2007-08-23 08:00:56 CEST

2007-08-23 08:00:56 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Aspo - Puolivuosikatsaus

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007ASPO Oyj     PÖRSSITIEDOTE      23.8.2007 klo
9.00

ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007
Liikevaihto nousi 128,8 milj. euroon, liikevoitto oli 17,4 milj.
euroa

- Aspo-konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 128,8 milj. euroa
(102,5 Me)
- Liikevoitto oli 17,4 milj. euroa (4,0 Me) sisältäen aluskaupasta
saadun 10,2 miljoonan euron myyntivoiton
- Voitto ennen veroja oli 16,3 milj. euroa (3,1 Me)
- Tulos/osake 0,47 euroa (0,09 euroa)
- Näkymät vuodelle 2007 säilyvät myönteisinä


AVAINLUVUT

                    1-6/07 1-6/06 1-12/06

Liikevaihto, Me             128,8 102,5  225,9
Liikevoitto, Me             17,4  4,0  12,8
Osuus liikevaihdosta, %         13,5  3,9   5,7
Voitto ennen veroja, Me         16,3  3,1  11,1
Osuus liikevaihdosta, %         12,7  3,0   4,9

Tulos/osake, euroa            0,47  0,09  0,32
Laimennettu tulos/osake, euroa      0,43  0,09  0,31
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, euroa  0,18  0,09  0,31
Oma pääoma/osake, euroa         2,34  1,98  2,26
Omavaraisuusaste-%            41,9  39,0  45,2
Nettovelkaantumisaste, %         50,0  59,4  35,7
Henkilöstö katsauskauden lopussa     695  718   694Aspon toimitusjohtaja Gustav Nyberg:"Aspon liiketoiminta kehittyi hyvin myönteisesti myös toisella
neljänneksellä. Markkinatilanne säilyi suotuisana ja liikevaihdon
kasvu jatkui voimakkaana.

Tammi-kesäkuun aikana kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat
liikevaihtoaan ja paransivat tulostaan. Koko Aspo-konsernin
kannattavuus parani viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Chemicalsin alkuvuonna tekemän yrityskaupan integrointi vietiin
onnistuneesti loppuun. Yrityskauppa on kasvattanut kemikaalijakelun
liikevaihtoa ja kannattavuutta ja siten vahvistanut Aspon asemaa
pohjoismaisena toimijana.

Shippingin myymä ms Arkadia luovutettiin uudelle omistajalle.
Kaupasta kirjautui toiselle vuosineljännekselle noin 10 miljoonan
euron myyntivoitto.

Koko vuoden 2007 näkymät säilyvät myönteisinä."


TOIMINNAN YLEISPIIRTEET

Alkuvuosi 2007 sujui tasaisen vahvassa markkinatilanteessa.
Raakaöljyn hinta pysyi historiallisen korkealla tasollaan ja
kemikaalien hinnat jatkoivat loivaa nousuaan. Shippingin markkinoilla
kansainvälinen suhdanne jatkui vahvana. Polttoaineen kallistuminen ja
hyvä kysyntä nostivat rahtihintoja. Dollarin heikkeneminen auttoi
liiketoimintaa.

Toiminnan kasvu itäisillä markkinoilla jatkui vahvana ja konsernin
liikevaihto kasvoi kaksinumeroisin luvuin. Chemicalsiin ostetun
tanskalaisen Wilfert Chemical Nordic A/S:n luvut yhdistettiin vuoden
alusta, mikä entisestään nosti liikevaihdon kasvua.
Konsernin operatiivinen kannattavuus parani edelleen toisella
neljänneksellä ja nousi alkuvuoden osalta viimevuotisesta.
Liikevoittoprosentti koheni kohti asetettua tavoitetasoa.

Aspo Chemicals

Aspon Chemicals-liiketoiminnan muodostaa Aspokem Oy tytäryhtiöineen.
Ne tuovat maahan, varastoivat ja markkinoivat kemikaaleja ja
muoviraaka-aineita Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Virossa,
Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Ukrainassa. Jalostustoimintaa
harjoitetaan Suomessa ja Latviassa. Lisäksi Aspokemillä on
kemikaalien itä-länsi-tradingtoimintaa.


         1-6/07 1-6/06 1-12/06

Liikevaihto, Me   60,3  40,4  89,1
Liikevoitto, Me   1,9  1,3   2,7
Henkilöstö      128  101   104


Petrokemikaalien kansainväliset hinnat jatkoivat lievää nousuaan.
Raaka-aineiden saannissa ei esiintynyt suurempia ongelmia ja
myyntivolyymit jatkoivat kasvuaan.

Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi voimakkaasti.
Pohjoismaissa myynnin kasvu johtui pääasiassa alkuvuoden
yrityskaupasta, mutta myös vertailukelpoinen myynti nousi selvästi.
Baltian sekä etenkin Venäjän ja Ukrainan myynti kasvoi vahvasti.
Ryhmän kannattavuus oli alkuvuoden osalta jonkin verran
edellisvuotista parempi. Myynnin kasvun ansiosta liikevoitto kasvoi
selvästi.

Tuoteryhmien kehitys vaihteli huomattavasti eri markkina-alueilla.
Paras kehitys oli muoviraaka-aineissa ja autokemikaaleissa.
Markkina-alueista parhaiten kehittyi Venäjä.

Kauden aikana valmisteltiin kaupan aloittamista Valko-Venäjällä.
Organisaatiota vahvistettiin sekä Suomessa että Ruotsissa.

Chemicals osti alkuvuodesta tanskalaisen Wilfert Chemical Nordic
A/S:n koko osakekannan. Muoviraaka-aineita Tanskassa, Ruotsissa,
Norjassa ja Suomessa jakeleva yritys on perustettu vuonna 1984 ja sen
palveluksessa on 10 henkilöä. Yhtiön liikevaihto viime vuonna oli
noin 21 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 0,6 miljoonaa euroa.
Sopimuksen mukaan liiketoiminta siirtyi ostajalle välittömästi ja
luvut on yhdistetty vuoden alusta.

Aspo Shipping

Aspon Shipping-liiketoiminnan muodostaa ESL Shipping Oy tytär- ja
osakkuusyhtiöineen. ESL Shipping on Itämeren alueen johtava kuivia
irtolasteja kuljettava varustamo. Tarkastelukauden lopussa varustamon
operoima tonnisto koostui 19 yksiköstä.


         1-6/07 1-6/06 1-12/06

Liikevaihto, Me   42,4  38,3  82,7
Liikevoitto, Me   17,1  4,7  12,6
Henkilöstö      242  253   257


Kansainvälisillä irtolastimarkkinoilla kysyntä pysyi vahvana ja osa
rahdeista jatkoi nousuaan. Myös Itämeren markkinatilanne säilyi
vahvana ja rahtihinnat nousivat edelleen, mihin osaltaan vaikutti
myös polttoaineen kallistuminen.

Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti pieneni
tarkastelukauden aikana jonkin verran, kun laivaston suurin alus
myytiin. Shipping onnistui kuitenkin tehostamaan laivaston operointia
ja parantamaan siten kannattavuuttaan viime vuoden alkupuoliskoon
verrattuna. Viime vuoden toimintaa häirinneet lastien
saatavuusongelmat vähenivät, mutta eivät poistuneet kokonaan.

Ms Arkadian myynnin vuoksi toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli
vain hieman edellisvuotista suurempi. Alusmyynnistä kirjattiin
toiselle neljännekselle 10,2 miljoonan euron kertaluonteinen
myyntivoitto, mikä paransi ryhmän tulosta merkittävästi.

Asiakasryhmistä terästeollisuuden ja muun teollisuuden osuus
kokonaiskuljetuksista kasvoi, energiateollisuuden osuus pieneni.

Shipping-liiketoimintaryhmän investointiohjelma edistyi alkuvuonna
suunnitelmien mukaisesti. Intiassa rakenteilla olevista kahdesta
20.000 bruttorekisteritonnin aluksesta ensimmäisen on määrä valmistua
ensi vuoden kesällä ja toisen vuonna 2009.

Aspo Systems

Aspon Systems-liiketoiminnan muodostaa Oy Autotank Ab
tytäryhtiöineen. Autotank on Pohjoismaiden johtava huoltamoiden
kunnossapitopalveluja ja jakeluautomaatio-järjestelmiä tarjoava
yritys. Sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa,
Liettuassa ja Puolassa sekä yhteisyritys Venäjällä.


         1-6/07 1-6/06 1-12/06

Liikevaihto, Me   26,1  23,8  54,1
Liikevoitto, Me   -0,3  -1,2  -1,0
Henkilöstö      308  325   323


Huoltamoketjujen omistajavaihdokset sekä tarve
teknologiainvestointeihin pitivät Itämeren alueen markkinatilanteen
vilkkaana myös vuoden toisella neljänneksellä.

Sirukorttiuudistuksen vaatimat laite- ja ohjelmistotoimitukset
jatkuivat ja uusia laitetilauksia saatiin kauden aikana lähes
tavoitteiden mukaisesti. Jakelumittareiden kysyntä oli hyvä ja
toimitukset ylittivät asetetut tavoitteet etenkin itäisillä
markkinoilla.

Liikevaihto jatkoi maltillista kasvuaan. Toiminnan kausiluonteisuuden
vuoksi kannattavuus parani vuoden toisella neljänneksellä ja tulos
oli voitollinen. Tulos ei kuitenkaan riittänyt kattamaan ensimmäisen
neljänneksen tappioita, joten vuoden ensimmäisen puoliskon tulos jäi
asetetuista tavoitteista. Pääasiassa tämä johtui Ruotsin
markkinoista, jossa huollon ja ylläpidon tiukka kilpailu piti
toiminnan raskaasti tappiollisena.

Systems-liiketoimintaryhmässä viime vuonna toteutetun toiminnan
tehostamisohjelman ansiosta toiminnan kannattavuus parani alkuvuonna
selvästi viime vuoteen verrattuna.


LIIKEVAIHTO

Aspo-konsernin tammi-kesäkuun 2007 liikevaihto oli 128,8 miljoonaa
euroa, kun se vastaavalla jaksolla viime vuonna oli 102,5 miljoonaa
euroa. Kaikki liiketoimintaryhmät kasvattivat liikevaihtoaan
viimevuotisesta.

Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, Me

         4-6/07 4-6/06 Muutos 1-6/07 1-6/06 1-12/2006

Chemicals     30,4  20,3  10,1  60,3  40,4   89,1
Shipping      20,6  20,1   0,5  42,4  38,3   82,7
Systems      14,7  13,1   1,6  26,1  23,8   54,1
YHTEENSÄ      65,7  53,5  12,2 128,8 102,5   225,9TULOS

Aspo-konsernin liikevoitto, johon sisältyy aluskaupasta saatu 10,2
miljoonan euron kertaluonteinen myyntivoitto, oli 17,4 miljoonaa
euroa eli 13,5 % liikevaihdosta (4,0 milj. euroa; 3,9 %
liikevaihdosta). Konsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat 5,0
(4,4) miljoonaa euroa. Konsernin nettorahoituskulut olivat 1,1 (0,9)
miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli 16,3 (3,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden
voitto 12,1 (2,3) miljoonaa euroa.


Liikevoitto liiketoimintaryhmittäin, Me

         4-6/07 4-6/06 Muutos 1-6/07 1-6/06 1-12/2006

Chemicals      0,9   0,6  0,3  1,9  1,3    2,7
Shipping      13,5   2,2  11,3  17,1  4,7   12,6
Systems       0,5  -0,1  0,6  -0,3  -1,2   -1,0
Muu toiminta    -0,5  -0,5  0,0  -1,3  -0,8   -1,5
YHTEENSÄ      14,4   2,2  12,2  17,4  4,0   12,8INVESTOINNIT

Pääosa konsernin 9,1 (13,4) miljoonan euron investoinneista
katsauskaudella koostui Chemicalsin yritysostosta ja Shippingin
alustilausten ennakkomaksuista.


Investoinnit liiketoimintaryhmittäin, Me

         4-6/07 4-6/06 1-6/07 1-6/06 1-12/06

Chemicals      0,0   0,1   4,8  1,1   1,3
Shipping       1,4   1,2   3,8  11,8   7,3
Systems       0,1   0,3   0,4  0,4   1,4
Muu toiminta     0,1       0,1  0,1   0,2
YHTEENSÄ       1,6   1,6   9,1  13,4  10,2RAHOITUS

Konsernin rahoitustilanne oli hyvä. Likvidejä varoja oli
katsauskauden lopussa 8,3 (9,0) miljoonaa euroa. Konsernitaseen
tilinpäätöshetken korolliset velat olivat yhteensä 38,6 (38,8)
miljoonaa euroa. Korottomat velat olivat 38,5 (29,6) miljoonaa euroa.
Konsernin nettovelkaantumisaste oli 50,0 (59,4) % ja
omavaraisuusaste verovelka huomioon ottaen 41,9 (39,0) %.

Konsernin käyttöpääoman kasvu katsauskaudella johtui Chemicalsin
yrityskaupasta, Venäjän ja Ukrainan liiketoimintojen kasvusta sekä
Systemsin Ruotsin yhtiön vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten
lisääntymisestä.

ORGANISAATIO

Aki Ojanen, eMBA, on nimitetty Aspo Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja
toimitusjohtajan varamieheksi. Hän aloittaa tehtävässään 1.10.2007.


HENKILÖSTÖ

Aspo-konsernin henkilöstön keskimäärä 1.1.-30.6.2007 oli 688 (688) ja
693 koko tilivuonna 2006.


Henkilöstö keskimäärin liiketoimintaryhmittäin

               1-6/07   1-6/06 1-12/06

Chemicals            128    101   104
Shipping            242    253   257
Systems             308    325   323
Muu toiminta           10     9    9
YHTEENSÄ            688    688   693OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Aspo Oyj:n osakkeiden vaihto Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä
oli tammi-kesäkuussa 2007 yhteensä 2 759 508 osaketta ja 19,8
miljoonaa euroa, eli 10,6 prosenttia osakekannasta vaihtoi omistajaa.
Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 7,80 euroa ja alin 6,70 euroa.
Keskikurssi oli 7,17 euroa ja päätöskurssi 6,81 euroa. Kauden
päättyessä osakekannan markkina-arvo omat osakkeet vähennettynä oli
175,7 miljoonaa euroa.

Aspo Oyj:n rekisteröity osakepääoma 30.6.2007 oli 17 457 886,17 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 26 057 043. Kokonaisosakemäärästä yhtiö
omisti 252 410 osaketta, mikä edustaa 0,97 prosenttia osakepääomasta.
Katsauskauden aikana Aspo Oyj on luovuttanut omia osakkeitaan 100 840
kpl yrityskaupan kauppahinnan osasuorituksena ja 5 000 kpl yhtiön
avainhenkilöille suunnatun kannustusjärjestelmän puitteissa.

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä yhteensä 4 866
osakkeenomistajaa. Hallintarekisterissä ja ulkomaisessa omistuksessa
olevien osakkeiden määrä oli 697 975 eli 2,7 % osakekannasta.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Osinko

Aspo Oyj:n 29.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingoksi 0,41 euroa osakkeelta ja
osingonmaksupäiväksi 12.4.2007.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi hallitukseen yhden vuoden toimikaudeksi uudelleen
insinööri Matti Artevan, kauppatieteiden lisensiaatti Kari Haaviston,
oikeustieteen kandidaatti Esa Karppisen, oikeustieteen kandidaatti
Roberto Lencionin ja diplomi-insinööri, diplomiekonomi Kari
Stadighin. Puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kari Stadighin ja
varapuheenjohtajaksi Matti Artevan.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii
KTM, KHT Jouko Malinen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen
valtuuttamisesta päättämään osakennista ja omien osakkeiden
hankinnasta. Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2008 yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Kokouksessaan 26.6.2007 hallitus päätti hankkia markkinahintaan
enintään 400 000 yhtiön omaa osaketta Pohjoismaisen Pörssin
julkisessa kaupankäynnissä pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiönosakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.


NÄKYMÄT VUODELLE 2007

Aspon kaikkien liiketoimintaryhmien näkymät tälle vuodelle säilyvät
myönteisinä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon
odotetaan edelleen kasvavan ja alkuvuonna solmittu
Chemicals-liiketoimintaryhmän yrityskauppa nostaa kasvua entisestään.
Myös kasvu konsernin itämarkkinoilla sijaitsevissa yksiköissä
näyttäisi jatkuvan. Konsernin liikevoiton odotetaan yltävän
viimevuotista paremmalle tasolle.

Aspo Chemicals

Kansainvälisillä kemikaalimarkkinoilla viime vuosina koetut hintojen
heilahtelut näyttävät jatkuvan. Valmistajat supistavat voimakkaasti
heikosti kannattavien tuotteiden tuotantokapasiteettia. Kysynnän
ylittäessä tarjonnan hinnat lähtevät nopeaan nousuun. Myös raakaöljyn
hintatason vaihtelut ja dollarin kurssiheilahtelut jatkunevat.

Chemicals-liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvu näyttää jatkuvan
itäisillä lähimarkkinoilla. Yrityskaupan ansiosta ryhmän asema
Skandinavian markkinoilla on vahvistunut ja sen odotetaan vaikuttavan
myönteisesti ryhmän tulokseen sekä pitkällä aikavälillä että myös
kuluvana vuonna.

Ryhmällä on tämänhetkisen arvion mukaan hyvät mahdollisuudet
kasvattaa liikevoittoaan viime vuodesta.

Chemicals-liiketoimintaryhmän suurimmat riskit liittyvät Euroopan
unionin kemikaaliasetuksen (ns. REACH) mahdollisiin kielteisiin
vaikutuksiin. Pahimmillaan se rajoittaisi kemikaalien valmistusta ja
käyttöä EU:n alueella. Riskinä ovat myös Venäjään ja Ukrainaan
liittyvät poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät.
Aspo Shipping

Kansainväliset rahtimarkkinat näyttävät jatkuvan keskimääräistä
vahvempana ainakin toistaiseksi. Rahtien kysynnän odotetaan jatkuvan
hyvänä myös Itämerellä.

Shipping-liiketoimintaryhmän kuljetuskapasiteetti pieneni jonkin
verran Ms Arkadian luovutuksen jälkeen keväällä 2007, sen ei
kuitenkaan arvioida merkittävästi pienentävän ryhmän liikevaihtoa.
Viime vuonna liikennnöinnin aloittanut uusi alus, Ms Credo, on saatu
integroitua laivastoon, joten varustamon toiminnan uskotaan tänä
vuonna tehostuvan.

Shipping-liiketoimintaryhmällä on edellytyksiä parantaa
kannattavuuttaan tänä vuonna, mikäli tavaran saannissa myös tänä
vuonna esiintyneet vaikeudet eivät pahene. Liikevaihtoon ei odoteta
koko vuoden osalta suurta muutosta.

Shipping-liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssiriskit on pääosin
suojattu termiinisopimuksin. Polttoaineiden hintavaihteluiden riskit
on pyritty suojaamaan asiakassopimuksiin sisältyvillä ns.
bunkkeriklausuuleilla.

Aspo Systems

Polttoaineiden jakelussa markkinatilanteen odotetaan jatkuvan
vilkkaana vuonna 2007. Teknologiainvestointien lisäksi tähän
näkemykseen vaikuttavat uusien polttoaineseosten lisääntyvä jakelu
sekä alan konsolidointikehitys.

Sirukorttiuudistukseen liittyvät laitetoimitukset pääsivät vauhtiin
vuoden alkupuoliskolla. Systems-liiketoimintaryhmän tilauskanta on
edellisvuotista paremmalla tasolla. Vuoden edetessä liikevaihdon
odotetaan jatkavan maltillista kasvua. Kannattavuuden odotetaan
paranevan loppuvuotta kohti ja toiminnan odotetaan kääntyvän
voitolliseksi.


Helsingissä 23. elokuuta 2007

ASPO Oyj
HallitusASPO-KONSERNIN TULOSLASKELMA

               4-6/07    4-6/06

                 Me   %   Me   %

LIIKEVAIHTO          65,7 100,0  53,5 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot   10,2 15,5  0,1  0,2
Poistot ja arvonalentumiset  -2,6 -4,0  -2,4 -4,5

LIIKEVOITTO          14,4 21,9  2,2  4,1

Rahoitustuotot ja -kulut    -0,4 -0,6  -0,7 -1,3

VOITTO ENNEN VEROJA      13,9 21,2  1,6  3,0

KATSAUSKAUDEN VOITTO      10,3 15,7  1,2  2,2

Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos        10,3     1,2
Vähemmistöosuus


               1-6/07    1-6/06    1-12/06

                 Me   %   Me   %   Me   %

LIIKEVAIHTO          128,8 100,0 102,5 100,0  225,9 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot   10,2  7,9  0,7  0,7   0,9  0,4
Poistot ja arvonalentumiset  -5,0 -3,9  -4,4 -4,3  -9,3 -4,1

LIIKEVOITTO          17,4 13,5  4,0  3,9  12,8  5,7

Rahoitustuotot ja -kulut    -1,1 -0,9  -0,9 -0,9  -1,8 -0,8

VOITTO ENNEN VEROJA      16,3 12,7  3,1  3,0  11,1  4,9

KATSAUSKAUDEN VOITTO      12,1  9,4  2,3  2,2   8,2  3,6

Osakkeenomistajille kuuluva
tilikauden tulos        12,1     2,3      8,2
Vähemmistöosuus

ASPO-KONSERNIN TASE      6/07 6/06 Muutos 12/06
                 Me  Me   %  Me

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet     1,4  0,5 180,0  1,2
Liikearvo           10,5  8,2  28,0  8,2
Aineelliset hyödykkeet     53,7 63,3 -15,2 54,4
Myytävissä olevat sijoitukset  0,2  0,2  0,0  0,2
Pitkäaikaiset saamiset     0,2  0,5 -60,0  2,3
Osuudet osakkuusyrityksissä   1,4  1,2  16,7  1,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä  67,4 73,9  -8,8 67,7

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus        23,3 14,5  60,7 17,7
Myynti- ja muut saamiset    47,7 31,9  49,5 34,9
Rahat- ja pankkisaamiset    8,3  9,0  -7,8  9,1
Lyhytaikaiset varat yhteensä  79,3 55,4  43,1 61,7
VARAT YHTEENSÄ        146,7 129,3  13,5 129,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma          17,5 17,2  1,7 17,5
Muu oma pääoma         43,0 33,0  30,3 40,7
Emoyhtiön oman pääoman osuus  60,4 50,1  20,6 58,1
Vähemmistöosuus         0,1  0,1     0,1

Pitkäaikaiset velat      28,7 34,4 -16,6 28,7
Lyhytaikaiset velat      57,5 44,7  28,6 42,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 146,7 129,3  13,5 129,4

OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA

        Osa- Yli- Käy- Muut Omat Muun- Kerty- Yh-  Vä-  Oma
        ke- kurs- vän- ra- osak- to-  neet  teen- hem- pää-
        pää- sira- arvon has- keet erot voit- sä  mis- oma
        oma hasto ra-  tot       tova-    tön  yh-
Milj. euroa        hasto         rat     osuus teensä


Oma pääoma
31.12.2006   17,5 2,5  0,0  0,2 -1,8 0,1  39,7  58,1 0,1  58,2
Muuntoerot                 -0,1
Lisäys
suojausrahastoon        0,0
Laskennallisen
veron osuus           0,0
Tilikauden voitto                12,1
Osingonjako                   -10,5
Omien osakkeiden
myynti             0,2 0,4
Vvk-lainan vaihto
osakkeiksi   0,0 0,1
Oma pääoma
30.6.2007   17,5 2,6  0,0  0,4 -1,4 0,0  41,3  60,4 0,1  60,5


Oma pääoma
31.12.2005   17,2 0,5  0,3  0,2 -1,9 0,0  40,9  57,4 0,1  57,4
IAS 8 oikaisu*)                 0,8
Oma pääoma
1.1.2006    17,2 0,5  0,3  0,2 -1,9 0,0  41,7  58,2 0,1  58,3
Muuntoerot                 0,1        0,0
Tuloslaskelmaan
siirretty määrä      -0,4
Laskennallisen
veron osuus        0,1
Tilikauden voitto                2,3     0,0
Osingonjako                   -10,1    0,0
Omien osakkeiden
myynti       0,0       0,0
Vvk-lainan vaihto
osakkeiksi   0,0 0,0
Muutos
vähemmistö-
osuuksissa                    -0,1     0,1
Oma pääoma
30.6.2006   17,2 0,5  0,0  0,2 -1,8 0,1  33,8  50,0 0,1  50,2*) Vertailutietoihin oikaistu IAS 8 -standardin mukainen
tilinpäätöksen laadintaperiaatteen muutos


Laatimisperiaatteet

Katsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Osavuosikatsaus on
laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset) -standardin mukaan.
Osavuosikatsaukseen on sovellettu samoja laadintaperiaatteita kuin
tilinpäätöksessä 31.12.2006. Konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen
seuraavia uusia standardeja: IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:
Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja siihen liittyvä IAS 1 (Muutos)
Tilinpäätöksen esittäminen - tilinpäätöksessä esitettävät
pääomatiedot. Konsernin arvion mukaan uuden ja muutetun standardin
käyttöönotolla ei ole olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.ASPO-KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

                 1-6/07 1-6/06 1-12/06
                   Me   Me   Me

Liiketoiminnan nettorahavirta    0,1  6,9  12,3

INVESTOINNIT
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin     -4,4 -13,2  -10,2
Luovutustulot investoinneista   10,2  0,6   1,0
Ostetut tytäryhtiöt        -4,5
Ostetut osakkuusyhtiöt          -0,1
Investointien rahavirta       1,3 -12,7  -9,2

RAHOITUS
Omien osakkeiden myynti       0,0      0,1
Lyhytaikaisten lainojen muutos   8,7  11,5   7,2
Pitkäaikaisten saamisten muutos          -0,1
Pitkäaikaisten lainojen muutos   -0,4  0,9  -3,5
Maksetut osingot         -10,6 -10,1  -10,2
Rahoituksen rahavirta       -2,3  2,3  -6,5

Valuuttakurssimuutosten vaikutus  0,1  0,0   0,0

Rahavarojen muutos         -0,8  -3,5  -3,4

Rahavarat vuoden alussa       9,1  12,5  12,5
Rahavarat kauden lopussa      8,3  9,0   9,1
TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA

                  1-6/07 1-6/06 1-12/06

Tulos/osake, e            0,47  0,09  0,32
Tulos/osake, e, laimennettu     0,43  0,09  0,31
Tulos/osake ilman myyntivoittoa, e  0,18  0,09  0,31
Oma pääoma/osake, e         2,34  1,98  2,26
Omavaraisuusaste-%          41,9  39,0  45,2
Nettovelkaantumisaste, %       50,0  59,4  35,7
Wilfert-konsernin yhdistely, alustava

Hankitut varat
Aineelliset hyödykkeet         0,1
Vaihto-omaisuus             2,4
Myynti- ja muut saamiset        3,4
VARAT YHTEENSÄ             5,9

Pitkäaikaiset velat           0,4
Lyhytaikaiset velat           3,5

Nettovarallisuus            2,0
Liikearvo                2,4
KOKONAISHANKINTAHINTA          4,4Kokonaishankintahinta oli 4,4 miljoonaa euroa, josta arvioidut
asiantuntijapalkkiot olivat 0,1 miljoonaa euroa. Hankintahinnasta osa
(0,7 milj. euroa) maksettiin Aspo Oyj:n osakkeilla.

Käteisenä maksettu osuus hankintahinnasta       -3,7
Hankitun yrityskokonaisuuden pankkitililimiitit     -0,8


Aspo Oyj julkistaa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2007 torstaina
25.10.2007.

TIEDOTUSTILAISUUS

Lehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään torstaina
23.8.2007 klo 11.00 Palace Gourmet -ravintolassa, Eteläranta 10,
00130 Helsinki.


ASPO Oyj

Gustav Nyberg            Dick Blomqvist
toimitusjohtaja             talousjohtaja


Lisätiedot:
Gustav Nyberg, 09 - 7595 256, 040 503 6420
gustav.nyberg@aspo.fi

JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo-konserni keskittyy teollisuuden logistiikkapalveluihin. Se
palvelee energia-alan ja prosessiteollisuuden yrityksiä
liiketoiminta-alueilla, jotka edellyttävät vahvaa
erityisasiantuntemusta ja logistista osaamista. Aspon liikevaihto
vuonna 2006 oli 225,9 milj. euroa. Siitä noin 39 % muodostui Aspo
Chemicalsin liikevaihdosta, noin 37 % Aspo Shippingin liikevaihdosta
ja noin 24 % Aspo Systemsin liikevaihdosta.