2007-04-03 12:15:33 CEST

2007-04-03 12:15:33 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Olvi Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


Olvi Oyj jakaa 0,65 euroa osinkoa vuodelta 2006. Yhtiökokous myönsi
valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden hankkimiseen sekä
hallituksen päättämään omien A-osakkeiden luovuttamisesta.

OLVI OYJ JAKAA 0,65 EURON OSINGON VUODELTA 2006

Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2006 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sekä
K- että A-sarjan osakkeille tilivuodelta 2006 osinkoa 0,65 euroa.
Maksettavaksi päätetty osinko on 45,5 % yhtiön osakekohtaisesta
tuloksesta. Osinkojen kokonaismäärä on 6,7 miljoonaa euroa.


Osinko maksetaan 16.4.2007 osakkaalle, joka viimeistään
täsmäytyspäivänä 10.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun vanhenemispäivä on
16.4.2012.

YHTIÖKOKOUKSEN HENKILÖVALINNAT

Yhtiökokous valitsi nykyiset hallituksen jäsenet; hallituksen
puheenjohtaja, kauppatieteiden maisteri, Heikki Hortlingin
Iisalmesta, talous- ja rahoitusjohtaja, oikeustieteiden kandidaatti,
kauppatieteiden maisteri Esa Lagerin Kauniaisista, diplomi-
insinööri, Lauri Ratian, Helsingistä ja asianajaja, varatuomari,
Heikki Sinnemaan Iisalmesta, uudelleen hallituksen jäseniksi sekä
uudeksi jäseneksi toimitusjohtaja, HTM, Harri Sivulan Tuusulasta.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan
Pekka Loikkanen, KHT ja varatilintarkastajaksi Silja Komulaisen, KHT
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.


HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi 3.4.2007 pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajaksi Heikki Hortlingin ja varapuheenjohtajaksi Esa
Lagerin.

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen
aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet,
valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus
voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.
         
Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden
hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti
arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.
         
Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön
koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

PÄÄTÖS OMIEN A-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, peruuttaen
aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden
luovuttamisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-
osakkeiden luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien
hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten perusteella
hankittujen osakkeiden luovuttamisen.
         
Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa
omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa
luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.
         
         
        
Lasse Aho
toimitusjohtaja
Puh. (017) 838 5200, 0400 203 600

Lisätietoja:
Heikki Hortling
hallituksen puheenjohtaja
Puh. (017) 838 5500, 0500 273 058


JAKELU:
Hex Oy
keskeiset tiedotusvälineet
http://www.olvi.fiLiite 1 Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle

                           
                               LIITE 1

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 3.4.2007

1. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien
osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän
omien A-osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 245.000 A-osaketta. Hallitus
voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden mitätöimistä osakepääomaa
alentamalla.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,
investointien rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmään tai mitätöitäviksi. Omien osakkeiden
hankkiminen toteutettaisiin hallituksen päätöksen mukaisesti
arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön
koko osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 3.4.2007 pidettävä varsinainen
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien
osakkeiden luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämän
omien A-osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
     
Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta
lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden
luovuttamisesta. Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle
annettujen hankintavaltuutusten perusteella hankittujen osakkeiden
luovuttamisen.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa
omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa
yrityskaupoissa, investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden
kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään.

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa
luovutushinnasta ja luovutushinnan määrittelyperusteista.


Iisalmessa 1. päivänä maaliskuuta 2007

Olvi Oyj
Hallitus