkeen. 

Lopullisesta päätöksestä riippumatta Metso aikoo jatkaa liiketoimintansa ja
sijoittajasuhteidensa kehittämistä Yhdysvalloissa. Metson taloudellinen
raportointi täytti vuonna 2006 yhdysvaltalaisen Sarbanes-Oxley-lain 404.
pykälän vaatimukset. Yhtiö aikoo myös jatkossa pitää yllä
hallinnointiperiaatteiden ja taloudellisen raportoinnin korkeita standardeja
sekä jatkuvaa tiedotusta kaikille sijoittajille. 

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka liikevaihto vuonna 2006 oli
noin 5 miljardia euroa. Metson 25 500 työntekijää yli 50 maassa palvelevat
asiakkaita massa- ja paperiteollisuudessa, kiven- ja mineraalienkäsittelyssä,
energiateollisuudessa sekä valituilla muilla teollisuudenaloilla. 
www.metso.com

Lisätietoja antavat:

Olli Vaartimo, varatoimitusjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3010


Tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät
kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat
esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta sekä
asiakkaiden liiketoiminnan kannattavuudesta ja investointihalukkuudesta
esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä, kannattavuutta sekä
synergiaetujen ja kustannussäästöjen toteutumista koskevat odotukset ja
lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä
käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida. Esitetyt arviot ja
lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä
hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa
huomattavasti odotuksista. 

Epävarmuustekijöitä ovat muun muassa:
(1) yleinen taloudellinen tilanne mukaan lukien valuuttakurssien ja korkotason
vaihtelut, jotka vaikuttavat asiakkaiden toimintaedellytyksiin sekä yhtiön
saamiin tilauksiin ja niiden kannattavuuteen 
(2) kilpailutilanne, erityisesti kilpailijoiden kehittämät merkittävät
teknologiset ratkaisut 
(3) yhtiön oman toiminnan, kuten tuotannon, tuotekehityksen ja projektinjohdon,
onnistuminen ja jatkuva tehostaminen 
(4) vireillä olevien ja tulevien yrityskauppojen ja -järjestelyjen onnistuminen.

Metso OyjOlli Vaartimo			Kati Renvall
varatoimitusjohtaja		viestintäjohtajajakelu:
Helsingin Pörssi
New York Stock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com